Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego  w Sądzie Rejonowym w Ostrowcu ŚwiętokrzyskimPrezes Sądu Rejonowego w Ostrowcu Św. na podstawie art. 155a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2015, poz. 133 t.j. ze zm.) ogłasza konkurs na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz.U. 2015, poz. 133 t.j. ze zm.) , zwanej dalej „ ustawą” oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz.U. 2013, poz. 1228), zwanym dalej „rozporządzeniem”.

 

 

Nazwa i adres sądu:
Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Kościuszki 1
27-400  Ostrowiec Św.


Oznaczenie konkursu:  Adm. 111-2/16


Liczba wolnych stanowisk: 1 etat (umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego pracownika)

 

Termin przeprowadzenia konkursu:
I etap: 12 stycznia 2017r.
II etap: 26 stycznia 2017r. godz. 10.00
III etap: 31 stycznia 2017r. godz. 10.00


Miejsce przeprowadzenia konkursu:
Sąd Rejonowy w Ostrowcu Św.
ul. Kościuszki 1
27-400 Ostrowiec Św.
Sala nr 1 ( parter)


I . Wymagane kwalifikacje


Kandydat na stanowisko asystenta sędziego musi odpowiadać wymaganiom określonym w art. 155 § 2 „ ustawy”.

Na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto:
- jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
- jest nieskazitelnego charakteru;
- ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce;
- ukończył 24 lata.

II.  Wymagane kwalifikacje

Do zgłoszenia do konkursu kandydat dołącza dokumenty , o jakich mowa w § 3 ustęp 1 rozporządzenia, tj:
1) wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego;
2) własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
3) oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów;
4) oświadczenie , o którym mowa w art. 155a § 6 ustawy , tj. oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
5) oświadczenie , że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
6) aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

III. Termin i miejsce złożenia zgłoszenia

 

Wymagane dokumenty opatrzone oznaczeniem konkursu kandydat składa w terminie do  dnia 12 stycznia 2017r. bezpośrednio w siedzibie Sądu Rejonowego w Ostrowcu Św. – Oddział Administracyjny I piętro pok. Nr 107 lub 108 w godzinach 8.00 do 16.00 bądź za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Sądu podany w ogłoszeniu.  W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego za datę ich złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora ( § 4 zd. 2 rozporządzenia).
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

IV.  Kryteria oceny


Konkurs składa się z trzech etapów:


Etap pierwszy - wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu określonych w § 3 ust. 1 rozporządzenia i art. 155 § 2 ustawy;
Etap drugi – test obejmujący 36 pytań z zakresu prawa cywilnego i karnego oraz postępowania cywilnego i karnego oraz z pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa cywilnego i prawa karnego , wybrany przez kandydata. Za każde prawidłowe rozwiązanie zadania testowego komisja przyznaje 1 punkt. Pracę pisemną kandydata komisja ocenia w skali od 0 do 9 punktów. Do trzeciego etapu konkursu dopuszczeni są kandydaci , którzy otrzymali co najmniej 29 punktów, w tym co najmniej 3 punkty z pracy pisemnej.
Jeżeli żaden z kandydatów nie zostanie dopuszczony do trzeciego etapu konkursu , Prezes Sądu zarządzi przeprowadzenie kolejnego konkursu ( § 11 rozporządzenia).
Etap trzeci - rozmowa kwalifikacyjna.

Do zatrudnienia na stanowisku asystenta sędziego zostają zakwalifikowani kandydaci , którzy w trakcie konkursu uzyskali najwyższą liczbę punktów. W razie uzyskania przez kilku kandydatów tej samej liczby punktów komisja dokonuje wyboru kandydata , biorąc pod uwagę doświadczenie w stosowaniu prawa oraz wynikające z dokumentów dołączonych do zgłoszenia dodatkowe kwalifikacje przydatne do wykonywania pracy na stanowisku asystenta sędziego.

Komisja w wyżej wymieniony sposób ustala rezerwową listę kandydatów.

Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu zostanie ogłoszona nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia drugiego etapu poprzez umieszczenie jej na tablicy informacyjnej w siedzibie Sądu Rejonowego w Ostrowcu Św. oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Ostrowcu Św. www.ostrowiec.sr.gov.pl w zakładce „Oferty pracy”.

Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani do II etapu konkursu winni zgłosić się z dokumentem tożsamości.

V. Informacje dodatkowe
- wymagane oświadczenia do pobrania ze strony internetowej Sądu Rejonowego w Ostrowcu Św.
- materiały konkursowe nie podlegające archiwizacji zostaną zwrócone po zakończeniu postępowania konkursowego ;
- dodatkowe informacje można uzyskać w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Ostrowcu Św. pod nr tel. 41 246-20-17 lub 41 246-20-00.

 

Prezes Sądu Rejonowego w Ostrowcu Św.
Grzegorz Matuszewski

 

oświadczenia   ikona pdf
Lista kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu    ikona pdf
Lista kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu    ikona pdf
Informacja o wynikach konkursu    ikona pdf