Dnia 12 listopada 2018 roku                                

Sygn. akt. I Ns  512/18                                          

Wnioskodawca: Barbara Kryj i Marianna Ciździel

 

O g ł o s z e n i e

 

„W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie
w sprawie I Ns 512/18 z wniosku Barbary Kryj i Marianny Ciździel o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości położonej w miejscowości Przyborów, gmina Bodzechów, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie, oznaczonej zgodnie
z ewidencją gruntów jako działka nr 92, o pow. 0.1100 ha, która nie ma założonej księgi wieczystej ani nie jest objęta zbiorem dokumentów.

Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się i wykazali swoje prawa do tej nieruchomości.

Jeżeli w powyższym terminie nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się nie wykaże własności, Sąd stwierdzi nabycie przez zasiedzenie własności nieruchomości, jeżeli zostanie ono udowodnione.”