Sygn. akt Ns 1076/18

Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza

Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim I Wydział Cywilny na podstawie art. 6363 § 3 k.p.c. w zw. z art. 6381 k.p.c. zawiadamia, że w tutejszym Sądzie złożono wykaz inwentarza po spadkodawcy Marianie Janie Budzeń, synu Jana i Stanisławy, zmarłym dnia 14 czerwca 2018 roku w Tarnobrzegu, mającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Rudce Bałtowskiej, posługującego się za życia numerem PESEL: 39042106074.

Sąd poucza, że:
1.    ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381 § 3 pkt. 1 k.p.c.);
2.    osoby i podmioty będące spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, albo wykonawcami testamentu lub wierzycielami mającymi pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek                  o sporządzenie spisu inwentarza (art. 637 § 1 k.p.c. w zw. z art. 6381 § 3 pkt 2 k.p.c.).

Sędzia Sądu Rejonowego
Anna Wołczyk