Ławnik – niezawodowy członek składu orzekającego, stanowiący czynnik społeczny w wymiarze sprawiedliwości.
Status ławnika określa ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2015.133) – rozdział 7.

Zgodnie z art.4 § 1 w/w ustawy „W sprawowaniu  wymiaru sprawiedliwości obywatele biorą udział przez uczestnictwo ławników w rozpoznawaniu spraw przed sądami w pierwszej instancji, chyba, że ustawy stanowią inaczej” oraz § 2 „Przy rozstrzyganiu spraw ławnicy mają równe prawa z sędziami i asesorami sądowymi”Kwestie dotyczące ławników reguluje:

 

 

1. Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2015r., poz. 133 j.t.) – Rozdział 7

 

2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2006r. w sprawie sposobu wyboru, składu i struktury organizacyjnej, trybu działania oraz szczegółowych zadań rady ławniczej (Dz.U.2006.23.174)

 

3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgaszenia (Dz.U.2011.121.693)

 

 

 

Skład rady ławniczej Link do strony www
Regulamin  pracy rady ławniczej ikona pdf


Dokumenty należy składać na Biurze Podawczym Sądu Okręgowego w Kielcach ( parter).