Sygn. akt I Ns 993/18

 

Dnia 26 listopada 2018 roku

OGŁOSZENIE

 

 

„Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim ogłasza, że w dniu 13 listopada 2018 roku, w sprawie o sygn. akt I Ns 993/18, wydał postanowienie o zabezpieczeniu spadku poprzez sporządzenie spisu inwentarza spadku pozostałego po Zygmuncie Laskowskim, synu Jana i Bronisławy, zmarłym dnia 25 kwietnia 2018 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim, mającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

P O U C Z E N I E :

 

osoby i podmioty będące spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, albo wykonawcami testamentu lub wierzycielami mającymi pisemny dowód należności przeciwko wskazanemu spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub dugi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza (art. 637 § 1 k.p.c. w zw. z art. 6381 § 4 k.p.c.).”

 

 

 

                        Sędzia SR Elżbieta Niebutkowska