Ogłoszenie w sprawie sygn. akt I Ns 914/17 Sygn. akt: I Ns 914/17Dnia 26 października 2017 roku      

 
Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza

Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim I Wydział Cywilny na podstawie art. 6363 § 3 k.p.c. w zw. z art. 6381 k.p.c. zawiadamia, że w tutejszym Sądzie złożono wykaz inwentarza po zmarłym dnia 22 grudnia 2016 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim spadkodawcy Andrzeju Pietruszce, synu Stanisława i Apolonii, nr PESEL: 53100611333, ostatnio zamieszkałym w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Kąty Denkowskie 49A.

Sąd poucza, że:
1.    ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać  się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni,
2.    osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może złożyć do sądu spadku wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Ogłoszenie w sprawie sygn. akt I Ns 806/17 Sygn. akt I Ns 806/17

Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza

Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim I Wydział Cywilny na podstawie art. 636 (3) § 3 k. p. c. w zw. z art. 638 (1) k. p. c. zawiadamia, że w tutejszym Sądzie złożono wykaz inwentarza po zmarłej w dniu 25 stycznia 2017 roku spadkodawczyni Bogusławie Mizera (PESEL 32050606967), mającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Sąd poucza, że:
1. ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni,
2. osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może złożyć do Sądu spadku wniosek
o sporządzenie spisu inwentarza.


Sędzia Sądu Rejonowego
Łukasz Stencel

Ogłoszenie w sprawie sygn. akt I Ns 451/17

Sygn akt I Ns 451/17


Ogłoszenie

 

W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie w sprawie sygn. akt I Ns 451/17 z wniosku Mirosława Kobieli, z udziałem Marianny Kobieli i innych, o stwierdzenie nabycia spadków: po Janie Kobieli (Kobiela), synu Józefa i Marianny, zmarłym w dniu 13 sierpnia 2015 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim i tam mającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu oraz po Łukaszu Kobieli (Kobiela), synu Jana i Lucyny, zmarłym w dniu 20 stycznia 2016 r. w Holzwickede (Niemcy), mającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Ostrowcu Świętokrzyskim.  

 

W skład spadków wchodzi położona w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Rzeczki nieruchomość w postaci działek gruntu oznaczonych numerami 25/2 i 29/4, o łącznej powierzchni 0,9146 ha, mająca urządzoną w Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim księgę wieczystą nr KI1O/00063015/7.  

 

Sąd wzywa spadkobierców Jana Kobieli (Kobiela) i Łukasza Kobieli (Kobiela), aby w ciągu trzech  miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się w Sądzie i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

 

Sędzia Sądu Rejonowego

Tomasz Gawlik

Ogłoszenie w sprawie sygn. akt I Ns 810/17

Sygn akt I Ns 810/17

Ogłoszenie

 

W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie w sprawie sygn. akt I Ns 810/17, z wniosku Jana Kurka i Mieczysławy Kurek, z udziałem Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości w postaci położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim zabudowanej  działki gruntu oznaczonej  numerem 1968/1, o powierzchni 0,0385 ha, mającej urządzoną w Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim księgę wieczystą nr KI1O/00001961/1, przez współposiadaczy samoistnych - małżonków: Jana Kurka i Mieczysławę Kurek.   

 

Sąd wzywa zainteresowanych powyższą nieruchomością, a w szczególności spadkobierców małżonków: Józefa Robaka i Anny Robak, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się i wykazali własność. Jeżeli w terminie tym nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się własności nie wykaże, to Sąd stwierdzi nabycie własności, jeżeli zostanie ono udowodnione.

 

Sędzia Sądu Rejonowego

 Tomasz Gawlik

Ogłoszenie w sprawie sygn. akt I Ns 1243/16

Sygn. akt I Ns 1243/16

27.10.2017 r.

 Ogłoszenie

 

W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie w sprawie sygn. akt I Ns 1243/16, z wniosku Jana Borka, z udziałem Tadeusza Borka i Wandy Borek, o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości w postaci położonych w Złotej Wodzie, gmina Łagów, działek gruntu o łącznej powierzchni 2,0936 ha, oznaczonych ewidencji gruntów numerami 79, 114 i 119,  nie mającej urządzonej księgi wieczystej, ani zbioru złożonych dokumentów, przez posiadacza samoistnego Jana Borka.   


Sąd wzywa zainteresowanych powyższą nieruchomością, a w szczególności Józefę Bzymek lub jej spadkobierców, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się i wykazali własność. Jeżeli w terminie tym nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się własności nie wykaże, to Sąd stwierdzi nabycie własności, jeżeli zostanie ono udowodnione.