Sygn. akt I Ns 437/18

Dnia 27 czerwca 2018 roku        

 

 

Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza

 

W trybie art. 6363 § 3 k.p.c. w zw. z art. 6381 k.p.c. Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim I Wydział Cywilny ogłasza, że w dniu 24 kwietnia 2018 roku został złożony przez Karolinę Łygan wykaz inwentarza po zmarłym w dniu 27 września 2017 roku spadkodawcy Michale Łyganie, PESEL 85051507379, dla którego ostatnim miejscem zamieszkania i zwykłego pobytu była Miłkowska Karczma 1a, 27-415 Kunów.

Sąd poucza, że:

1.ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381 § 3 pkt. 1 k.p.c.);

2.osoby i podmioty będące spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, albo wykonawcami testamentu lub wierzycielami mającymi pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza (art. 637 § 1 k.p.c. w zw. z art. 6381 § 3 pkt 2 k.p.c.).

"OGŁOSZENIE”        

                  W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie w sprawie sygn. akt I Ns 533/18 z wniosku Krystyny Różalskiej  o stwierdzenie nabycia przez posiadacza samoistnego  własności nieruchomości rolnej położonej w Prawęcinie, gmina Kunów, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie, o powierzchni 0,5900 ha, oznaczonej na mapie numerem 569, nie mającej założonej księgi wieczystej ani zbioru złożonych dokumentów.

                 Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się i wykazali swoje prawa do tej nieruchomości . Jeżeli w powyższym terminie nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się własności nie wykaże , Sąd stwierdzi nabycie przez posiadacza samoistnego  własności nieruchomości jeżeli zostanie ono udowodnione.

 

Dnia 02.07.2018 r.

Sygn. akt. I Ns 967/17

  

„O g ł o s z e n i e”

 

                          

           W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie w sprawie sygn. akt I Ns 967/17, z wniosku Barbary Czesława Czarneckiego, z udziałem Józefa Czarneckiego i innych, o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości w postaci położonej w miejscowości Lemierze, gmina Bałtów, stanowiącej działkę gruntu o powierzchni 0,0956 ha, oznaczoną ewidencji gruntów numerem 701, nie mającej urządzonej księgi wieczystej, ani zbioru złożonych dokumentów. 

          Sąd wzywa zainteresowanych powyższą nieruchomością, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się i wykazali własność. Jeżeli w terminie tym nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się własności nie wykaże, to Sąd stwierdzi nabycie własności, jeżeli zostanie ono udowodnione.

 

 

Sędzia Sądu Rejonowego

         Tomasz Gawlik

Dnia 02.07.2018 r.

Sygn. akt. I Ns 1170/17

                             

 „O g ł o s z e n i e”

 

W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie w sprawie sygn. akt I Ns 1170/17 z wniosku Zbigniewa Wróblewskiego, z udziałem Stanisława Wróblewskiego, Andrzeja Wróblewskiego, Henryka Krajewskiego, Wiesława Krajewskiego i Jolanty Kosmali,  o stwierdzenie nabycia spadku po Janie Krajewskim, synu Ignacego i Antoniny, zmarłym w dniu 4 czerwca 1973 r. w Starachowicach, mającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Pokrzywiance, gmina Nowa Słupia. W skład spadku po Mariannie Klepacz wchodzi nieruchomość o łącznej powierzchni 1,0900 ha, położona w Cząstkowie, gmina Nowa Słupia.  

Sąd wzywa spadkobierców Jana Krajewskiego, aby w ciągu trzech  miesięcy  od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się w Sądzie i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

 

                                                                                  Sędzia Sądu Rejonowego

        Tomasz Gawlik

Dnia 26.06.2018 r.

Sygn. akt. I Ns 755/17

 

„O g ł o s z e n i e”

 

                      W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie w sprawie sygn. akt I Ns 755/17 z wniosku Moniki Wójcik, z udziałem Teresy Wojtas i innych, o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Siennieńskiej 188 i 190, składającej się z działek gruntu oznaczonych numerami  41, 88/2, 88/5, 88/6 i 75/3 o powierzchni 2,1067 ha, nie mających urządzonej księgi wieczystej, ani zbioru złożonych dokumentów, przez Monikę Wójcik i Sławomira Wójcika.

          Sąd wzywa zainteresowanych powyższą nieruchomością, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się i wykazali własność. Jeżeli w terminie tym nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się własności nie wykaże, to Sąd stwierdzi nabycie własności, jeżeli zostanie ono udowodnione.

  Sędzia Sądu Rejonowego

         Tomasz Gawlik