Sygn. akt I Ns 853/17

OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie w sprawie sygn. akt I Ns 853/17 z wniosku Gminy Ostrowiec Świętokrzyski  o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie, oznaczonej numerem  85 o powierzchni 0,1160 ha, nie mającej założonej księgi wieczystej ani zbioru złożonych dokumentów .

Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się i wykazali swoje prawa do tych nieruchomości. Jeżeli w powyższym terminie nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się własności nie wykaże, Sąd stwierdzi zasiedzenie jeżeli zostanie ono udowodnione.

Dnia 09.01.2018 roku
Sygn. akt I Ns 416/17


OGŁOSZENIE


"Przed Sądem Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim I Wydziałem Cywilnym toczy się sprawa o sygn. akt I Ns  416/17 z wniosku Aurelii Kraus o stwierdzenie nabycia przez posiadaczy samoistnych Józefa i Irenę małż. Bojara własności nieruchomości położonej w obrębie Janik, gmina Kunów, powiat ostrowiecki, woj. świętokrzyskie, składającej się z działki o numerze ewidencyjnym 1057 o powierzchni 0,3874 ha. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim i wykazali swoje prawa do wskazanej nieruchomości, bowiem w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości zgodnie z wnioskiem, jeżeli zostanie ono udowodnione”.

SSR Elżbieta Niebutkowska

Dnia 21.12.2017 roku     
Sygn. akt. I Ns 488/17

Wnioskodawca:
Gmina Ostrowiec Świętokrzyski

Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie w sprawie I Ns 488/17 z wniosku Gminy Ostrowiec Świętokrzyski z udziałem Skarbu Państwa – Starosty Ostrowieckiego o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie, oznaczonej zgodnie z ewidencją gruntów jako działka nr 81/1 o powierzchni 0,1618 ha, która nie ma założonej księgi wieczystej ani nie jest objęta zbiorem dokumentów.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się i wykazali swoje prawa do tej nieruchomości.
Jeżeli w powyższym terminie nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się nie wykaże własności, Sąd stwierdzi nabycie przez zasiedzenie własności nieruchomości, jeżeli zostanie ono udowodnione.

Przewodniczący
I Wydziału Cywilnego
Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim
SSR Iwona Waśniewska

Dnia 03.01.2018 roku

Sygn. akt I Ns 968/17

Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim I Wydziałem Cywilnym toczy się sprawa o sygn. akt I Ns 968/17 z wniosku Asekuracji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie o stwierdzenie nabycia spadku po Krystynie Kubickiej, nazwisko rodowe Baranowska, córce Tadeusza i Wandy z domu Lachowska, zmarłej 22 lutego 2003 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim i tam mającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu, rozwiedzioną. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 (trzech) miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim od dnia wskazanego w ogłoszeniu zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

SSR Elżbieta Niebutkowska        Dnia 27.12.2017r.                                                             

Sygn. akt I Ns 989/17                                                                

Ogłoszenie

 

    „W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie w sprawie I Ns 989/17 z wniosku Tomasza Wierzbickiego o stwierdzenie nabycia przez posiadaczy samoistnych – Antoniego i Stanisławy małż. Wierzbickich własności nieruchomości położonej w Nietulisku Dużym, gmina Kunów, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyski składającej się z działek o numerach ewidencyjnych 56/6 o pow. 0,34 ha, 150/1 o pow. 0,47 ha, 188/4 o pow.0,85 ha, 1000 o pow. 0,57 ha, 1159 o pow. 0,95 ha i 1191/2 o pow. 0,33 ha, która nie ma urządzonej księgi wieczystej ani złożonego zbioru dokumentów.

   Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się i wykazali swoje prawa do tej nieruchomości. Jeżeli w tym terminie nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się własności nie wykaże, sąd stwierdzi nabycie własności przez posiadacza samoistnego, jeżeli zostanie ono udowodnione.”

 

 

                                           Sędzia Sądu Rejonowego

                                   Joanna Zięba