Sygn. akt I Ns 255/18

Dnia 20 kwietnia 2018 roku

 

OGŁOSZENIE

 

"Przed Sądem Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim I Wydziałem Cywilnym toczy się sprawa o sygn. akt I Ns 5255/18 z wniosku Hanny Czajki o stwierdzenie nabycia przez posiadaczy samoistnych Krystynę Zofię i Zdzisława małżonków Wielgus, własności nieruchomości położonej w Miłkowie, gmina Bodzechów, pow. ostrowiecki, woj. świętokrzyskie, składającej się z działek o numerach ewidencyjnych 439/2 i 319 o łącznej powierzchni 0,0810 ha. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby   w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim i wykazali swoje prawa do wskazanej nieruchomości, bowiem w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości zgodnie z wnioskiem, jeżeli zostanie ono udowodnione”.

 

                   Sędzia SR Elżbieta Niebutkowska

 

 

Dnia 19.04.2018 r.

Sygn. akt  I Ns 108/17

 

„O g ł o s z e n i e”

                          

   W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie w sprawie sygn. akt I Ns 108/17, z wniosku Szymona Daniela Partyki,  z udziałem Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, Skarbu Państwa – Starosty Ostrowieckiego i innych, o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości w postaci położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Denkowskiej 120, stanowiącej działkę gruntu o powierzchni 0,4790 ha, oznaczoną w rejestrze gruntów 39, mającą urządzony zbiór złożonych dokumentów Zd 696.   

  Sąd wzywa zainteresowanych powyższą nieruchomością, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się i wykazali własność. Jeżeli w terminie tym nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się własności nie wykaże, to Sąd stwierdzi nabycie własności, jeżeli zostanie ono udowodnione.

 

Sędzia Sądu Rejonowego

        Tomasz Gawlik

Dnia 11 kwietnia 2018 roku

Sygn. akt I Ns 582/17

„OGŁOSZENIE”

„W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie w sprawie I Ns 582/17 z wniosku Marianny Indyka o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie  własności nieruchomości składającej się z działek: o powierzchni 0,0609  ha oznaczonej numerem ewidencyjnym 23, oraz działki o powierzchni 0,079 ha oznaczonej numerem ewidencyjnym 5/5 położonych w Ostrowcu Św., powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie, dla których nie jest prowadzona księga wieczysta ani zbiór dokumentów. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i wykazali swoje prawa do tej nieruchomości. Jeżeli w tym terminie nikt się nie zgłosi lub zgłosiwszy się własności nie wykaże, Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie na rzecz Marianny Indyka i Dyzmana Indyka jeżeli zostanie ono udowodnione.”

 

Sędzia Sądu Rejonowego

Anna Wołczyk

 

 Dnia 19 kwietnia 2018 roku                                                    

Sygn. akt. I Ns 1040/17                                                            

Wnioskodawca: Ryszard Kaczmarek

 

O g ł o s z e n i e

 

„W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie w sprawie I Ns 1040/17 z wniosku Ryszarda Kaczmarka, z udziałem Andrzeja Białeckiego i Marii Białeckiej o stwierdzenie nabycia spadku po Wiesławie Białeckim, synu Jana i Marii, zmarłym dnia 17 września 2007 roku w Sandomierzu, mającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Wzywa się wszystkich spadkobierców zmarłego, aby w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.”

 

 

Sędzia Sądu Rejonowego

w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

 

Sygn. akt I Ns 169/18

Dnia 10 kwietnia 2018 roku

 

OGŁOSZENIE

"Przed Sądem Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim I Wydziałem Cywilnym toczy się sprawa o sygn. akt I Ns 169/18 z wniosku Ireneusza Sadło   o stwierdzenie nabycia spadku po Mariannie Sadło z domu Spychaj córce Jana i Marianny zmarłej dnia 03 stycznia 1983 roku w Ostrowcu Św. mającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu w miejscowości Jędrzejów, gmina Bodzechów. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku”.

 

                   Sędzia SR Elżbieta Niebutkowska