Ogłoszenie w sprawie I Ns 1076/17 

Sygn. akt  I Ns 1076/17

Dnia 12 grudnia 2017 roku


 

Ogłoszenie o wydaniu postanowienia  sporządzeniu spisu inwentarza

 

W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie w sprawie I Ns 1076/17 z wniosku Gminy Ostrowiec Świętokrzyski o sporządzeniu spisu inwentarza po zmarłym dnia 25 marca 2014 roku Mieczysławie Teodorze Pepasiu (PESEL 30041807799), mającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu i ostatnio zamieszkałym w Ostrowcu Świętokrzyskim, Osiedle Słoneczne 26/2. W dniu 11 grudnia 2017 roku wydane zostało postanowienie Sądu Rejonowego w tym przedmiocie, a wykonanie niniejszego postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim zlecił Komornikowi Sądowemu, ustanowionemu przy nim w osobie Rafała Fronczka.

Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku, zapisobiercą, wykonawcą testamentu lub wierzycielem, mającym pisemny dowód należności przeciwko wskazanemu spadkodawcy, może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.SSR Elżbieta Niebutkowska

 Ogłoszenie w sprawie sygn. akt I 871/17

Dn. 11.12.2017

W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie  w sprawie sygn. akt I Ns 871/17 z wniosku Banku Polska Kasa Opieki S. A. w Warszawie, z udziałem Teresy Kilisińskiej,  o stwierdzenie nabycia spadku po Andrzeju Łukaszu Kilisińskim, synu Sebastiana i Henryki, zmarłym w dniu 7 marca 2016 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim i tam mającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu. W skład spadku po Mariannie Klepacz wchodzi własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położony w Ostrowcu Świętokrzyskim na Osiedlu Słonecznym 36/127. 

Sąd wzywa spadkobierców Andrzeja Łukasza Kilisińskiego, aby w ciągu trzech  miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się w Sądzie i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku

SSR Tomasz Gawlik 

     

Ogłoszenie w sprawie sygn. akt I Ns 289/17

 

W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie w sprawie sygn. akt I Ns 289/17 o stwierdzenie nabycia spadku po Józefie Bace, synu Mieczysława i Janiny, zmarłym dnia 5 stycznia 2015 roku w Grajewie, mającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Grajewie. W skład spadku wchodzi nieruchomość położona w miejscowości Mychów o powierzchni 1,12 ha dla której założona jest w Ostrowcu Świętokrzyskim księga wieczysta nr Kw KI1O/0000 8145/4.  

Wzywa się spadkobierców, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Ogłoszenie w sprawie sygn. akt I Ns 862/17

 

Dnia 23.11.2017r.
Sygn. akt I Ns 862/17                                                                  


Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza


W trybie art. 6363 § 3 k.p.c. Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim ogłasza, że w dniu 14 września 2017 roku został złożony przez Małgorzatę Stolarską i Jacka Hamerę wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy Władysława Hamery, zmarłego w dniu 31 lipca 2017 roku, posługującego się za życia numerem PESEL 44031209375, dla którego ostatnim adresem zamieszkania i zwykłego pobytu była miejscowość Strupice nr 19, 27-425 gmina Waśniów.


P O U C Z E N I E
1.    ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381 § 3 pkt. 1 k.p.c.);
2.    osoby i podmioty będące spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, albo wykonawcami testamentu lub wierzycielami mającymi pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza (art. 637 § 1 k.p.c. w zw. z art. 6381 § 3 pkt 2 k.p.c.).


SSR Joanna Zięba

Ogłoszenie w sprawie sygn. akt I Ns 839/17

 

Sygn. akt I Ns 839/17
Dnia 2 listopada 2017 roku         


Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza

W trybie art. 6363 § 3 k.p.c. w zw. z art. 6381 k.p.c. Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim I Wydział Cywilny ogłasza, że w dniu 6 września 2017 roku został złożony przez Jolantę Kot, Annę Kot i Katarzynę Kot wykaz inwentarza po zmarłym w dniu 18 maja 2017 roku spadkodawcy Sławomirze Wojciechu Kocie, PESEL 61122608578, dla którego ostatnim miejscem zamieszkania i zwykłego pobytu był Ostrowiec Świętokrzyski 27-400, os. Stawki 73/20.

Sąd poucza, że:

1.    ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381 § 3 pkt. 1 k.p.c.);
2.    osoby i podmioty będące spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, albo wykonawcami testamentu lub wierzycielami mającymi pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza (art. 637 § 1 k.p.c. w zw. z art. 6381 § 3 pkt 2 k.p.c.).