I Ns 626/17


„Postanowieniem z dnia 19 lutego 2018 roku Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim, w sprawie o sygn. akt I Ns 626/17, z wniosku Gminy Ostrowiec Świętokrzyski o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego, zezwolił Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na złożenie do depozytu sądowego - na okres 10 lat - kwoty w wysokości 96.066 zł (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćdziesiąt sześć złotych) z tytułu odszkodowania ustalonego ostateczną decyzją Starosty Ostrowieckiego z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie GN.I.683.1.110.2016 za przejęcie z mocy prawa, przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski, nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 95/5 o powierzchni 0,1224 ha, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim (obręb 21, ark. 2)      na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Ostrowieckiego z dnia 14 lipca 2016 roku w sprawie AB.6740.90.2016.MD o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej klasy Z na przedłużeniu ulicy Rzeczki do ulicy Siennieńskiej do skrzyżowania ulicy Bałtowskiej z ulicą Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim z zastrzeżeniem, że kwota ta ma być wypłacona na rzecz osób, które wykażą, że do daty 25 sierpnia 2016 roku były właścicielami przedmiotowej działki gruntu lub, że przysługiwało im do niej ograniczone prawo rzeczowe bądź, że są spadkobiercami tych osób. Sąd wzywa wierzycieli do odbioru depozytu.”

Sędzia Sądu Rejonowego
Anna Wołczyk


Dnia 28.02.2018r.
Sygn. akt I Ns 621/17  


Ogłoszenie


   „W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie w sprawie I Ns 621/17 z wniosku Leokadii Kądzieli o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości położonej w miejscowości Jędrzejów, gmina Bodzechów, powiat ostrowiecki województwo świętokrzyskie stanowiącej działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 187 o pow. 0,0600 ha;
   Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się i wykazali swoje prawa do tej nieruchomości. Jeżeli w tym terminie nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się własności nie wykaże, sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.”
                                                                                   Sędzia Sądu Rejonowego
                                                                                         Joanna Zięba

Dnia 22.02.2018 r.
Sygn. akt  I Ns 629/17

„O g ł o s z e n i e”

        
                    „Postanowieniem z dnia 5 lutego 2018 roku Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim, w sprawie o sygn. akt I  Ns 629/17,, z wniosku Gminy Ostrowiec Świętokrzyski o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego, zezwolił Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na złożenie do depozytu sądowego, na okres 10 lat, kwoty w wysokości 16.709 zł (szesnaście tysięcy siedemset dziewięć złotych) tytułem odszkodowania ustalonego ostateczną decyzją Starosty Ostrowieckiego z dnia 15 maja 2017 roku, w sprawie GN.I.683.1.96.2016, za przejęcie z mocy prawa przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski nieruchomości stanowiącej własność nieżyjącego Jana Kulpińskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 4/4 o powierzchni 0,0217 ha, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim (obr. 16, ark. 5), na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Ostrowieckiego z dnia 14 lipca 2016 roku, w sprawie AB.6740.90.2016.MD o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej klasy Z na przedłużeniu ulicy Rzeczki od ulicy Siennieńskiej do skrzyżowania ulicy Bałtowskiej z ulicą Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim z zastrzeżeniem, że kwota ta ma być wypłacona na rzecz osób, które wykażą nabycie spadku po zmarłym Janie Kulpińskim  i w częściach, w jakich spadek nabyli.

Sędzia Sądu Rejonowego
        Tomasz Gawlik

Dnia 22.02.2018 r.
Sygn. akt  I Ns 693/17

  „O g ł o s z e n i e”

                      
  „Postanowieniem z dnia 5 lutego 2018 roku Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim,  w sprawie o sygn. akt I  Ns 693/17, z wniosku Gminy Ostrowiec Świętokrzyski o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego, zezwolił Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na złożenie do depozytu sądowego, na okres 10 lat, kwoty w wysokości 5.929 zł (pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć złotych) tytułem odszkodowania ustalonego ostateczną decyzją Starosty Ostrowieckiego z dnia 8 czerwca 2017 roku, w sprawie GN.I.683.1.78.2016, za przejęcie z mocy prawa przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski nieruchomości stanowiącej własność nieżyjącego Stanisława Żywczyka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki: nr 68/6 o powierzchni 0,0026 ha i nr 68/7 o powierzchni 0,0051 ha, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim (obr. 21, ark. 5), na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Ostrowieckiego z dnia 14 lipca 2016 roku, w sprawie AB.6740.90.2016.MD o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej klasy Z na przedłużeniu ulicy Rzeczki od ulicy Siennieńskiej do skrzyżowania ulicy Bałtowskiej z ulicą Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim z zastrzeżeniem, że kwota ta ma być wypłacona na rzecz osób, które wykażą nabycie spadku po zmarłym Stanisławie Żywczyku i w częściach, w jakich spadek nabyli”.


Sędzia Sądu Rejonowego
        Tomasz Gawlik

Dnia 27 lutego 2018 roku     
Sygn. akt. I Ns 39/18      
Wnioskodawczyni: Gmina Ostrowiec Świętokrzyski


O g ł o s z e n i e  „W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie w sprawie I Ns 39/18 z wniosku Gminy Ostrowiec Świętokrzyski z udziałem Skarbu Państwa - Starosty Ostrowieckiego o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości położonej w miejscowości Ostrowiec Świętokrzyski, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie, oznaczonej zgodnie z ewidencją gruntów jako działka nr 15, o powierzchni 1.0763 ha, która nie ma założonej księgi wieczystej ani nie jest objęta zbiorem dokumentów.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się i wykazali swoje prawa do tej nieruchomości.
Jeżeli w powyższym terminie nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się nie wykaże własności, Sąd stwierdzi nabycie przez zasiedzenie własności nieruchomości, jeżeli zostanie ono udowodnione.”


Sędzia Sądu Rejonowego
w Ostrowcu Świętokrzyskim