Dnia 10 stycznia 2019 roku

Sygn. akt I Ns 1022/18

 

OGŁOSZENIE

 

„Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim ogłasza, że w dniu 09 stycznia 2019 roku w sprawie o sygn. akt I Ns 1022/18 wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Szczepanie Zbigniewie Żywczyku, synu Jana i Genowefy, zmarłym dnia
09 kwietnia 2017 roku w Warszawie, mającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w miejscowości Szewna.

 

P O U C Z E N I E :

osoby i podmioty będące spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku  lub zapisobiercami, albo wykonawcami testamentu lub wierzycielami mającymi pisemny dowód należności przeciwko wskazanemu spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub dugi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza (art. 637 § 1 k.p.c. w zw. z art. 6381 § 4 k.p.c.)”.