Tryb przyjmowania skarg i wniosków dotyczących działalności Sądu Rejonowego w Ostrowcu

 

 

Sposób rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących funkcjonowania Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim regulują następujące przepisy:

 

- art. 41a – 41e ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2062 jt. ze zm.);

 

- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U.  z 2012 r., poz. 524).

 

 

 

Skargi i wnioski dotyczące działalności sądu można również składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (skargi i wnioski składane w ten sposób powinny zawierać wskazanie imienia i nazwiska wnoszącego oraz jego adres do korespondencji).

 


Zarządzenie Nr 7/2016
Prezesa Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim
z dnia 30 maja 2016 roku 
w sprawie określenia trybu przyjmowania skarg i wniosków dotyczących działalności Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim


Na podstawie  art. 22 § 1 pkt 3  i art. 41a – 41d ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2015.133), rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz.U.2012. 524) oraz na podstawie § 34 pkt 4  regulaminu urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.2015.2316) zarządza się, co następuje:

 

§ 1   Skargi i wnioski rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od daty ich wpływu do Sądu. Skargi w zakresie dotyczącym działalności sądów, w dziedzinie, w której sędziowie są niezawiśli, nie podlegają rozpatrzeniu. Organ sądu, do którego taka skarga lub wniosek zostały skierowane, zawiadamia skarżącego o przyczynach odmowy rozpatrzenia skargi. Jeżeli jednak skarga dotyczy czynności sądu podlegającej zaskarżeniu w toku instancji , organ ten jest obowiązany niezwłocznie przekazać skargę do akt sprawy, której skarga dotyczy, zawiadamiając o tym skarżącego. Skargi lub wnioski dotyczące treści czynności sądu jeszcze niedokonanych, należących do dziedziny, w której sędziowie są niezawiśli, podlegają niezwłocznemu przekazaniu do akt postępowania, którego dotyczą. Skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznane za obelżywe pozostawia się bez rozpatrzenia , zawiadamiając o tym skarżącego lub wnioskodawcę , z podaniem przyczyny pozostawienia skargi  lub wniosku bez rozpatrzenia.

 

§ 2  Organem właściwym do rozpatrzenia skargi lub wniosku dotyczących działalności Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim jest Prezes Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Skarga wniesiona do Przewodniczącego Wydziału lub Kierownika Oddziału podlega niezwłocznemu przekazaniu Prezesowi Sądu. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności Sądu Okręgowego w Kielcach i Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, organem właściwym do jej  rozpatrzenia jest Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Prezesa Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim jest Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach.

 

§ 3 Skarga zawierająca wniosek o pociągniecie sędziów do odpowiedzialności dyscyplinarnej podlega niezwłocznie przekazaniu Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Kielcach, o czym zawiadamia się skarżącego.

 

§ 4  Prezes Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim  przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków dotyczących pracy sądu we wtorki w godzinach  10.00 – 12.00 po uprzednim uzgodnieniu terminu i godziny spotkania w Sekretariacie Prezesa Sądu – tel. 41 24 62 000.

 

§ 5  Skargi i wnioski dotyczące działalności Sądu  przyjmują pracownicy Oddziału Administracyjnego Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim: Pani Karina Adamska  i Pani Marzena Krzystek w budynku Sądu Rejonowego  w Ostrowcu Świętokrzyskim,  ul. Kościuszki 1, I piętro , pokój nr 107 i pokój nr 108 w każdą środę i każdy czwartek w godzinach od 10.00 do 14.00.

 

§ 6 Skargi i wnioski mogą być wnoszone na piśmie na adres: Prezes Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Kościuszki 1, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, a także w formie ustnej do protokołu.

 

§ 7  Jeżeli na podstawie treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, a w szczególności sprawy, której dotyczą, wzywa się skarżącego lub wnioskodawcę do uzupełnienia skargi lub wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Wezwanie powinno zawierać pouczenie, że nie uzupełnienie braków w terminie spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.

 

§ 8  Jeżeli skarga lub wniosek podlega rozpatrzeniu przez różne organy, organ,  do którego je wniesiono, rozpatruje je w zakresie należącym do jego właściwości, a w pozostałej części przekazuje niezwłocznie właściwemu organowi, przesyłając kopię skargi lub wniosku, zawiadamiając o tym skarżącego lub wnioskodawcę.

 

 § 9 Jeżeli skarga lub wniosek wynika z treści przesłanej przez redakcję opublikowanej wiadomości, o wyniku rozpatrzenia skargi lub wniosku zawiadamia się redakcję.

 

§ 10 Koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków powierza się Oddziałowi Administracyjnemu Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, który prowadzi wykaz skarg i wniosków.

 

§ 11  Traci moc zarządzenie numer 12/2013 Prezesa Sądu Rejonowego w Ostrowcu  Świętokrzyskim z dnia 15 marca 2013 roku w sprawie określenia trybu przyjmowania skarg i wniosków dotyczących działalności Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

 

§ 12  Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2016 roku.