Sygn. akt I Ns 853/17

OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie w sprawie sygn. akt I Ns 853/17 z wniosku Gminy Ostrowiec Świętokrzyski  o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie, oznaczonej numerem  85 o powierzchni 0,1160 ha, nie mającej założonej księgi wieczystej ani zbioru złożonych dokumentów .

Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się i wykazali swoje prawa do tych nieruchomości. Jeżeli w powyższym terminie nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się własności nie wykaże, Sąd stwierdzi zasiedzenie jeżeli zostanie ono udowodnione.

Dnia 09.01.2018 roku
Sygn. akt I Ns 416/17


OGŁOSZENIE


"Przed Sądem Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim I Wydziałem Cywilnym toczy się sprawa o sygn. akt I Ns  416/17 z wniosku Aurelii Kraus o stwierdzenie nabycia przez posiadaczy samoistnych Józefa i Irenę małż. Bojara własności nieruchomości położonej w obrębie Janik, gmina Kunów, powiat ostrowiecki, woj. świętokrzyskie, składającej się z działki o numerze ewidencyjnym 1057 o powierzchni 0,3874 ha. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim i wykazali swoje prawa do wskazanej nieruchomości, bowiem w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości zgodnie z wnioskiem, jeżeli zostanie ono udowodnione”.

SSR Elżbieta Niebutkowska

Sygn. akt I Nc 1741/17Postanowienie

                                  Dnia 28 grudnia 2017 roku


Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim I Wydział Cywilny w składzie następującym :

Przewodniczący: SSR Iwona Waśniewska

po rozpoznaniu w dniu 28 grudnia 2017 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Ultimo Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Warszawie przeciwko Andrzejowi Szelągowi o zapłatę w postępowaniu upominawczym postanawia :

I.    podjąć postępowanie w sprawie zawieszone postanowieniem z dnia 11 grudnia 2017 roku;
II.   umorzyć postępowanie w sprawie;
III.  zwrócić powodowi Ultimo Niestandaryzowanemu Sekurytyzacyjnemu Funduszowi Inwestycyjnemu Zamkniętemu z siedzibą w Warszawie kwotę 15 zł (piętnaście złotych) tytułem połowy uiszczonej opłaty od pozwu.


U z a s a d n i e n i e

Pismem procesowym wysłanym za pośrednictwem poczty w dniu 14 grudnia 2017 roku powód Ultimo Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie cofnął pozew bez zrzeczenia się roszczenia oraz wniósł o zwrot połowy uiszczonej opłaty od pozwu na wskazany przez niego numer rachunku bankowego.
Zgodnie z treścią art. 355 § 1 k.p.c. sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli powód cofnął ze skutkiem prawnym pozew lub jeżeli wydanie wyroku stało się z innych przyczyn zbędne lub niedopuszczalne. Natomiast stosownie do art. 203 § 1 k.p.c. pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy, a jeżeli z cofnięciem połączone jest zrzeczenie się roszczenia - aż do wydania wyroku.
Ze względu na to, iż powód cofnął pozew, rezygnując tym samym z kontynuacji zainicjowanego postępowania, a Sąd nie znalazł podstaw, aby uznać przedmiotową czynność za niedopuszczalną, sprzeczną z prawem lub z zasadami współżycia społecznego albo zmierzającą do obejścia prawa, należało podjąć postępowanie w sprawie zawieszone postanowieniem z dnia 11 grudnia 2017 roku i następnie je umorzyć.
Nadto na podstawie art. 79 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U.2016.623 j.t.) należało zwrócić powodowi połowę uiszczonej opłatę od pozwu, tj. kwotę 15 zł.
Wobec powyższego, Sąd, na podstawie powołanych przepisów orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Sygn. akt: I Ns 994/17

Dnia 30 listopada 2017 roku


Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza        W trybie art. 636³§3 k.p.c. Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim ogłasza, że dniu 17 października 2017 roku został złożony przez Izabelę Kowalską wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy Włodzimierza Kowalskiego zmarłego dnia 25 stycznia 2017 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim, posługującego się za życia numerem PESEL 32081007272, dla którego ostatnim adresem zamieszkania i zwykłego pobytu był: Ostrowiec Świętokrzyski, Osiedle Stawki 27/44, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski.

POUCZENIE
1.Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art.638¹§3 pkt. 1 k.p.c.);
2.Osoby i podmioty będące spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, albo wykonawcami testamentu lub wierzycielami mającymi pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza (art. 637§1 k.p.c. w zw. z art. 638¹§3 pkt.2 k.p.c.).

SSR Kinga Kosiarz – Michalska

Dnia 03.01.2018 roku

Sygn. akt I Ns 968/17

Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim I Wydziałem Cywilnym toczy się sprawa o sygn. akt I Ns 968/17 z wniosku Asekuracji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie o stwierdzenie nabycia spadku po Krystynie Kubickiej, nazwisko rodowe Baranowska, córce Tadeusza i Wandy z domu Lachowska, zmarłej 22 lutego 2003 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim i tam mającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu, rozwiedzioną. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 (trzech) miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim od dnia wskazanego w ogłoszeniu zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

SSR Elżbieta Niebutkowska