Dnia 10 stycznia 2019 roku

Sygn. akt I Ns 1022/18

 

OGŁOSZENIE

 

„Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim ogłasza, że w dniu 09 stycznia 2019 roku w sprawie o sygn. akt I Ns 1022/18 wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Szczepanie Zbigniewie Żywczyku, synu Jana i Genowefy, zmarłym dnia
09 kwietnia 2017 roku w Warszawie, mającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w miejscowości Szewna.

 

P O U C Z E N I E :

osoby i podmioty będące spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku  lub zapisobiercami, albo wykonawcami testamentu lub wierzycielami mającymi pisemny dowód należności przeciwko wskazanemu spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub dugi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza (art. 637 § 1 k.p.c. w zw. z art. 6381 § 4 k.p.c.)”.

 

 

 

 

 

Sygn. akt I Nc 3273/17

 

P O S T A N O W I E N I E

 

                                                                                               Dnia 29 grudnia 2018 roku

 

            Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim I Wydział Cywilny

w składzie następującym :

 

Przewodniczący        SSR Tomasz Gawlik

 

po rozpoznaniu w dniu 29 grudnia 2018 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa easyDEBT Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Warszawie

przeciwko Irenie Michalczyk

o zapłatę w postępowaniu upominawczym

 

p o s t a n a w i a  :

 

  1. umorzyć postępowanie w sprawie;
  2. stwierdzić, że umarzają się nawzajem także koszty stron. 

 

 

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

Postanowieniem z dnia 1 grudnia 2017 roku Sąd zawiesił postępowanie                           z przyczyn wskazanych w art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. Wniosek o podjęcie postępowania                     nie został zgłoszony w ciągu roku od daty postanowienia o zawieszeniu.

Wobec powyższego, Sąd, na podstawie art. 182 § 1 i 4 k.p.c. orzekł, jak w sentencji postanowienia.

 

Pouczenie

Od doręczonego postanowienia służy zażalenie. Zażalenie wnosi się do Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie w nieprzekraczalnym terminie tygodniowym od doręczenia odpisu  postanowienia. Nadanie zażalenia na pocztę jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu.

 

                                                                                                   Sędzia Sądu Rejonowego

                                                                                                           Tomasz Gawlik

Sygn. akt I Nc 2780/17

 

P O S T A N O W I E N I E

 

                                                                                               Dnia 29 grudnia 2018 roku

 

            Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim I Wydział Cywilny

w składzie następującym :

 

Przewodniczący        SSR Tomasz Gawlik

 

po rozpoznaniu w dniu 29 grudnia 2018 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa easyDEBT Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Warszawie

przeciwko Jerzemu Chebie

o zapłatę w postępowaniu upominawczym

 

p o s t a n a w i a  :

 

  1. umorzyć postępowanie w sprawie;
  2. stwierdzić, że umarzają się nawzajem także koszty stron. 

 

 

 

 

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

Postanowieniem z dnia 22 grudnia 2017 roku Sąd zawiesił postępowanie                           z przyczyn wskazanych w art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. Wniosek o podjęcie postępowania                     nie został zgłoszony w ciągu roku od daty postanowienia o zawieszeniu.

Wobec powyższego, Sąd, na podstawie art. 182 § 1 i 4 k.p.c. orzekł, jak w sentencji postanowienia.

 

Pouczenie

Od doręczonego postanowienia służy zażalenie. Zażalenie wnosi się do Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie w nieprzekraczalnym terminie tygodniowym od doręczenia odpisu  postanowienia. Nadanie zażalenia na pocztę jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu.

 

                                                                                                   Sędzia Sądu Rejonowego

                                                                                                           Tomasz Gawlik

Sygn. akt I Nc 3472/17

 

P O S T A N O W I E N I E

 

                                                                                               Dnia 29 grudnia 2018 roku

 

            Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim I Wydział Cywilny

w składzie następującym :

 

Przewodniczący        SSR Tomasz Gawlik

 

po rozpoznaniu w dniu 29 grudnia 2018 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa EQUES DEBITUM Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego z siedzibą w Gdańsku

przeciwko Adamowi Kowalskiemu

o zapłatę w postępowaniu upominawczym

 

p o s t a n a w i a  :

 

  1. umorzyć postępowanie w sprawie;
  2. stwierdzić, że umarzają się nawzajem także koszty stron. 

 

 

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

Postanowieniem z dnia 27 grudnia 2017 roku Sąd zawiesił postępowanie                           z przyczyn wskazanych w art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. Wniosek o podjęcie postępowania                     nie został zgłoszony w ciągu roku od daty postanowienia o zawieszeniu.

Wobec powyższego, Sąd, na podstawie art. 182 § 1 i 4 k.p.c. orzekł, jak w sentencji postanowienia.

 

Pouczenie

Od doręczonego postanowienia służy zażalenie. Zażalenie wnosi się do Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie w nieprzekraczalnym terminie tygodniowym od doręczenia odpisu  postanowienia. Nadanie zażalenia na pocztę jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu.

 

                                                                                                   Sędzia Sądu Rejonowego

                                                                                                           Tomasz Gawlik

Sygn. akt I Nc 3022/17

P O S T A N O W I E N I E

Dnia 29 grudnia 2018 roku

Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

 

Przewodniczący       SSR Tomasz Gawlik

 

po rozpoznaniu w dniu 29 grudnia 2018 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim

przeciwko Sławomirowi Rożkowi

o zapłatę w postępowaniu upominawczym

 

p o s t a n a w i a :

 

  1. umorzyć postępowanie w sprawie;
  2. stwierdzić, że umarzają się nawzajem także koszty stron.

 

UZASADNIENIE

 

Postanowieniem z dnia 14 grudnia 2017 roku Sąd zawiesił postępowanie w niniejszej sprawie na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c.

Pismem z dnia 21 listopada 2018 roku (data stempla pocztowego) powód Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim wniósł o podjęcie postępowania. Wniosek ten nie zasługiwał na uwzględnienie i Sąd postanowieniem z dnia 5 grudnia 2018 roku odmówił podjęcia zawieszonego postępowania.

Z powyższego wynika zatem, że wniosek o podjęcie postępowania nie został skutecznie zgłoszony w ciągu roku od daty postanowienia o zawieszeniu.

Złożenie wniosku o podjęcie postępowania, który jest bezzasadny, nie tamuje umorzenia postepowania (por. orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 18 listopada 2015 r.,                III CZP 74/15).

W tym stanie rzeczy, Sąd, na podstawie art. 182 § 1 i § 4 k.p.c. orzekł, jak w sentencji postanowienia.

 

Pouczenie

Od doręczonego postanowienia służy zażalenie. Zażalenie wnosi się do Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie w nieprzekraczalnym terminie tygodniowym od doręczenia odpisu  postanowienia. Nadanie zażalenia na pocztę jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu.

 

                                                                                                   Sędzia Sądu Rejonowego

                                                                                                           Tomasz Gawlik