Dnia 27.12.2018r.                                                        

Sygn. akt I Ns 640/18                                                       

 

 

Ogłoszenie

 

„Postanowieniem z dnia 14 grudnia 2018 roku Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim, w sprawie sygn. akt I Ns 640/18, z wniosku Skarbu Państwa – Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego, zezwolił wnioskodawcy – Skarbowi Państwa – Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Warszawie na złożenie na okres 10 (dziesięciu) lat do depozytu sądowego kwoty pieniężnej w wysokości 4.392,00 zł (cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote) z tytułu odszkodowania za utratę prawa własności do nieruchomości, położonej w obrębie 0015 – Mychów Kolonia, gmina Bodzechów, oznaczonej numerem ewidencyjnym 176/1, ustalonego ostateczną decyzją Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 maja 2018 roku, znak: SPN.IX.7570.7.2018, z zastrzeżeniem, że kwota ta ma być wypłacona na rzecz osób, które wykażą stosownymi dokumentami prawa do przedmiotowej nieruchomości według stanu na dzień 30 października 2017 roku, bądź są spadkobiercami takich osób i w częściach, w jakich spadek nabyli. Sąd wzywa do odbioru depozytu.”

                                                                                              

                                                                                   Sędzia Sądu Rejonowego

                                                                                Joanna Zięba

 

 

 

Dnia 18 grudnia 2018 roku     
Sygn. akt. I Ns  837/18     
Wnioskodawca: Gmina Ostrowiec Świętokrzyski

O g ł o s z e n i e

W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie w sprawie I Ns 837/18 z wniosku sprawy z wniosku Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, z udziałem Skarbu Państwa – Starosty Ostrowieckiego o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie, o łącznej pow. 0,0972 ha składającej się z działek gruntu oznaczonych numerami: 69 o pow. 0,0705 ha, 64/2 o pow. 0,0171 ha i 63/3 o pow. 0,0096 ha, która nie ma założonej księgi wieczystej ani nie jest objęta zbiorem dokumentów.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się i wykazali swoje prawa do tej nieruchomości.
Jeżeli w powyższym terminie nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się nie wykaże własności, Sąd stwierdzi nabycie przez zasiedzenie własności nieruchomości, jeżeli zostanie ono udowodnione.

Sędzia Sądu Rejonowego
w Ostrowcu Świętokrzyskim 

Dnia 03.12.2018r.                                                                        

Sygn. akt I Ns 306/18                                                       

 

 

Ogłoszenie

 

 

 

  „W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie w sprawie I Ns 306/18 z wniosku Marianny Grudniewskiej o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości położonej w Bałtowie, gmina Bałtów, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie składającej się z działek o numerach ewidencyjnych 369 o pow. 0,3300 ha i 395 o pow. 0,1800 ha

   Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się i wykazali swoje prawa do tej nieruchomości. Jeżeli w tym terminie nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się własności nie wykaże, sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.”

 

 

 

 

 

 

                                                                             Sędzia Sądu Rejonowego

                                                                                   Joanna Zięba

Dnia 04.12.2018 r.

Sygn. akt  I Ns 949/18

                                                                                                                                             

 

   „O g ł o s z e n i e”

 

Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim ogłasza, że w dniu 5 listopada 2018 roku, w sprawie o sygn. akt I Ns 949/18, wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku pozostałego po Marii Teresie Macugowskiej, córce Jana i Otylii, zmarłej w dniu 4 lipca 2016 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim, dla której ostatnim miejscem  zwykłego pobytu był Ostrowiec Świętokrzyski, u. Sienkiewicza 59A/6”

 

 

P O U C Z E N I E

 

osoby i podmioty będące spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku                                   lub zapisobiercami, albo wykonawcami testamentu lub wierzycielami mającymi pisemny dowód należności przeciwko wskazanemu spadkodawcy mogą uczestniczyć                               w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące                     do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub dugi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza (art. 637 § 1 k.p.c. w zw. z art. 6381 § 4 k.p.c.)”.

 

 

Sędzia Sądu Rejonowego

        Tomasz Gawlik

 

 

 

 

Dnia 03.12.2018r.                                                                 

Sygn. akt I Ns 669/18                                                           

 

 

 

Ogłoszenie

 

   „W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie w sprawie I Ns 669/18 z wniosku Czesława Rapci o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości położonej w miejscowości Jeziorko, gmina Nowa Słupia, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie składającej się z działek o numerach ewidencyjnych 898                  o pow. 1,0300 ha, 899 o pow. 0,9600 ha, 900 o pow. 0,7000 ha i 901 o pow. 0,2200 ha

   Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się i wykazali swoje prawa do tej nieruchomości. Jeżeli w tym terminie nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się własności nie wykaże, sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.”

 

 

 

                                                                                    Sędzia Sądu Rejonowego

                                                                                           Joanna Zięba