Dnia 28.12.2018r.                                                                                   

Sygn. akt I Ns 967/18                                                                                                                                       

 

 

 

Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza

 

W trybie art. 6363 § 3 k.p.c. Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim                         ogłasza, że w dniu 23 października 2018 roku został złożony przez Małgorzatę Naumowicz
i Wojciecha Wilkosza wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy Mariana Wilkosza, zmarłego w dniu 26 czerwca 2018 roku w Opatowie, posługującego się za życia numerem PESEL 41090602211, dla którego ostatnim adresem zamieszkania i zwykłego pobytu był
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ulica Iłżecka 129.

 

 

P O U C Z E N I E

1.      ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381 § 3 pkt. 1 k.p.c.);

2.      osoby i podmioty będące spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku                             lub zapisobiercami, albo wykonawcami testamentu lub wierzycielami mającymi pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek                            o sporządzenie spisu inwentarza (art. 637 § 1 k.p.c. w zw. z art. 6381 § 3 pkt 2 k.p.c.).

 

 

                                                                                                             Sędzia Sądu Rejonowego

                                                                                                                    Joanna Zięba