Dnia  15 listopada  2018 roku

Sygn. akt I Ns 598/18

 

                                                                       Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie w sprawie sygn. akt I Ns 598/18 o stwierdzenie nabycia spadku po Helenie Cieciorze, córce Jana i Józefy, zmarłej dnia 14 sierpnia 1977 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim, mającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Ostrowcu Świętokrzyskim.

W skład spadku wchodzą nieruchomość położona w Bałtowie oznaczona numerem 1613/1 o powierzchni 0,2200ha oraz nieruchomości położone w Maksymilianowie oznaczone numerami 498, 512, 577, 586 o łącznej powierzchni 2,5200 ha.

Wzywa się spadkobierców, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

 

 

Sędzia Sądu Rejonowego

Iwona Waśniewska

 

 

Dnia 09.11.2018 r.

Sygn. akt. I Ns 1095/17

                             

         „O g ł o s z e n i e”

 

          W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie w sprawie sygn. akt I Ns 1095/17, z wniosku Alicji giemzy, o stwierdzenie zasiedzenia  własności nieruchomości w postaci położonej  w Boksycce, gmina Kunów, powiat ostrowiecki,  zabudowanej  działki gruntu o powierzchni 0,0,0371 ha, oznaczonej  numerem 151/1, nie mającej urządzonej księgi wieczystej ani zbioru złożonych dokumentów.   

          Sąd wzywa zainteresowanych powyższą nieruchomością, a w szczególności spadkobierców Wiesława Sienniaka, syna Henryka, aby w terminie trzech miesięcy  od ukazania się ogłoszenia zgłosili się i wykazali własność. Jeżeli w terminie tym nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się własności nie wykaże, to Sąd stwierdzi nabycie własności, jeżeli zostanie ono udowodnione.

 

                                                                                   Sędzia Sądu Rejonowego

        Tomasz Gawlik

Dnia 23.10.2018r.                                                                 

Sygn. akt I Ns 769/18                                                          

 

 

Ogłoszenie

 

„W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie w sprawie I Ns 769/18 z wniosku Sylwii Tkaczyk  o stwierdzenie nabycia spadku po Henryku Antonim Tkaczyku, synu Józefa i Heleny, zmarłym 26 grudnia 2017 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim, ostatnio stale tamże zamieszkałym.

Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i udowodnili nabycie spadku, w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.”

 

 

 

                                                                               Sędzia Sądu Rejonowego

                                                                                     Joanna Zięba

Dnia 23.10.2018 roku                                                          

Sygn. akt. I Ns 993/17                                                         

Wnioskodawca:

Czesława Wieczorska

O g ł o s z e n i e

 

   „W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie w sprawie I Ns 993/17 z wniosku Czesławy Wieczorskiej o zasiedzenie dotyczące własności nieruchomości o powierzchni 0,4400 ha, obejmującej działki nr 19,100, 101 i 193, zlokalizowane w miejscowości Kolonia Piaski nr 39 w gminie Kunów.

Nieruchomość ta nie ma urządzonej księgi wieczystej. Działki uwidocznione są w wypisie z rejestru gruntów nr GK-I.6621.2.269.2018, a ich właścicielem był Adam Paprot, jednakże stan prawny tych gruntów nie został uregulowany.

Wzywa się wszystkich zainteresowanych, w szczególności spadkobierców Bonawentury Wieczorskiego, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i wykazali swoje prawa do tej nieruchomości. Jeżeli w tym terminie nikt się nie zgłosi lub zgłosiwszy się własności nie wykaże, Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości, jeżeli zostanie ono udowodnione.”

 

 

                                                 Sędzia Sądu Rejonowego

w Ostrowcu Świętokrzyskim         

Beata Winczakiewicz

 

Ogłoszenie w sprawie sygn. akt I Ns 862/17

 

Dnia 23.11.2017r.
Sygn. akt I Ns 862/17                                                                  


Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza


W trybie art. 6363 § 3 k.p.c. Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim ogłasza, że w dniu 14 września 2017 roku został złożony przez Małgorzatę Stolarską i Jacka Hamerę wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy Władysława Hamery, zmarłego w dniu 31 lipca 2017 roku, posługującego się za życia numerem PESEL 44031209375, dla którego ostatnim adresem zamieszkania i zwykłego pobytu była miejscowość Strupice nr 19, 27-425 gmina Waśniów.


P O U C Z E N I E
1.    ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381 § 3 pkt. 1 k.p.c.);
2.    osoby i podmioty będące spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, albo wykonawcami testamentu lub wierzycielami mającymi pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza (art. 637 § 1 k.p.c. w zw. z art. 6381 § 3 pkt 2 k.p.c.).


SSR Joanna Zięba