Sygn. akt I Ns 947/17

 

Dnia 15 grudnia 2017 roku

 

Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza

Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim I Wydział Cywilny na podstawie art. 6363 § 3 k.p.c. w zw. z art. 6381 k.p.c. zawiadamia, że w tutejszym Sądzie złożono wykaz inwentarza po zmarłym dnia 01 sierpnia 2017 roku spadkodawcy Januszu Andrzeju Podsiadły, posługującym się za życia numerem PESEL: 48081103238, ostatnio zamieszkałym przy ul. Kolonia Robotnicza 93, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

 

Sąd poucza, że:

1.      ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381 § 3 pkt. 1 k.p.c.);

2.      osoby i podmioty będące spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, albo wykonawcami testamentu lub wierzycielami mającymi pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza (art. 637 § 1 k.p.c. w zw. z art. 6381 § 3 pkt 2 k.p.c.).

Dnia 27.12.2017r.                                                             

Sygn. akt I Ns 989/17                                                                

Ogłoszenie

 

    „W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie w sprawie I Ns 989/17 z wniosku Tomasza Wierzbickiego o stwierdzenie nabycia przez posiadaczy samoistnych – Antoniego i Stanisławy małż. Wierzbickich własności nieruchomości położonej w Nietulisku Dużym, gmina Kunów, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyski składającej się z działek o numerach ewidencyjnych 56/6 o pow. 0,34 ha, 150/1 o pow. 0,47 ha, 188/4 o pow.0,85 ha, 1000 o pow. 0,57 ha, 1159 o pow. 0,95 ha i 1191/2 o pow. 0,33 ha, która nie ma urządzonej księgi wieczystej ani złożonego zbioru dokumentów.

   Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się i wykazali swoje prawa do tej nieruchomości. Jeżeli w tym terminie nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się własności nie wykaże, sąd stwierdzi nabycie własności przez posiadacza samoistnego, jeżeli zostanie ono udowodnione.”

 

 

                                           Sędzia Sądu Rejonowego

                                   Joanna Zięba

Sygn. akt I Ns 736/17

Dnia 27 listopada 2017 roku

Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza

Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim I Wydział Cywilny na podstawie art. 6363 § 3 k.p.c. w zw. z art. 6381 k.p.c. zawiadamia, że w tutejszym Sądzie złożono wykaz inwentarza po zmarłym dnia 23 marca 2017 roku spadkodawcy Stanisławie Kwaśniaku, posługującym się za życia numerem PESEL: 37100109098, ostatnio stale zamieszkałym przy ul. Samsonowicza 15/28 m. 21, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

Sąd poucza, że:
1.    ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381 § 3 pkt. 1 k.p.c.);
2.    osoby i podmioty będące spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, albo wykonawcami testamentu lub wierzycielami mającymi pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza (art. 637 § 1 k.p.c. w zw. z art. 6381 § 3 pkt 2 k.p.c.).

Sędzia

Sygn. akt I Ns 1073/17

 

Dnia 15 grudnia 2017 roku

 

Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza

Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim I Wydział Cywilny na podstawie art. 6363 § 3 k.p.c. w zw. z art. 6381 k.p.c. zawiadamia, że w tutejszym Sądzie złożono wykaz inwentarza po zmarłym dnia 01 września 2017 roku spadkodawcy Zbigniewie Żaku, posługującym się za życia numerem PESEL: 43011008555, ostatnio zamieszkałym przy ul. Mickiewicza 10/2, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

 

Sąd poucza, że:

1.      ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381 § 3 pkt. 1 k.p.c.);

2.      osoby i podmioty będące spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, albo wykonawcami testamentu lub wierzycielami mającymi pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza (art. 637 § 1 k.p.c. w zw. z art. 6381 § 3 pkt 2 k.p.c.).

Dnia 15.12.2017 roku     
Sygn. akt. I Ns 452/17     
Wnioskodawca: Henryk Stańczyk


Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie w sprawie I Ns 452/17 z wniosku Henryka Stańczyka z udziałem Romana Stańczyka o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości położonej w miejscowości Okół, gmina Bałtów, województwo świętokrzyskie, oznaczonej zgodnie z ewidencją gruntów jako działka nr 3350 (poprzednio: 6424/2) o powierzchni 0,1638 ha, która nie ma założonej księgi wieczystej ani nie jest objęta zbiorem dokumentów.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się i wykazali swoje prawa do tej nieruchomości.
Jeżeli w powyższym terminie nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się nie wykaże własności, Sąd stwierdzi nabycie przez zasiedzenie własności nieruchomości, jeżeli zostanie ono udowodnione.

Sędzia Sądu Rejonowego
Beata Krystyniecka