Ostrowiec Św. , dnia 29 maja 2017r.

OGŁOSZENIE
O KONKURSIE NA STANOWISKO STAŻYSTY DOCELOWO INFORMATYKA W SĄDZIE REJONOWYM W OSTROWCU ŚW.


Dyrektor  Sądu Rejonowego w Ostrowcu Św. ogłasza konkurs na 1  (jedno) wolne stanowisko stażysty docelowo informatyka w Sądzie Rejonowym  w Ostrowcu Świętokrzyskim w pełnym wymiarze czasu pracy.

Oznaczenie konkursu sygnatura: Adm. 110-1/17


Wymagania konieczne:

Na w/w stanowisko może ubiegać się osoba, która:
1) ma pełną zdolność do czynności prawnych;
2) ma nieposzlakowaną opinię;
3) nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
4) nie jest prowadzone wobec niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
5) posiada wykształcenie wyższe kierunkowe informatyczne co najmniej pierwszego stopnia;

6) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
7) posiada praktyczną znajomość budowy i działania sprzętu komputerowego oraz jego serwisowania;
8) posiada znajomość systemów klienckich Microsoft ( Windows 7,8, 10)
9) posiada znajomość systemów serwerowych Microsoft Windows Server 2003 i nowsze;
10) posiada znajomość systemów bazodanowych Microsoft SQL;

11) posiada praktyczną znajomość MS Office;

12) posiada wiedzę z zakresu administracji siecią komputerową;

13) posiada umiejętność samodzielnego diagnozowania i rozwiązywania problemów natury systemowej i sieciowej;

14) posiada znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem i ochroną danych przetwarzanych w systemach informatycznych.

Dodatkowe wymagania:
1) znajomość środowiska Active Directory;
2) umiejętność zarządzania bazami Microsoft SQL;
3) znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodne posługiwanie się dokumentacją techniczną sprzętu i oprogramowania;
4)  samodzielność, rzetelność, komunikatywność, dyspozycyjność, zdolności analityczne, odporność na stres oraz umiejętność pracy w zespole i organizacji pracy własnej.

Opis stanowiska:
Do obowiązków osoby zatrudnionej na w)w stanowisku należało będzie:
1) pomoc użytkownikom w zakresie poprawnego funkcjonowania sprzętu informatycznego oraz oprogramowania komputerowego;
2) diagnozowanie problemów ze  sprzętem komputerowym i oprogramowaniem;
3) czuwanie nad prawidłowym korzystaniem przez pracowników z powierzonego im sprzętu komputerowego i oprogramowania;
4) szkolenie pracowników Sądu z zakresu obsługi programów oraz sprzętu komputerowego , będących w użytkowaniu Sądu;
5) nadzór nad funkcjonowaniem oraz zabezpieczanie aplikacji wspierających pracę wydziałów sądowych.            

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1) zgłoszenie do konkursu (podanie) adresowane do Dyrektora Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim , z zaznaczeniem sygnatury konkursu oraz aktualnym adresem i numerem telefonu kontaktowego;
2) życiorys (cv)  uwzględniający przebieg pracy i osiągnięcia zawodowe ;
3) odpisy lub kserokopie dokumentów   (dyplomy, świadectwa, certyfikaty, zaświadczenia o odbytych kursach) potwierdzających wymagane wykształcenie, doświadczenie zawodowe, dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia;  
4) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
5) oświadczenie kandydata, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
6) oświadczenie , że kandydat nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
7) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji na stanowisko stażysty ( zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2016, poz. 922)

8) oświadczenie o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku informatyka.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty i oświadczenia należy składać w siedzibie Sądu Rejonowego w Ostrowcu Św. ul. Kościuszki 1 pok. 107 lub 108  (Oddział Administracyjny - I piętro) z podaniem oznaczenia konkursu i określeniem stanowiska, o jakie kandydat się ubiega lub przesłać drogą pocztową (za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego ) - w terminie do dnia  12 czerwca 2017r.  

Zgłoszenia złożone po terminie zostaną odrzucone.


Konkurs składa się z trzech etapów:
1. etapu pierwszego – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
2. etapu drugiego – praktycznego sprawdzianu umiejętności
3. etapu trzeciego – rozmowy kwalifikacyjnej

Lista osób zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu oraz termin i miejsce jego przeprowadzenia zostaną ogłoszone co najmniej 7 dni przed jego rozpoczęciem w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim  (www.ostrowiec.sr.gov.pl), zakładka „Oferty pracy” oraz umieszczona na tablicy ogłoszeń tut. Sądu.

Informacje dodatkowe:
- materiały konkursowe nie podlegające archiwizacji, zostaną zwrócone po zakończeniu postępowania konkursowego;
- wymagane oświadczenia można pobrać ze strony internetowej Sądu Rejonowego w Ostrowcu Św.
- dodatkowe informacje można uzyskać:  P. Marzena Krzystek – Kierownik Oddziału Administracyjnego , tel. 41 / 246-20-17.

 Dokumentacja:  Pobierz plik

Ogłoszenie  ikona pdf  
Oświadczenia  ikona pdf  
Zarządzenie Dyrektora Sądu o powołaniu Komisji Konkursowej  ikona pdf  
Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu Konkursu  ikona pdf  
Lista kandydatów zakwalifikowanych do III etapu Konkursu  ikona pdf  
Ogłoszenie wyników Konkursu  ikona pdf