Ogłoszenie w sprawie sygn. akt I Ns 1243/16

Sygn. akt I Ns 1243/16

27.10.2017 r.

 Ogłoszenie

 

W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie w sprawie sygn. akt I Ns 1243/16, z wniosku Jana Borka, z udziałem Tadeusza Borka i Wandy Borek, o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości w postaci położonych w Złotej Wodzie, gmina Łagów, działek gruntu o łącznej powierzchni 2,0936 ha, oznaczonych ewidencji gruntów numerami 79, 114 i 119,  nie mającej urządzonej księgi wieczystej, ani zbioru złożonych dokumentów, przez posiadacza samoistnego Jana Borka.   


Sąd wzywa zainteresowanych powyższą nieruchomością, a w szczególności Józefę Bzymek lub jej spadkobierców, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się i wykazali własność. Jeżeli w terminie tym nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się własności nie wykaże, to Sąd stwierdzi nabycie własności, jeżeli zostanie ono udowodnione.

Ogłoszenie w sprawie sygn. akt I Ns 838/17


Sygn. akt: I Ns 838/17

Dnia 18 października 2017 roku         


Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza

Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim I Wydział Cywilny na podstawie art. 6363 § 3 k.p.c. w zw. z art. 6381 k.p.c. zawiadamia, że w tutejszym Sądzie złożono wykaz inwentarza po zmarłym dnia 11 grudnia 2016 roku spadkodawcy Janie Tadeuszu Kasprzyku, nr PESEL: 49021516875 ostatnio zamieszkałym: w miejscowości Gromadzice przy ul. Szewieńskiej 68.

Sąd poucza, że:
1.    ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać  się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni,
2.    osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może złożyć do sądu spadku wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Ogłoszenie w sprawie sygn. akt I Ns 672/17


Sygn. akt I Ns 672/17

Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza

Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim I Wydział Cywilny na podstawie art. 6363 § 3 k.p.c. w zw. z art. 6381 k.p.c. zawiadamia, że w tutejszym Sądzie złożono wykaz inwentarza zmarłym w dniu 19 marca 2016 roku Waldemar Marian Kwiecień (PESEL: 57032514052), mającym, ostatnie miejsce zwykłego pobytu w  Nietulisku Dużym

Sąd poucza, że:
1.    ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni,
2.    osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może złożyć do sądu spadku wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Sędzia Sądu Rejonowego
Anna Wołczyk

Ogłoszenie w sprawie sygn. akt I Ns 707/17 Sygn. akt: I Ns 707/17Dnia 9 października 2017 roku        

Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza

Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim I Wydział Cywilny na podstawie art. 6363 § 3 k.p.c. w zw. z art. 6381 k.p.c. zawiadamia, że w tutejszym Sądzie złożono wykaz inwentarza po zmarłym dnia 12 maja 2017 roku spadkodawcy Sławomirze Stanisławie Winiarskim, nr PESEL: 73050708457, ostatnio zamieszkałym w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Botanicznej 11

 

Sąd poucza, że:
1.    ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać  się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni,
2.    osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może złożyć do sądu spadku wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Ogłoszenie w sprawie sygn. akt I Ns 715/17

Sygn. akt I Ns 715/17

Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza
Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim I Wydział Cywilny na podstawie art. 6363 § 3 k.p.c. w zw. z art. 6381 k.p.c. zawiadamia, że w tutejszym Sądzie złożono wykaz inwentarza po zmarłej w dniu 18 czerwca 2017 roku w Kielcach spadkodawczyni Annie Kurosad z domu Masternak córce Kazimierza i Wandy (PESEL 71071108049), której ostatnie miejsce zwykłego pobytu znajdowało się w Ostrowcu Świętokrzyskim
Sąd poucza, że:
1.    ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni,
2.    osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może złożyć do sądu spadku wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Sędzia Sądu Rejonowego
Anna Wołczyk