Sygn. akt I Nc 1596/17P O S T A N O W I E N I EDnia 29 października 2018 roku

    Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim I Wydział Cywilny
w składzie następującym :

Przewodniczący        SSR Iwona Waśniewska

po rozpoznaniu w dniu 29 października 2018  roku w Ostrowcu Świętokrzyskim
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa Agio Wierzytelności Plus 2 Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Warszawie
przeciwko Rafałowi Sali
o zapłatę w postępowaniu upominawczym

p o s t a n a w i a  :

I.    podjąć postępowanie w sprawie zawieszone postanowieniem z dnia 3 listopada 2017 roku;
II.    umorzyć postępowanie w sprawie;
III.    zwrócić powodowi Agio Wierzytelności Plus 2 Niestandaryzowanemu Sekurytyzacyjnemu Funduszowi Inwestycyjnemu Zamkniętemu z siedzibą  w Warszawie kwotę 15 zł (piętnaście złotych) tytułem połowy uiszczonej opłaty od pozwu;
IV.    oddalić wniosek powoda Agio Wierzytelności Plus 2 Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą  w Warszawie o zwrot uiszczonej opłaty od pozwu w pozostałej części.U z a s a d n i e n i e
(co do pkt II., III. i IV.)

Pismem procesowym z dnia 13 sierpnia 2018 roku (data nadania w urzędzie pocztowym) powód Agio Wierzytelności Plus 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie cofnął pozew bez zrzeczenia się roszczenia oraz wniósł o zwrot uiszczonej opłaty od pozwu.
Zgodnie z treścią art. 355 § 1 k.p.c. sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli powód cofnął ze skutkiem prawnym pozew lub jeżeli wydanie wyroku stało się z innych przyczyn zbędne lub niedopuszczalne. Natomiast w myśl art.
203 § 1 k.p.c. pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy, a jeżeli z cofnięciem połączone jest zrzeczenie się roszczenia - aż do wydania wyroku.
Ze względu na to, iż powód cofnął pozew, a okoliczności sprawy nie wskazują, aby tę czynność dyspozycyjną powoda uznać za niedopuszczalną, należało podjąć postępowanie w sprawie zawieszone postanowieniem z dnia 3 listopada 2017 roku i następnie je umorzyć.
Stosownie do treści art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku  o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U.2018.300) sąd z urzędu zwraca stronie połowę uiszczonej opłaty od pisma cofniętego przed rozpoczęciem posiedzenia, na które sprawa została skierowana. W oparciu o wskazany przepis należało więc zwrócić powodowi połowę, a nie całą uiszczoną opłatę od pozwu, bowiem zarządzenie o doręczeniu pozwanemu odpisu nakazu zapłaty wraz z odpisem pozwu, załącznikami oraz pouczeniami o możliwości jego zaskarżenia wydano przed dokonaniem przez powoda cofnięcia pozwu.
Wobec powyższego, Sąd, na podstawie powołanych przepisów orzekł, jak w sentencji postanowienia.Dnia  15 listopada  2018 roku

Sygn. akt I Ns 598/18

 

                                                                       Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie w sprawie sygn. akt I Ns 598/18 o stwierdzenie nabycia spadku po Helenie Cieciorze, córce Jana i Józefy, zmarłej dnia 14 sierpnia 1977 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim, mającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Ostrowcu Świętokrzyskim.

W skład spadku wchodzą nieruchomość położona w Bałtowie oznaczona numerem 1613/1 o powierzchni 0,2200ha oraz nieruchomości położone w Maksymilianowie oznaczone numerami 498, 512, 577, 586 o łącznej powierzchni 2,5200 ha.

Wzywa się spadkobierców, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

 

 

Sędzia Sądu Rejonowego

Iwona Waśniewska

 

 

Sygn. akt I Ns 927/18

 

Z A R Z Ą D Z E N I E

 

Dnia 22 października 201/8 roku

 

Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim Wydział I Cywilny

Przewodniczący w osobie SSR Justyny Burdy

w sprawie z wniosku Wierzytelności Glob Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie  z udziałem Krzysztofa Mroczkowskiego, Pawła Mroczkowskiego, Waldemara Mroczkowskiego, Zdzisława Mroczkowskiego, Elżbiety Kurek i Edyty Kwiecień o stwierdzenie nabycia spadku po Janinie Mroczkowskiej

na podstawie art. 510 § 2 k.p.c.

 

z a r z ą d z a :

 

I.       ustanowić dla uczestniczki Elżbiety Kurek, której miejsce pobytu nie jest znane kuratora procesowego w osobie adwokata, którego wyznaczy Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach;

II.    ogłosić publicznie o ustanowieniu kuratora poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej oraz tablicy informacyjnej Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz poprzez wywieszenie ogłoszenia w lokalu Urzędu Gminy
w Łagowie o na okres 1 miesiąca.

 

Dnia 09.11.2018 r.

Sygn. akt. I Ns 1095/17

                             

         „O g ł o s z e n i e”

 

          W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie w sprawie sygn. akt I Ns 1095/17, z wniosku Alicji giemzy, o stwierdzenie zasiedzenia  własności nieruchomości w postaci położonej  w Boksycce, gmina Kunów, powiat ostrowiecki,  zabudowanej  działki gruntu o powierzchni 0,0,0371 ha, oznaczonej  numerem 151/1, nie mającej urządzonej księgi wieczystej ani zbioru złożonych dokumentów.   

          Sąd wzywa zainteresowanych powyższą nieruchomością, a w szczególności spadkobierców Wiesława Sienniaka, syna Henryka, aby w terminie trzech miesięcy  od ukazania się ogłoszenia zgłosili się i wykazali własność. Jeżeli w terminie tym nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się własności nie wykaże, to Sąd stwierdzi nabycie własności, jeżeli zostanie ono udowodnione.

 

                                                                                   Sędzia Sądu Rejonowego

        Tomasz Gawlik

 

Sygn. akt I Ns 915/18

                                                                                              

 

„O G Ł O S Z E N I E”

 

„Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim ogłasza, że w dniu 17 października 2018 roku, w sprawie o sygn. akt I Ns 915/18, wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku pozostałego po Grzegorzu Opałce, synu Jana i Barbary, zmarłym w dniu 4 października 2017 roku, dla którego ostatnim miejscem  zwykłego pobytu był Ostrowiec Świętokrzyski, ulica Zgoda 10/6.

 

P O U C Z E N I E

 

osoby i podmioty będące spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, albo wykonawcami testamentu lub wierzycielami mającymi pisemny dowód należności przeciwko wskazanemu spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub dugi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza (art. 637 § 1 k.p.c. w zw. z art. 6381 § 4 k.p.c.)”.

 

 

Sędzia Sądu Rejonowego

      Tomasz Gawlik