Ogłoszenie w sprawie sygn. akt I Ns 289/17

 

W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie w sprawie sygn. akt I Ns 289/17 o stwierdzenie nabycia spadku po Józefie Bace, synu Mieczysława i Janiny, zmarłym dnia 5 stycznia 2015 roku w Grajewie, mającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Grajewie. W skład spadku wchodzi nieruchomość położona w miejscowości Mychów o powierzchni 1,12 ha dla której założona jest w Ostrowcu Świętokrzyskim księga wieczysta nr Kw KI1O/0000 8145/4.  

Wzywa się spadkobierców, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Ogłoszenie w sprawie sygn. akt I Ns 839/17

 

Sygn. akt I Ns 839/17
Dnia 2 listopada 2017 roku         


Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza

W trybie art. 6363 § 3 k.p.c. w zw. z art. 6381 k.p.c. Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim I Wydział Cywilny ogłasza, że w dniu 6 września 2017 roku został złożony przez Jolantę Kot, Annę Kot i Katarzynę Kot wykaz inwentarza po zmarłym w dniu 18 maja 2017 roku spadkodawcy Sławomirze Wojciechu Kocie, PESEL 61122608578, dla którego ostatnim miejscem zamieszkania i zwykłego pobytu był Ostrowiec Świętokrzyski 27-400, os. Stawki 73/20.

Sąd poucza, że:

1.    ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381 § 3 pkt. 1 k.p.c.);
2.    osoby i podmioty będące spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, albo wykonawcami testamentu lub wierzycielami mającymi pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza (art. 637 § 1 k.p.c. w zw. z art. 6381 § 3 pkt 2 k.p.c.).

Ogłoszenie w sprawie sygn. akt I Ns 316/17

Dnia 14.11.2017 roku   
Sygn. akt. I Ns 316/17    
Wnioskodawca:
Krystyna Starzomska

O g ł o s z e n i e


W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie w sprawie I Ns 316/17 z wniosku Krystyny Starzomskiej, z udziałem Wiesławy Chuchały i Katarzyny Księżopolskiej o stwierdzenie nabycia przez posiadacza samoistnego własności nieruchomości położonych w Michałowie, gminie Bałtów, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie, oznaczonych zgodnie z ewidencją gruntów jako działki nr 478 o pow. 0,3300 ha, nr 480 o pow. 0,3400 ha i nr 554 o pow. 0,2800 ha.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się i wykazali swoje prawa do tych nieruchomości. Jeżeli w powyższym terminie nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się nie wykaże własności, Sąd stwierdzi nabycie przez posiadacza samoistnego własności nieruchomości, jeżeli zostanie ono udowodnione.


Sędzia Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim
Beata Krystyniecka 

Ogłoszenie w sprawie sygn. akt I Ns 446/17

Dnia 14.11.2017 roku    
Sygn. akt. I Ns 446/17    
Wnioskodawca:
Agnieszka Rahnama

O g ł o s z e n i e


W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie w sprawie I Ns 446/17 z wniosku Agnieszki Rahnamy z udziałem Marcina Bębasa, Lucyny Misiurskiej, Grzegorza Bębasa, Alicji Bębas i Marii Bębas o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości położonej w Bodzechowie, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie, oznaczonej zgodnie z ewidencją gruntów jako działka nr 1088 o pow. 0,3000 ha, która nie ma założonej księgi wieczystej ani nie jest objęta zbiorem dokumentów.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się i wykazali swoje prawa do tej nieruchomości.
Jeżeli w powyższym terminie nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się nie wykaże własności, Sąd stwierdzi nabycie przez zasiedzenie własności nieruchomości, jeżeli zostanie ono udowodnione.

Sędzia Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim
Beata Krystyniecka  

Ogłoszenie w sprawie sygn. akt I Ns 472/16

Dnia 14.11.2017 r.                                                                                                                           
Sygn. akt  I Ns 472/16

 

Ogłoszenie


W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie w sprawie sygn. akt I Ns 472/16, z wniosku Ewy Arabasz, z udziałem Bronisławy Wróbel i Aliny Wróbel, o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości w postaci położonej  w Woli Łagowskiej, gmina Łagów, powiat kielecki,  zabudowanej  działki gruntu  o powierzchni 0,6800 ha, oznaczonej  numerem 129, nie mającej urządzonej księgi wieczystej ani zbioru złożonych dokumentów.    

 

Sąd wzywa zainteresowanych powyższą nieruchomością, a w szczególności spadkobierców małżonków: Wiktorii Wróbel i Michała Wróbla, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się i wykazali własność. Jeżeli w terminie tym nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się własności nie wykaże, to Sąd stwierdzi nabycie własności, jeżeli zostanie ono udowodnione.

 

SSR Tomasz Gawlik