INFORMACJA

W związku z ustanowieniem dnia 22 lutego  Dniem Ofiar Przestępstw, w dniach  18 – 24  LUTEGO 2019 roku wzorem lat ubiegłych  odbędzie się ogólnopolska akcja koordynowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości „TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM  PRZESTĘPSTWEM”, mająca na celu zwrócenie uwagi na potrzeby   i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

W siedzibie Sądu Rejonowego  w Ostrowcu Świętokrzyskim  w ramach w/w akcji  w dniach 18 – 24 lutego 2019 roku dyżury pełnić będą, udzielając fachowych porad prawnych, asystenci sędziów i kuratorzy zawodowi według grafika:

Asystenci sędziego:

·        18 lutego 2019 roku, godziny 10.00 – 12.00 – asystent sędziego: Katarzyna Świrta, Agnieszka Ścigała – świetlica

·        19 lutego 2019 roku,  w godz. 10.00 – 12.00 – asystenci sędziów: Paulina Kusiak, Joanna Burdzy – świetlica

·        20 lutego 2019 roku, w godz. 10.00 – 12.00 – asystenci sędziów: Lech Wysiadecki, Paweł Kostrzewa  – pokój 228

·        21 lutego 2019 roku, w godz. 10.00 – 12.00 –  asystent sędziego Joanna Burdzy  - świetlica.

·        22 lutego 2019 roku, w godz.  10.00 – 12.00 – Paweł Kostrzewa  asystent sędziego – pokój 228

 

 

Kuratorzy Zawodowi I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych

 

·        18 lutego 2019 roku - kurator specjalista Aneta Salwerowicz w godz.10.00 - 13.00 pokój 208

·        19 lutego 2019 roku  -  kurator specjalista Dorota Batorska w godz.10.00 - 13.00 pokój 208 ;

·       20 lutego 2019 roku - kurator specjalista Beata Kozieł w godz.10.00 - 13.00 pokój 208

·        21 lutego 2019 roku  - kurator specjalista Agnieszka Kwaśniak w godz.10.00 - 13.00 pokój 208

·        22 lutego 2019 roku kurator specjalista  Robert Rabczewski  w godz.10.00 - 13.00 pokój 208

 

Kuratorzy Zawodowi II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej  do wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich

 

·        18 lutego 2019 roku –  kurator  specjalista -  Jolanta Kot w godz.10.00 -12.00 pokój 222

·        19 lutego 2019 roku –  kurator specjalista Elżbieta Gos w godz.10.00 -12.00 pokój 224

·        20 lutego 2019 roku –  kurator specjalista Wojciech Sudnik w godz. 10.00 - 12.00 pokój  223

·        21 lutego 2019 roku –  kurator specjalista Anna Waśko w godz.10.00 -12.00 pokój 224

·        22 lutego 2019 roku – starszy  kurator zawodowy Marek Wilk w godz.10.00 -12.00 pokój 224

 

Celem skorzystania z  bezpłatnych  porad prawnych udzielanych przez w/w osoby należy uprzednio skontaktować się osobiście bądź  telefonicznie z Sekretariatem Prezesa Sądu pokój 107 (tel. 41 24 62 000) lub z Biurem Obsługi Interesantów (tel.41 266 45 66).

 

Uzyskanie dalszego wsparcia możliwe jest poprzez kontakt z  podmiotami, które świadczą w 2019 roku pomoc finansowaną   z Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Lista tych organizacji dostępna jest pod adresem: www.funduszsprawiedliwości.gov.pl.


 

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  informuję, iż:

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim., ul. Kościuszki 1 , 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim możliwy jest pod numerem telefonu  (41) 246-20-40  lub adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3) Pani/Pana dane osobowe (np. imię i nazwisko, miejsce i data urodzenia, adres zamieszkania, numer kontaktowy) przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Sądu,  na podstawie:

 

- art. 6 ust. 1

Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy - i w takim zakresie, w jakim - spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

lit. c - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

lit. e - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

 

oraz

 

- art. 9

 ust. 1 Zabrania się przetwarzania danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby.

ust. 2 Ust. 1 nie ma zastosowania, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

lit. f -  przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy;

lit. g - przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą.

 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

 

4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

7) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

 

INFORMACJA O MONITOROWANIU BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

 

· administratorem systemu monitoringu jest Sąd Rejonowy w Ostrowcu Św., ul. Kościuszki 1,  27-400 Ostrowiec Św.;

· monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym;

· podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora;

· zapisy z monitoringu  przechowywane będą w okresie 10 dni;

· kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Św. możliwy jest pod numerem telefonu (41) 246-20-40  lub adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .;

· osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 


 

"Komunikat w sprawie zakończenia sprzedaży papierowych znaków opłaty sądowej"

Zgodnie z treścią §12 ust.1  Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie sposobu uiszczenia opłat sądowych  w sprawach cywilnych (Dz.U.2016.408) - z dniem 30 czerwca 2018 roku  zostanie zakończona sprzedaż tradycyjnych, papierowych znaków opłaty sądowej, a dokonywanie opłat znakami  opłaty sądowej w papierowej formie nie będzie skuteczne.

