Dnia 17.09.2018r.                                                              

Sygn. I Ns 412/18                                                   

Ogłoszenie

   „W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie w sprawie I Ns 412/18 z wniosku Zofii Tracz o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości położonej w Zajączkowicach, gmina Waśniów, powiat ostrowiecki województwo świętokrzyskie składającą się z działek o numerach 147 o pow.0,7500 ha i 148 o pow. 0,5000 ha.

   Wzywa się wszystkich zainteresowanych, w szczególności spadkobierców Zofii Jedlikowskiej zmarłej 14 kwietnia 1976 roku, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się i wykazali swoje prawa do tej nieruchomości. Jeżeli w tym terminie nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się własności nie wykaże, sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.”

                                                                           Sędzia Sądu Rejonowego

                                                                                    Joanna Zięba

 

 

 

 

 

 

 

Dnia 14. 09. 2018 roku      

Sygn. akt I Ns 646/18

Wnioskodawca: Gmina Ostrowiec Świętokrzyski

 

                                       O G Ł O S Z E N I E

 

                  W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie w sprawie sygn. akt I Ns 646/18 z wniosku Gminy Ostrowiec Świętokrzyski o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie, oznaczonej  numerem 104 o powierzchni 0,4463 ha, nie mającej założonej księgi wieczystej ani zbioru złożonych dokumentów .

                 Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się i wykazali swoje prawa do tej nieruchomości. Jeżeli w powyższym terminie nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się własności nie wykaże , Sąd stwierdzi zasiedzenie jeżeli zostanie ono udowodnione .

 

PRZEWODNICZĄCY I WYDZIAŁU CYWILNEGO SĄDU REJONOWEGO w Ostrowcu Świętokrzyskim 

SSR  Iwona Waśniewska

                                                           

Dnia 21.08.2018r.                           
Sygn. akt I Ns 166/18

Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie w sprawie I Ns 166/18 z wniosku Jadwigi Sałagi o stwierdzenie nabycia przez posiadacza samoistnego własności nieruchomości położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Wysokiej, stanowiącej zabudowaną działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 157 o pow. 0,2127 ha;
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się i wykazali swoje prawa do tej nieruchomości. Jeżeli w tym terminie nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się własności nie wykaże, sąd stwierdzi nabycie własności przez posiadacza samoistnego, jeżeli zostanie ono udowodnione.

Sędzia Sądu Rejonowego

Joanna Zięba


OGŁOSZENIE„Postanowieniem z dnia 16 lipca 2018 roku Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim,
w sprawie o sygn. akt I Ns 104/18, z wniosku Gminy Ostrowiec Świętokrzyski o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego, zezwolił Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na złożenie do depozytu sądowego - na okres 10 lat - kwoty w wysokości 1.278,33 zł (jeden tysiąc dwieście siedemdziesiąt osiem złotych 33/100) z tytułu odszkodowania ustalonego ostateczną decyzją Starosty Ostrowieckiego z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie GN.I.683.23.2017 za przejęcie z mocy prawa, przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski, nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 45/5 o powierzchni 0,0019 ha, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim (obręb 33, ark. 1) na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Ostrowieckiego z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie AB.6740.161.2017.AS o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie i rozbudowie publicznej drogi gminnej nr 302150 klasy L –ul. Ogrodowej z zastrzeżeniem, że kwota ta ma być wypłacona na rzecz osób, które udokumentują swoje prawa do udziału należącego do zmarłego Andrzeja Pyszniakowskiego. Sąd wzywa wierzycieli do odbioru depozytu.”Sędzia Sądu Rejonowego
Łukasz Stencel

Dnia 8 sierpnia 2018 roku                                   

Sygn. akt. I Ns 449/18                                           

Wnioskodawca: Andrzej Graczak

 

O g ł o s z e n i e

 

„W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie
w sprawie I Ns 449/18 z wniosku Andrzeja Graczaka, z udziałem Jerzego Piwnika, Marty Graczak i Marianny Pwinik,  o stwierdzenie nabycia spadku po Stanisławie Tatrockim, synu Franciszka i Marianny, zmarłym dnia 08 sierpnia 1981 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim i tam mającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu i Fryderyce Tatrockiej, córce Jana i Michaliny, zmarłej dnia 07 marca 1993 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim
i tam mającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu.

Wzywa się wszystkich spadkobierców zmarłych, aby w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż
w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.”

 

 

Sędzia Sądu Rejonowego

w Ostrowcu Świętokrzyskim