Sygn. akt I Ns 915/18

                                                                                              

 

„O G Ł O S Z E N I E”

 

„Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim ogłasza, że w dniu 17 października 2018 roku, w sprawie o sygn. akt I Ns 915/18, wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku pozostałego po Grzegorzu Opałce, synu Jana i Barbary, zmarłym w dniu 4 października 2017 roku, dla którego ostatnim miejscem  zwykłego pobytu był Ostrowiec Świętokrzyski, ulica Zgoda 10/6.

 

P O U C Z E N I E

 

osoby i podmioty będące spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, albo wykonawcami testamentu lub wierzycielami mającymi pisemny dowód należności przeciwko wskazanemu spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub dugi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza (art. 637 § 1 k.p.c. w zw. z art. 6381 § 4 k.p.c.)”.

 

 

Sędzia Sądu Rejonowego

      Tomasz Gawlik