Dnia 12 listopada 2018 roku                                

Sygn. akt. I Ns  539/18                                          

Wnioskodawca: Asekuracja Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie

 

O g ł o s z e n i e

 

 

„W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie
w sprawie I Ns 539/18 z wniosku Asekuracji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Sopocie, z udziałem Przemysława Małyszka, o stwierdzenie nabycia spadku po Marii Małyszka, córce Stanisława i Antoniny, zmarłej dnia 09 grudnia 2014 roku
w Ostrowcu Świętokrzyskim i tam mającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu.

Wzywa się osoby zainteresowane, a w szczególności spadkobierców Marii Małyszka, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu
o stwierdzeniu nabycia spadku.”

 

 

 

Sędzia Sądu Rejonowego

w Ostrowcu Świętokrzyskim

Dnia 12 listopada 2018 roku                                

Sygn. akt. I Ns  512/18                                          

Wnioskodawca: Barbara Kryj i Marianna Ciździel

 

O g ł o s z e n i e

 

„W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie
w sprawie I Ns 512/18 z wniosku Barbary Kryj i Marianny Ciździel o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości położonej w miejscowości Przyborów, gmina Bodzechów, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie, oznaczonej zgodnie
z ewidencją gruntów jako działka nr 92, o pow. 0.1100 ha, która nie ma założonej księgi wieczystej ani nie jest objęta zbiorem dokumentów.

Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się i wykazali swoje prawa do tej nieruchomości.

Jeżeli w powyższym terminie nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się nie wykaże własności, Sąd stwierdzi nabycie przez zasiedzenie własności nieruchomości, jeżeli zostanie ono udowodnione.”

Dnia 19.11.2018 r.

Sygn. akt. I Ns 844/18

 

„O g ł o s z e n i e”

                      

                                     W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie w sprawie sygn. akt I Ns 844/18 z wniosku Antoniego Henryka Pytlaka o stwierdzenie nabycia spadku po jego żonie Wiesławie Pytlak, córce Józefa i Kazimiery, nazwisko rodowe Bębenek, zmarłej w dniu 15 marca 1994 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim  i tam mającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu. Spadkodawczyni Wiesława Pytlak pozostawiła majątek w postaci gospodarstwa rolnego o powierzchni około 3,40 ha, położonego w Dębowym Polu, gmina Sienno, województwo mazowieckie.     

          Sąd wzywa spadkobierców Wiesławy Pytlak, aby w ciągu trzech miesięcy  od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się w Sądzie i udowodnili nabycie spadku,  gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

 

  

Sędzia Sądu Rejonowego

         Tomasz Gawlik

 

Dnia  12 listopada 2018 roku                                  

Sygn. akt  I Co 1110/18

                                                                                           

  O G Ł O S Z E N I E

 

Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora procesowego w osobie  adwokat Eweliny Płatek-Kosior wykonującej zawód w Kancelarii Adwokackiej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Stawki Denkowskie 12b do zastępowania nieznanego z miejsca pobytu dłużnika  Bożeny Kamińskiej w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez  Skarb Państwa – Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim w sprawie sygn. akt I Co 1110/18.

 

 

Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby, uprawnionej do jej zastępowania.

                                                                                                                                        

                                                                                                            Sędzia Sądu Rejonowego

 

Dnia 19.11.2018 r.

Sygn. akt. I Ns 248/18

 

                                                                      „O g ł o s z e n i e”

                      

                           W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie w sprawie sygn. akt I Ns 248/18, z wniosku Bożeny Targowskiej, o stwierdzenie zasiedzenia  własności nieruchomości w postaci położonej  w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Kolonia Robotnicza 55,  działki gruntu o powierzchni 0,1153 ha, oznaczonej  numerem 64, mającej urządzoną w Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim księgę wieczystą nr KI1O/00002971/1.   

          Sąd wzywa zainteresowanych powyższą nieruchomością, a w szczególności Tomasz Targowskiego i Kamila Targowskiego – synów Witolda Targowskiego,  aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się i wykazali własność. Jeżeli w terminie tym nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się własności   nie wykaże, to Sąd stwierdzi nabycie własności, jeżeli zostanie ono udowodnione.

  

Sędzia Sądu Rejonowego

         Tomasz Gawlik