Za jedyne wyjątki w tym zakresie należy uznać opłacone papierowymi znakami pisma kierowane do Sądu, nadane drogą pocztową najpóźniej w dniu 30 czerwca 2018 roku (data stempla pocztowego), które wpłyną do sądu  w terminie późniejszym.

Nie przewiduje się również możliwości zwracania zakupionych znaków.

Możliwe jest korzystanie z systemu e-Płatności, zarówno  w zakresie bezpośrednich wpłat z wykorzystaniem  przelewów internetowych (pay-by-link) i kart kredytowych, jak również samodzielnego zakupu  e-znaków (https://oplaty.ms.gov.pl).

 

Dyrektor Sądu Rejonowego

Sylwia Kołodziej

 

Plik do pobrania:

informacja_znaki_sadowe.pdf

 

 INFORMACJA

Zarządzenie nr 34/2017 Prezesa Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 20 listopada  2017r. zmieniające Zarządzenie nr 1/2011 Prezesa Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 3 stycznia 2011r. w sprawie utworzenia w Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim Punktu Obsługi Interesantów.
 
 

 

INFORMACJA

Informujemy, iż z dniem 2 października 2017 roku nastąpiła zmiana godzin urzędowania Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim.


Zobacz szczegóły zarządzenia w sprawie ustalenia godzin urzędowania i przyjęć interesantów Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim

 


 

 INFORMACJA

Prezes Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim uprzejmie informuje, iż wszelkie informacje o mediacji można uzyskać na stronie Ministerstwa Sprawiedliwośc pod linkiem http://www.mediacja.gov.pl/

 

Mediacje - Sąd Okręgowy w Kielcach

 

 


 

 

Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim

ul. Kościuszki 1
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

tel: (41) 262-82-41
NIP: 661-16-63-922

 

Biuro Obsługi Interesantów

tel. (41) 246 20 94 lub 246 20 95 lub 246 20 96

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

 

Telefoniczne Biuro Obsługi Interesantów

infolinia 801 800 122 (dotyczy tylko telefonów stacjonarnych)

lub nr  (12)  286 32 83 (dla telefonów stacjonarnych i komórkowych).


Pracownicy BOI udzielają informacji:
w poniedziałek: 7.30 - 18.00
wtorek – piątek: 7.30 - 16.00

 

 


 

Godziny pracy Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim:

 

poniedziałek: 7:30 - 18:00 (przy czym pracownicy sekretariatów wydziałów, oddziałów, samodzielne  stanowiska pracują od godz. 7:30 do godz. 15:30)

 

wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

 

 

 

Godziny przyjęć interesantów - Biura Obsługi Interesantów:

 

poniedziałek 7:30 - 17:45

 

wtorek - piątek 7:30 - 15:15

 

 

 

Przerwa: 11:00 - 11:15

 

 

 

Godziny pracy Punktu Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego

 

poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

 

 

 

 

 

Godziny przyjęć interesantów

 

poniedziałek  - piątek 7:30 - 15:30

 

 

 

Przerwa: 11:00 - 11:15  

 

 

 

Godziny pracy Biura Podawczego

 

poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

 

ostatni roboczy dzień miesiąca 7:30 - 13:30 

 

 

 

Godziny przyjęć interesantów

 

poniedziałek  - piątek 7:30 - 15:15

 

 

 

 

 

Ekspozytura Centralnej Informacji Wydziału Ksiąg Wieczystych

 

poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

 

 

 

Godziny przyjęć interesantów

 

poniedziałek - piątek 7:30 - 15:15

 

 

 

Przerwa: 11:00 - 11:15 

 

 

 

Godziny pracy Kasy Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

poniedziałek - piątek 9:00 - 13:30

 

ostatni roboczy dzień miesiąca 9:00 - 12:00

 

 

 


 

 

 

Przerwa: 11:00 - 11:15  

 

 

 


 

 

 

Informacja

 

Każdego ostatniego roboczego dnia miesiąca kasa Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim czynna będzie tylko do godziny 12.00.

 

 

 


 

Komunikat
Informuję, iż w postępowaniu sądowym pisma, wnioski i oświadczenia nie mogą być wnoszone drogą elektroniczną. W obecnym stanie prawnym pisma tak przesłane nie wywołują skutków prawnych.

Prezes Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim
Grzegorz Matuszewski

 

 


 

Jednostki nadrzędne

 

 

 

Pozostałe jednostki okregu kieleckiego