Ogłoszenie o złożeniu uzupełniającego wykazu inwentarza

Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim I Wydział Cywilny na podstawie art. 6363 § 3 k.p.c. w zw. z art. 6381 k.p.c. zawiadamia, że w tutejszym Sądzie złożono wykaz inwentarza po zmarłym dnia 29 marca 2017 roku spadkodawcy Krzysztofie Marianie Miazdze (Miazga), posługującym się za życia numerem PESEL: 56010904470, ostatnio zamieszkałym przy ul. Rynek 9/12, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

Sąd poucza, że:
1.    ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381 § 3 pkt. 1 k.p.c.);
2.    osoby i podmioty będące spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, albo wykonawcami testamentu lub wierzycielami mającymi pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza (art. 637 § 1 k.p.c. w zw. z art. 6381 § 3 pkt 2 k.p.c.).

           

Sygn. akt I Nc 1138/16

P O S T A N O W I E N I E

                                Dnia 9 maja 2018 roku

Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim I Wydział Cywilny
w składzie następującym :

Przewodniczący:       SSR Tomasz Gawlik

po rozpoznaniu w dniu 9 maja 2018 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa Universe 3 Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Warszawie 
przeciwko Waldemarowi Falasie
o zapłatę w postępowaniu upominawczym

p o s t a n a w i a  :

umorzyć postępowanie wywołane postanowieniem z dnia 14 czerwca 2016 roku o umorzeniu postępowania w sprawie.


U z a s a d n i e n i e

Postanowieniem z dnia 14 czerwca 2016 roku Sąd umorzył postępowanie w sprawie wobec cofnięcia pozwu przez powoda i zwrócił powodowi kwotę 422 zł tytułem uiszczonej opłaty od pozwu.
Na sutek niewskazania przez powoda w wyznaczonym terminie aktualnego adresu pobytu pozwanego, postanowieniem wydanym w dniu 4 kwietnia 2017 roku Sąd zawiesił postępowanie.
Wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu roku od daty postanowienia o zawieszeniu.
Wobec powyższego, Sąd, na podstawie art. 182 § 1 i 4 k.p.c. orzekł, jak w sentencji postanowienia.

 

Pouczenie
Od doręczonego postanowienia służy zażalenie. Zażalenie wnosi się do Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie w nieprzekraczalnym terminie tygodniowym od doręczenia odpisu  postanowienia. Nadanie zażalenia na pocztę jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu

Sędzia Sądu Rejonowego

Tomasz Gawlik

Sygn. akt I Ns 406/18
Dnia 9 maja 2018 roku

Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza


W trybie art. 6363 § 3 k.p.c. w zw. z art. 6381 k.p.c. Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim I Wydział Cywilny ogłasza, że w dniu 26 kwietnia 2018 roku został złożony przez Ewę Romanę Dębicką i Dariusza Marcina Różyckiego wykaz inwentarza po zmarłej w dniu 17 listopada 2016 roku spadkodawczyni Alicji Różyckiej, PESEL 37020305868, dla której ostatnim miejscem zamieszkania i zwykłego pobytu był Ostrowiec Świętokrzyski 27-400, Os. Słoneczne 46/72.

Sąd poucza, że:

1.ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381 § 3 pkt. 1 k.p.c.);
2.osoby i podmioty będące spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, albo wykonawcami testamentu lub wierzycielami mającymi pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza (art. 637 § 1 k.p.c. w zw. z art. 6381 § 3 pkt 2 k.p.c.).

            Sędzia Sądu Rejonowego
                Tomasz Gawlik

Dnia 28.05.2018r.

Sygn. akt I Ns 834/17

Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie w sprawie I Ns 834/17 z wniosku Krystyny Rdzanek o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości położonej w Bałtowie, gmina bałtów, powiat ostrowiecki województwo świętokrzyskie stanowiącej działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 1138 o pow. 0,5800 ha. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się i wykazali swoje prawa do tej nieruchomości. Jeżeli w tym terminie nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się własności nie wykaże, sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.

Sędzia Sądu Rejonowego

Joanna ZiębaSygn. akt I Ns 337/18

Dnia 18 maja 2018 roku

 

 

OGŁOSZENIE

"Przed Sądem Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim I Wydziałem Cywilnym toczy się sprawa o sygn. akt I Ns 337/18 z wniosku Lecha Gierczaka o stwierdzenie nabycia spadku po Jerzym Żaku s. Zygmunta i Eugenii zmarłym dnia 18 lutego 1996 roku i Janinie Żak z domu Lepiarz córce Stanisława i Józefy, zmarłej dnia 27 kwietnia 2009 roku, mających ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim i udowodnili nabycie spadku, gdyż  w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku”.

 

                   Sędzia SR Elżbieta Niebutkowska