Ogłoszenie w sprawie sygn. akt I Ns 810/17

Sygn akt I Ns 810/17

Ogłoszenie

 

W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie w sprawie sygn. akt I Ns 810/17, z wniosku Jana Kurka i Mieczysławy Kurek, z udziałem Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości w postaci położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim zabudowanej  działki gruntu oznaczonej  numerem 1968/1, o powierzchni 0,0385 ha, mającej urządzoną w Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim księgę wieczystą nr KI1O/00001961/1, przez współposiadaczy samoistnych - małżonków: Jana Kurka i Mieczysławę Kurek.   

 

Sąd wzywa zainteresowanych powyższą nieruchomością, a w szczególności spadkobierców małżonków: Józefa Robaka i Anny Robak, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się i wykazali własność. Jeżeli w terminie tym nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się własności nie wykaże, to Sąd stwierdzi nabycie własności, jeżeli zostanie ono udowodnione.

 

Sędzia Sądu Rejonowego

 Tomasz Gawlik

Ogłoszenie w sprawie sygn. akt I Ns 451/17

Sygn akt I Ns 451/17


Ogłoszenie

 

W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie w sprawie sygn. akt I Ns 451/17 z wniosku Mirosława Kobieli, z udziałem Marianny Kobieli i innych, o stwierdzenie nabycia spadków: po Janie Kobieli (Kobiela), synu Józefa i Marianny, zmarłym w dniu 13 sierpnia 2015 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim i tam mającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu oraz po Łukaszu Kobieli (Kobiela), synu Jana i Lucyny, zmarłym w dniu 20 stycznia 2016 r. w Holzwickede (Niemcy), mającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Ostrowcu Świętokrzyskim.  

 

W skład spadków wchodzi położona w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Rzeczki nieruchomość w postaci działek gruntu oznaczonych numerami 25/2 i 29/4, o łącznej powierzchni 0,9146 ha, mająca urządzoną w Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim księgę wieczystą nr KI1O/00063015/7.  

 

Sąd wzywa spadkobierców Jana Kobieli (Kobiela) i Łukasza Kobieli (Kobiela), aby w ciągu trzech  miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się w Sądzie i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

 

Sędzia Sądu Rejonowego

Tomasz Gawlik

Ogłoszenie w sprawie sygn. akt I Ns 838/17


Sygn. akt: I Ns 838/17

Dnia 18 października 2017 roku         


Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza

Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim I Wydział Cywilny na podstawie art. 6363 § 3 k.p.c. w zw. z art. 6381 k.p.c. zawiadamia, że w tutejszym Sądzie złożono wykaz inwentarza po zmarłym dnia 11 grudnia 2016 roku spadkodawcy Janie Tadeuszu Kasprzyku, nr PESEL: 49021516875 ostatnio zamieszkałym: w miejscowości Gromadzice przy ul. Szewieńskiej 68.

Sąd poucza, że:
1.    ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać  się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni,
2.    osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może złożyć do sądu spadku wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Ogłoszenie w sprawie sygn. akt I Ns 1243/16

Sygn. akt I Ns 1243/16

27.10.2017 r.

 Ogłoszenie

 

W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie w sprawie sygn. akt I Ns 1243/16, z wniosku Jana Borka, z udziałem Tadeusza Borka i Wandy Borek, o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości w postaci położonych w Złotej Wodzie, gmina Łagów, działek gruntu o łącznej powierzchni 2,0936 ha, oznaczonych ewidencji gruntów numerami 79, 114 i 119,  nie mającej urządzonej księgi wieczystej, ani zbioru złożonych dokumentów, przez posiadacza samoistnego Jana Borka.   


Sąd wzywa zainteresowanych powyższą nieruchomością, a w szczególności Józefę Bzymek lub jej spadkobierców, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się i wykazali własność. Jeżeli w terminie tym nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się własności nie wykaże, to Sąd stwierdzi nabycie własności, jeżeli zostanie ono udowodnione.

Ogłoszenie w sprawie sygn. akt I Ns 707/17 Sygn. akt: I Ns 707/17Dnia 9 października 2017 roku        

Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza

Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim I Wydział Cywilny na podstawie art. 6363 § 3 k.p.c. w zw. z art. 6381 k.p.c. zawiadamia, że w tutejszym Sądzie złożono wykaz inwentarza po zmarłym dnia 12 maja 2017 roku spadkodawcy Sławomirze Stanisławie Winiarskim, nr PESEL: 73050708457, ostatnio zamieszkałym w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Botanicznej 11

 

Sąd poucza, że:
1.    ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać  się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni,
2.    osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może złożyć do sądu spadku wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.