Dnia 30.01.2019 r.

Sygn. akt. I Ns 451/18

 

 „O g ł o s z e n i e”

                      

        

                          W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie w sprawie sygn. akt I Ns 451/18, z wniosku Barbary Szatan i Witolda Szatana, z udziałem Stanisława Maja, o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości w postaci położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Rzeczki, zabudowanej działki gruntu o powierzchni 0,0554 ha, oznaczonej w ewidencji numerem 35, nie mającej urządzonej księgi wieczystej, ani zbioru złożonych dokumentów. 

          Sąd wzywa zainteresowanych powyższą nieruchomością, a w szczególności spadkobierców Stanisława Świerdowskiego i Genowefy Świerdowskiej, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się i wykazali własność. Jeżeli w terminie tym nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się własności nie wykaże, to Sąd stwierdzi nabycie własności, jeżeli zostanie ono udowodnione.

 

 

Sędzia Sądu Rejonowego

         Tomasz Gawlik