Dnia 06.04.2018 r.

Sygn. akt  I Ns 804/17

 

  „O g ł o s z e n i e”

                          

 W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie w sprawie sygn. akt I Ns 804/17 z wniosku Kazimierza Turka, z udziałem Mariusza Gałwy i innych, o stwierdzenie nabycia spadku po Pawle Turku (Turek), synu Tomasza i Marianny, zmarłym w dniu 31 marca 1945 r. r. w Sarniej Zwoli, gmina Waśniów i tam mającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu. Spadkodawca Paweł Turek pozostawił majątek w postaci gospodarstwa rolnego o powierzchni około 2,15 ha, położonego w Sarniej Zwoli, gmina Waśniów.  

              Sąd wzywa spadkobierców Pawła Turak, aby w ciągu trzech  miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się w Sądzie i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

 

Sędzia Sądu Rejonowego

        Tomasz Gawlik

 

Dnia 06.04.2018 r.

Sygn. akt  I Ns 578/17

 „O g ł o s z e n i e”

                          

                             W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie w sprawie sygn. akt I Ns 578/17, z wniosku Zbigniewa Lipki i Jolanty Lipki,  z udziałem Marty Kalety, Moniki Ciszewskiej, Iwony Górskiej i Adriana Malinowskiego, o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości w postaci położonej w Przyborowie (nr 48 i nr 49), gmina Bodzechów, składającej się z działek gruntu oznaczonych numerami:  95 (pow. 0,0600 ha), 96/1 (pow. 0,0600 ha) i 96/2 (pow. 0,0200 ha),  nie mającej urządzonej księgi wieczystej, ani zbioru złożonych dokumentów.  

          Sąd wzywa zainteresowanych powyższą nieruchomością, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się i wykazali własność. Jeżeli w terminie tym nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się własności nie wykaże, to Sąd stwierdzi nabycie własności, jeżeli zostanie ono udowodnione.

 Sędzia Sądu Rejonowego

        Tomasz Gawlik

Dnia 27.03.2018 r.

Sygn. akt  I Ns 743/17

 

                                                                     O g ł o s z e n i e

                          

                           W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie w sprawie sygn. akt I Ns 743/17 z wniosku Zdzisława Litwina, z udziałem Marka Nadwodnego, Urszuli Szalewskiej, Mariana Litwina i Marka Litwina,  o stwierdzenie nabycia spadku po Weronice Anieli Litwin, córce Karola i Katarzyny, zmarłej w dniu 25 sierpnia 1997 r. w Nowej Soli, ostatnio zamieszkałej w Kożuchowie.

          W skład spadku po Weronice Anieli Litwin wchodzi „mienie zaburzańskie” w postaci nieruchomości zabudowanej, położonej obecnie na Ukrainie, w miejscowości Kozielniki koło Lwowa.   

          Sąd wzywa spadkobierców Weroniki Anieli Litwin, aby w ciągu trzech  miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się w Sądzie i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

 

Sędzia Sądu Rejonowego

        Tomasz Gawlik

 

 

Dnia 4 kwietnia 2018 roku                                   

Sygn. akt. I Ns 141/18                                           

Wnioskodawczyni: Henryka Słapczyńska

 

O g ł o s z e n i e

 

„W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie
w sprawie I Ns 141/18 z wniosku Henryki Słapczyńskiej, z udziałem Skarbu Państwa - Starosty Ostrowieckiego, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
w Warszawie, Zygmunta Kasprzyka, Marii Pakuły i Barbary Jary o stwierdzenie nabycia przez posiadacza samoistnego własności nieruchomości położonej
w Jędrzejowicach, gmina Bodzechów, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie, oznaczonej zgodnie z ewidencją gruntów jako działka nr 482,
o powierzchni 0,0700 ha.

Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się i wykazali swoje prawa do tych nieruchomości.

Jeżeli w powyższym terminie nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się nie wykaże własności, Sąd stwierdzi nabycie przez posiadacza samoistnego własności nieruchomości, jeżeli zostanie ono udowodnione.”

 

 

 

Sędzia Sądu Rejonowego

w Ostrowcu Świętokrzyskim

Dnia 23 marca 2018 roku
Sygn. akt. I Ns 167/18
Wnioskodawca: Bożena Lewandowska i Danuta Włodarczyk

Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie w sprawie I Ns 167/18 z wniosku Bożeny Lewandowskiej i Danuty Włodarczyk o stwierdzenie nabycia spadku po Julianie Soboniu, synu Wawrzyńca i Zofii, zmarłym dnia 20 kwietnia 1976 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim i tam mającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu. Po spadkodawcy pozostał majątek w postaci udziału wynoszącego ¼  część we współwłasności nieruchomości w postaci działki nr 2.14/4, o łącznej powierzchni 0.2011 ha, dla której nie została urządzona księga wieczysta.
Wzywa się osoby zainteresowane, a w szczególności spadkobierców Juliana Sobonia, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Sędzia Sądu Rejonowego
w Ostrowcu Świętokrzyskim