Dnia 12 listopada 2018 roku                                

Sygn. akt. I Ns  539/18                                          

Wnioskodawca: Asekuracja Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie

 

O g ł o s z e n i e

 

 

„W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie
w sprawie I Ns 539/18 z wniosku Asekuracji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Sopocie, z udziałem Przemysława Małyszka, o stwierdzenie nabycia spadku po Marii Małyszka, córce Stanisława i Antoniny, zmarłej dnia 09 grudnia 2014 roku
w Ostrowcu Świętokrzyskim i tam mającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu.

Wzywa się osoby zainteresowane, a w szczególności spadkobierców Marii Małyszka, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu
o stwierdzeniu nabycia spadku.”

 

 

 

Sędzia Sądu Rejonowego

w Ostrowcu Świętokrzyskim