Ogłoszenie w sprawie sygn. akt I Ns 446/17

Dnia 14.11.2017 roku    
Sygn. akt. I Ns 446/17    
Wnioskodawca:
Agnieszka Rahnama

O g ł o s z e n i e


W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie w sprawie I Ns 446/17 z wniosku Agnieszki Rahnamy z udziałem Marcina Bębasa, Lucyny Misiurskiej, Grzegorza Bębasa, Alicji Bębas i Marii Bębas o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości położonej w Bodzechowie, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie, oznaczonej zgodnie z ewidencją gruntów jako działka nr 1088 o pow. 0,3000 ha, która nie ma założonej księgi wieczystej ani nie jest objęta zbiorem dokumentów.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się i wykazali swoje prawa do tej nieruchomości.
Jeżeli w powyższym terminie nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się nie wykaże własności, Sąd stwierdzi nabycie przez zasiedzenie własności nieruchomości, jeżeli zostanie ono udowodnione.

Sędzia Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim
Beata Krystyniecka  

Ogłoszenie w sprawie sygn. akt I Ns 316/17

Dnia 14.11.2017 roku   
Sygn. akt. I Ns 316/17    
Wnioskodawca:
Krystyna Starzomska

O g ł o s z e n i e


W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie w sprawie I Ns 316/17 z wniosku Krystyny Starzomskiej, z udziałem Wiesławy Chuchały i Katarzyny Księżopolskiej o stwierdzenie nabycia przez posiadacza samoistnego własności nieruchomości położonych w Michałowie, gminie Bałtów, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie, oznaczonych zgodnie z ewidencją gruntów jako działki nr 478 o pow. 0,3300 ha, nr 480 o pow. 0,3400 ha i nr 554 o pow. 0,2800 ha.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się i wykazali swoje prawa do tych nieruchomości. Jeżeli w powyższym terminie nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się nie wykaże własności, Sąd stwierdzi nabycie przez posiadacza samoistnego własności nieruchomości, jeżeli zostanie ono udowodnione.


Sędzia Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim
Beata Krystyniecka 

Ogłoszenie w sprawie sygn. akt I NS 859/17

Sygn. akt I Ns 859/17


Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza


W trybie art. 6363 § 3 k.p.c. Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim ogłasza, że w dniu 13 września 2017 roku został złożony przez Tomasza Zdzisława Kończyka, Krystynę Kończyk i Natalię Maję Krakowiak wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy Zdzisława Kończyka, zmarłego w dniu w dniu 14 kwietnia 2017 roku, posługującego się za życia numerem PESEL 46022604233, dla którego ostatnim adresem zamieszkania i zwykłego pobytu był Ostrowiec Świętokrzyski, Osiedle Pułanki 40/37.P O U C Z E N I E

1.    ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381 § 3 pkt. 1 k.p.c.);
2.    osoby i podmioty będące spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, albo wykonawcami testamentu lub wierzycielami mającymi pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza (art. 637 § 1 k.p.c. w zw. z art. 6381 § 3 pkt 2 k.p.c.).06.11.2017 r.
Sędzia SR Elżbieta Niebutkowska

Ogłoszenie w sprawie sygn. akt I Ns 472/16

Dnia 14.11.2017 r.                                                                                                                           
Sygn. akt  I Ns 472/16

 

Ogłoszenie


W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie w sprawie sygn. akt I Ns 472/16, z wniosku Ewy Arabasz, z udziałem Bronisławy Wróbel i Aliny Wróbel, o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości w postaci położonej  w Woli Łagowskiej, gmina Łagów, powiat kielecki,  zabudowanej  działki gruntu  o powierzchni 0,6800 ha, oznaczonej  numerem 129, nie mającej urządzonej księgi wieczystej ani zbioru złożonych dokumentów.    

 

Sąd wzywa zainteresowanych powyższą nieruchomością, a w szczególności spadkobierców małżonków: Wiktorii Wróbel i Michała Wróbla, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się i wykazali własność. Jeżeli w terminie tym nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się własności nie wykaże, to Sąd stwierdzi nabycie własności, jeżeli zostanie ono udowodnione.

 

SSR Tomasz Gawlik

Ogłoszenie w sprawie sygn. akt I Ns 914/17 Sygn. akt: I Ns 914/17Dnia 26 października 2017 roku      

 
Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza

Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim I Wydział Cywilny na podstawie art. 6363 § 3 k.p.c. w zw. z art. 6381 k.p.c. zawiadamia, że w tutejszym Sądzie złożono wykaz inwentarza po zmarłym dnia 22 grudnia 2016 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim spadkodawcy Andrzeju Pietruszce, synu Stanisława i Apolonii, nr PESEL: 53100611333, ostatnio zamieszkałym w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Kąty Denkowskie 49A.

Sąd poucza, że:
1.    ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać  się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni,
2.    osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może złożyć do sądu spadku wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.