Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr 11/2015

Prezesa Sądu Rejonowego w Ostrowcu Św.
z dnia 8 maja 2015 r.

w sprawie utworzenia Internetowego Portalu Orzeczeń Sądu Rejonowego w Ostrowcu Św.


 

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.)  zarządza się, co następuje:

§ 1


1.  Z dniem 1 czerwca 2015r. tworzy się w Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Św. Internetowy Portal Orzeczeń Sądu Rejonowego w Ostrowcu Św. - zwany dalej Portalem Orzeczeń.                  

2. Publikacji w Portalu Orzeczeń podlegają orzeczenia z uzasadnieniami  wydawane w Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Św. ,  z wyjątkiem orzeczeń wydanych w sprawach dotyczących:

1) spraw małżeńskich, za wyjątkiem spraw dotyczących małżeńskich ustrojów majątkowych;

2) postępowania w sprawach rodzinnych oraz w sprawach opiekuńczych, w tym w sprawach ze stosunku między rodzicami a dziećmi, sprawach z zakresu opieki i kurateli, o przysposobienie, o odebranie osoby, za wyjątkiem spraw alimentacyjnych;

3) ochrony dóbr osobistych;

4) ubezwłasnowolnienia;

5) postępowania prowadzonego w oparciu o ustawę z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tj. Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264);

6) sprawach, w których posiedzenie odbywa się w całości lub w części przy drzwiach zamkniętych oraz sprawach rozpoznawanych z wyłączeniem jawności;

7) postępowania w sprawach nieletnich;

8) postępowania, w którym orzeczono środki związane z poddaniem sprawcy próbie, określone  w art. 72 § 1 pkt 6, 6a, 7a i 7b ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) – zwanej dalej „Kodeksem karnym”;

9)  przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, za wyjątkiem art. 148, 155, 156, 157, 158 – 160, 162 Kodeksu karnego;

10) przestępstw przeciwko wolności, za wyjątkiem art. 189 § 1 i 2, 190, 190a § 1 i 2 i 191 Kodeksu karnego;

11) przestępstw przeciwko wolności sumienia i wyznania;

12) przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;

13) przestępstw przeciwko rodzinie i opiece, za wyjątkiem przestępstwa określonego w art. 209 Kodeksu karnego;

14) spraw, w których orzeczono środki zabezpieczające oraz w każdym przypadku, gdy postępowanie zostanie umorzone z powodu niepoczytalności sprawcy;

15) przestępstwa uregulowanego w art. 255a Kodeksu karnego;

16) postępowania wykonawczego w sprawach karnych;

17) lustracji;

18) zastosowania prawa łaski;

19) postępowania uregulowanego w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 124 ze zm.);

20) postępowania uregulowanego w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.);

21) postępowania uregulowanego w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz. U. Nr 231, poz. 1375 ze zm.);

22) postępowania uregulowanego w ustawie z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. Nr 17, poz. 78 ze zm.);

23) postępowania uregulowanego w ustawie z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411 ze zm.);

24) postępowaniu dotyczącym naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu prowadzonym na podstawie art. 18 3d ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy  (tj. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.);

25) spraw w przedmiocie tajemnicy bankowej;

26) orzeczeń uzupełniających i dotyczących kwestii incydentalnych, np. w przedmiocie zawieszenia postępowania, dowodów rzeczowych, zaliczenia tymczasowego aresztowania na poczet kary, zastosowanie środków zapobiegawczych i innych środków przymusu.

3. Sędzia sprawozdawca albo Przewodniczący Wydziału może podjąć decyzję o publikacji w Portalu Orzeczeń orzeczenia, które spełnia przesłanki wyłączenia publikacji ujęte w ust. 2, w wypadku, gdy uzna opublikowanie orzeczenia za celowe z uwagi na poruszany w sprawie doniosły problem prawny albo zagadnienie wywołujące zainteresowanie społeczne.

