Sygn. akt I Ns 1046/2018           

Dnia 07 grudnia 2018 roku

 

 

Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza

 

W trybie art. 6363 § 3 k.p.c. Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim ogłasza, że w dniu 23 października 2018 roku został złożony przez Kamila Piórka wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy Sławomira Piórka, zmarłego w dniu 16 września 2018 roku w Nowym Skoszynie, posługującego się za życia numerem PESEL 60111510975, dla którego ostatnim adresem zamieszkania i zwykłego pobytu był Nowy Skoszyn 67, 27-425 Waśniów.

 

P O U C Z E N I E

1.      ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381 § 3 pkt. 1 k.p.c.);

2.      osoby i podmioty będące spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, albo wykonawcami testamentu lub wierzycielami mającymi pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza (art. 637 § 1 k.p.c. w zw. z art. 6381 § 3 pkt 2 k.p.c.).