Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  informuję, iż:

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim., ul. Kościuszki 1 , 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim możliwy jest pod numerem telefonu  (41) 246-20-40  lub adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3) Pani/Pana dane osobowe (np. imię i nazwisko, miejsce i data urodzenia, adres zamieszkania, numer kontaktowy) przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Sądu,  na podstawie:

 

- art. 6 ust. 1

Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy - i w takim zakresie, w jakim - spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

lit. c - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

lit. e - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

 

oraz

 

- art. 9

 ust. 1 Zabrania się przetwarzania danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby.

ust. 2 Ust. 1 nie ma zastosowania, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

lit. f -  przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy;

lit. g - przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą.

 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

 

4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

7) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

 

INFORMACJA O MONITOROWANIU BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

 

· administratorem systemu monitoringu jest Sąd Rejonowy w Ostrowcu Św., ul. Kościuszki 1,  27-400 Ostrowiec Św.;

· monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym;

· podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora;

· zapisy z monitoringu  przechowywane będą w okresie 10 dni;

· kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Św. możliwy jest pod numerem telefonu (41) 246-20-40  lub adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .;

· osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 


Inspektor Ochrony Danych Sądu Rejonowego w Ostrowcu Św.
Numer telefonu: ( 41) 246-20-40
Adres e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zakres zadań Inspektora Ochrony Danych Sądu Rejonowego w Ostrowcu Św.
1. Informowanie Administratora – Prezesa Sądu , podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe o obowiązkach spoczywających na nich na mocy rozporządzenia RODO oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronią danych i doradzanie im w tych sprawach;
2. Monitorowanie przestrzegania przepisów RODO , innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk Administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość , szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;
3. Udzielanie na żądanie zaleceń, co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO;
4. Współpraca z organem nadzorczym;
5. Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem , w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 RODO oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach;
6. Pełnienie punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz wykonywaniem praw przysługujących im na mocy rozporządzenia RODO;
7. Bieżące prowadzenie:
- Rejestru czynności przetwarzania danych osobowych ( art. 30 ust. 1 RODO)
- Rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu Administratora ( art. 30 ust. 2 RODO), a także innej dokumentacji pomocniczej w zakresie prawidłowej realizacji ochrony danych osobowych w Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Św.

    

 

Siedziba Ośrodka Kuratorskiego przy Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

 

Wewnątrz ośrodka:

 

Kronika:

 

Ośrodek Kuratorski przy Sądzie Rejonowym w Ostrowcu ŚwiętokrzyskimOśrodek Kuratorski przy Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Św. – siedziba w budynku Agencji Rozwoju Lokalnego w Ostrowcu Św. ul. Sienkiewicza 70/28


Kierownik Ośrodka Kuratorskiego – Anna Waśko


Wychowawcy Ośrodka Kuratorskiego:

 • starszy kurator Marek Wilk
 • kurator społeczna Krystyna Dziewięcka
 • kurator społeczna Anna Dąbrowska
 • kurator społeczna Jolanta Salwa


Ośrodek Kuratorski jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 15-19


Tel. 41 246 20 54 (pon., czw. w godz. 8-15)


Działalność Ośrodka w 2017 roku

Codziennie:

 • odrabianie lekcji i nauka z pomocą kuratorów
 • przygotowywanie posiłków i wspólne spożywanie
 • zajęcia plastyczne i sportowe na boisku (w sezonie)

Raz w tygodniu:

 • zajęcia poza siedzibą Ośrodka w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji „Rawszczyzna” (basen, siłownia)
 • zajęcia socjoterapeutyczne wg programóo „Spójrz Inaczej”, „Odlot”, „Veto wobec przemocy”, „Unplugged” prowadzone przez kurator społeczną K. Dziewięcką (pedagog z uprawnieniami do prowadzenia w/w programów)
 • Stała współpraca z terapeutą Katarzyną Sobczyk z Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i eksperymentujących z narkotykami z siedzibą w Agencji Rozwoju Lokalnego (praca indywidualna z uczestnikami i członkami ich rodzin, zajęcia dla grupy uczestników)

Wycieczki wakacje 2017:

 • Kazimierz Dolny
 • Warszawa – Muzeum Powstania Warszawskiego, Centrum Nauki Kopernik
 • Radom – port lotniczy
 • Ćmielów – fabryka porcelany
 • Skarżysko-Kamienna – Muzeum Orła Białego
 • Wąchock

Dwukrotny udział w Zbiórce Żywności Świętokrzyskiego Banku Żywności
Dwukrotny udział w zajęciach Saloniku Dyskusyjnego w Agencji Rozwoju Lokalnego m.in. temat „Młodzi z pasją – wolni od uzależnień i aktywni w życiu”
Wizyta w Zakładzie Poprawczym – rozmowy z wychowawcami i wychowankami
Wyjścia do Biura Wystaw Artystycznych (wernisaż fotografii dawnego Ostrowca i udział w zajęciach plastycznych) oraz Miejskiego Centrum Kultury (spacer po mieście z przewodnikiem – miejsca ważne dla historii Ostrowca)
Wyjścia do kina:

 • „Listy do M”
 • „Spiderman”
 • „Assansin’s Creed”

Obchody uroczystości i świąt (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dzień Chłopaka, Andrzejki, Dni Ziemi, itp.)
Wspólna uroczysta wigilia z zaproszonymi gośćmi 15.12.2017


Ponadto kuratorzy z Ośrodka Kuratorskiego stale współpracują z pedagogami i wychowawcami ze szkół uczestników oraz z ich rodzicami i opiekunami indywidualnie, stosownie do potrzeb.


W Ośrodku Kuratorskim prowadzona jest Kronika zawierająca pamiątki i fotografie z najważniejszych wydarzeń.


 

Plan działalności Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim na rok 2018

więcej informacji

 


 

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2017 rok

więcej informacji

 


 

Sprawozdanie z wykonania planu działalności za 2017 rok

więcej informacji