4. Publikacji w Portalu Orzeczeń nie podlegają orzeczenia z uzasadnieniami wydawane
w Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Św. nie spełniające przesłanki wyłączenia określonej w ust. 2, których publikacja byłaby sprzeczna z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz  z ustawą o dostępie do informacji publicznej, a w szczególności , gdy publikacja orzeczenia pozwoliłaby na ujawnienie danych co do pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych , przekonań religijnych lub filozoficznych, przynależności wyznaniowej , partyjnej lub związkowej , jak również danych o stanie zdrowia , kodzie genetycznym , nałogach lub życiu seksualnym.  Sędzia Sprawozdawca albo Przewodniczący Wydziału zamieszcza informację o wyłączeniu publikacji orzeczenia na Karcie Kwalifikacyjnej Orzeczenia stanowiącej  Załącznik do Zarządzenia.

5. Proces publikacji składa się z następujących etapów:

1) importu orzeczeń z systemu SAWA

2) automatycznej anonimizacji;

3) weryfikacji poprawności automatycznej anonimizacji;

4) uzupełniania pól: hasło tematyczne i podstawa prawna;

5) zatwierdzania publikacji orzeczenia.

6. Opublikowane orzeczenie dostępne jest w Portalu Orzeczeń pod adresem: www.orzeczenia.ms.gov.pl.

       www.orzeczenia.ostrowiec.sr.gov.pl

§ 2

a.  Celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Portalu Orzeczeń Prezes Sądu Rejonowego w Ostrowcu Św.  Zarządzeniem nr 10/2015 z dnia 2 kwietnia 2015r.  wyznaczył w każdym Wydziale  osoby odpowiedzialne za wprowadzanie orzeczeń do Portalu Orzeczeń.

b. Do obowiązków osoby odpowiedzialnej za wprowadzanie orzeczeń do Portalu Orzeczeń należy:

1) sprawdzenie wyników automatycznej anonimizacji;

2) wprowadzenie hasła tematycznego i podstawy prawnej orzeczenia;

3) przedstawienie orzeczenia do publikacji Kierownikowi Sekretariatu;

4) niezwłoczne zgłaszanie Zespołowi, o którym mowa w § 6 Zarządzenia, potrzeby  aktualizacji listy haseł tematycznych, drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

5) prowadzenie zbioru Kart Kwalifikacyjnych Orzeczeń, o którym mowa w § 5 Zarządzenia.

§ 3

1. Sędzia sprawozdawca, a jeżeli nie jest to możliwe Przewodniczący Wydziału wypełnia Kartę Kwalifikacyjną Orzeczenia według wzoru określonego w załączniku  do Zarządzenia.

2. Kartę Kwalifikacyjną Orzeczenia sędzia sprawozdawca pozostawia w aktach sprawy
z chwilą oddania orzeczenia wraz z uzasadnieniem.

3. Aktualna lista haseł tematycznych jest publikowana na Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych przez Informatyka Sądu Rejonowego w Ostrowcu Św. na wniosek Zespołu, o którym mowa w § 6 Zarządzenia.

§ 4

1. Kierownicy Sekretariatów Wydziałów Sądu Rejonowego w Ostrowcu Św. dokonują ostatecznej weryfikacji zaanonimizowanego orzeczenia z uzasadnieniem.

2. Publikacja następuje po zatwierdzeniu procesu anonimizacji przez Kierownika Sekretariatu
Wydziału.

§ 5


Karty Kwalifikacyjne Orzeczeń tworzą zbiór tych kart, który jest przechowywany w poszczególnych Sekretariatach Wydziałów Sądu Rejonowego w Ostrowcu Św.

§ 6

1. Nad prawidłowym działaniem Portalu Orzeczeń pod względem merytorycznym i informatycznym nadzór sprawuje Zespół w składzie:

1) SSR Grzegorz Matuszewski

2) Marzena Krzystek – Kierownik Oddziału Administracyjnego

3) Rafał Soboń – Administrator Systemu Informatycznego

4) Beata Krzeszowska – Kierownik Sekretariatu Wydziału I Cywilnego

5) Agnieszka Charymska – starszy sekretarz sądowy

6) Sławomir Bródka – Kierownik Sekretariatu Wydziału II Karnego

7) Joanna Maj – starszy sekretarz sądowy

8) Donata Byba – Kierownik Sekretariatu Wydziału III Rodzinnego i Nieletnich

9) Ewa Karwacka – starszy sekretarz sądowy

10) Małgorzata Grudniewska – Kierownik Sekretariatu Wydziału IV Pracy

11) Tomasz Madej – starszy protokolant sądowy

 § 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Ostrowcu Św.