Sygn. akt I Nc 3022/17

P O S T A N O W I E N I E

Dnia 29 grudnia 2018 roku

Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

 

Przewodniczący       SSR Tomasz Gawlik

 

po rozpoznaniu w dniu 29 grudnia 2018 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim

przeciwko Sławomirowi Rożkowi

o zapłatę w postępowaniu upominawczym

 

p o s t a n a w i a :

 

  1. umorzyć postępowanie w sprawie;
  2. stwierdzić, że umarzają się nawzajem także koszty stron.

 

UZASADNIENIE

 

Postanowieniem z dnia 14 grudnia 2017 roku Sąd zawiesił postępowanie w niniejszej sprawie na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c.

Pismem z dnia 21 listopada 2018 roku (data stempla pocztowego) powód Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim wniósł o podjęcie postępowania. Wniosek ten nie zasługiwał na uwzględnienie i Sąd postanowieniem z dnia 5 grudnia 2018 roku odmówił podjęcia zawieszonego postępowania.

Z powyższego wynika zatem, że wniosek o podjęcie postępowania nie został skutecznie zgłoszony w ciągu roku od daty postanowienia o zawieszeniu.

Złożenie wniosku o podjęcie postępowania, który jest bezzasadny, nie tamuje umorzenia postepowania (por. orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 18 listopada 2015 r.,                III CZP 74/15).

W tym stanie rzeczy, Sąd, na podstawie art. 182 § 1 i § 4 k.p.c. orzekł, jak w sentencji postanowienia.

 

Pouczenie

Od doręczonego postanowienia służy zażalenie. Zażalenie wnosi się do Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie w nieprzekraczalnym terminie tygodniowym od doręczenia odpisu  postanowienia. Nadanie zażalenia na pocztę jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu.

 

                                                                                                   Sędzia Sądu Rejonowego

                                                                                                           Tomasz Gawlik

 

Sygn. akt I Ns 1046/2018           

Dnia 07 grudnia 2018 roku

 

 

Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza

 

W trybie art. 6363 § 3 k.p.c. Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim ogłasza, że w dniu 23 października 2018 roku został złożony przez Kamila Piórka wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy Sławomira Piórka, zmarłego w dniu 16 września 2018 roku w Nowym Skoszynie, posługującego się za życia numerem PESEL 60111510975, dla którego ostatnim adresem zamieszkania i zwykłego pobytu był Nowy Skoszyn 67, 27-425 Waśniów.

 

P O U C Z E N I E

1.      ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381 § 3 pkt. 1 k.p.c.);

2.      osoby i podmioty będące spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, albo wykonawcami testamentu lub wierzycielami mającymi pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza (art. 637 § 1 k.p.c. w zw. z art. 6381 § 3 pkt 2 k.p.c.).

 

 

Dnia 28.12.2018r.                                                                                   

Sygn. akt I Ns 967/18                                                                                                                                       

 

 

 

Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza

 

W trybie art. 6363 § 3 k.p.c. Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim                         ogłasza, że w dniu 23 października 2018 roku został złożony przez Małgorzatę Naumowicz
i Wojciecha Wilkosza wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy Mariana Wilkosza, zmarłego w dniu 26 czerwca 2018 roku w Opatowie, posługującego się za życia numerem PESEL 41090602211, dla którego ostatnim adresem zamieszkania i zwykłego pobytu był
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ulica Iłżecka 129.

 

 

P O U C Z E N I E

1.      ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381 § 3 pkt. 1 k.p.c.);

2.      osoby i podmioty będące spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku                             lub zapisobiercami, albo wykonawcami testamentu lub wierzycielami mającymi pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek                            o sporządzenie spisu inwentarza (art. 637 § 1 k.p.c. w zw. z art. 6381 § 3 pkt 2 k.p.c.).

 

 

                                                                                                             Sędzia Sądu Rejonowego

                                                                                                                    Joanna Zięba

Sygn. akt I Nc 3008/17

 

P O S T A N O W I E N I E

 

                                                                                               Dnia 29 grudnia 2018 roku

 

            Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim I Wydział Cywilny

w składzie następującym :

 

Przewodniczący        SSR Tomasz Gawlik

 

po rozpoznaniu w dniu 29 grudnia 2018 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa NG Partners Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  w Kielcach

przeciwko Robertowi Wyrzykowskiemu

o zapłatę w postępowaniu upominawczym

 

p o s t a n a w i a  :

 

  1. umorzyć postępowanie w sprawie;
  2. stwierdzić, że umarzają się nawzajem także koszty stron. 

 

 

 

 

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

Postanowieniem z dnia 15 grudnia 2017 roku Sąd zawiesił postępowanie z przyczyn wskazanych w art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. Wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu roku od daty postanowienia o zawieszeniu.

Wobec powyższego, Sąd, na podstawie art. 182 § 1 i 4 k.p.c. orzekł, jak w sentencji postanowienia.

 

Pouczenie

Od doręczonego postanowienia służy zażalenie. Zażalenie wnosi się do Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie w nieprzekraczalnym terminie tygodniowym od doręczenia odpisu  postanowienia. Nadanie zażalenia na pocztę jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu.

 

                                                                                                   Sędzia Sądu Rejonowego

                                                                                                           Tomasz Gawlik

Dnia 28.12.2018r.                                                                            

Sygn. akt I Ns 638/18                                                           

 

 

 

Ogłoszenie

 

 

 

„Postanowieniem z dnia 14 grudnia 2018 roku Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim,
w sprawie sygn. akt I Ns 638/18, z wniosku Skarbu Państwa – Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego, zezwolił wnioskodawcy – Skarbowi Państwa – Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Warszawie na złożenie na okres 10 (dziesięciu) lat do depozytu sądowego kwoty pieniężnej w wysokości 2.002,00 zł (dwa tysiące dwa złote) z tytułu odszkodowania za utratę prawa własności do nieruchomości, położonej w obrębie 0015 – Mychów Kolonia, gmina Bodzechów, oznaczonej numerem ewidencyjnym 328/1, ustalonego ostateczną decyzją Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 maja 2018 roku, znak: SPN.IX.7570.9.2018, z zastrzeżeniem, że kwota ta ma być wypłacona na rzecz osób, które wykażą stosownymi dokumentami prawa do przedmiotowej nieruchomości według stanu na dzień 30 października 2017 roku, bądź są spadkobiercami takich osób i w częściach, w jakich spadek nabyli. Sąd wzywa do odbioru depozytu.”

                                                                                              

 

 

                                                                                               Sędzia Sądu Rejonowego

                                                                                                       Joanna Zięba