Sygn. akt I Ns 1061/17                                                                    

Dnia 2 lutego 2018 roku

 

Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza

 

W trybie art. 6363 § 3 k.p.c. Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim ogłasza, że w dniu 23 listopada 2017 roku został złożony przez Magdalenę Barańską i Sylwestra Barańskiego wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy Janiny Barańskiej, zmarłej w dniu 7 kwietnia 2017 roku, posługującej się za życia numerem PESEL 53111912069, dla której ostatnim adresem zamieszkania i zwykłego pobytu była Szewna 27-400, ul. Kielecka 101.

P O U C Z E N I E

1. ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381 § 3 pkt. 1 k.p.c.);

2. osoby i podmioty będące spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, albo wykonawcami testamentu lub wierzycielami mającymi pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza (art. 637 § 1 k.p.c. w zw. z art. 6381 § 3 pkt 2 k.p.c.).

 

Sędzia Sądu Rejonowego

Tomasz Gawlik

Dnia 02.02.2018 roku

Sygn. akt I Ns 1109/17

OGŁOSZENIE

"Przed Sądem Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim I Wydziałem Cywilnym toczy się sprawa o sygn. akt I Ns 1109/17 z wniosku Magdaleny Stańkowskiej o stwierdzenie nabycia spadku po Jadwidze Stańkowskiej, nazwisko rodowe Zając, córce Wacława i Walerii z domu Winiarczyk, zmarłej dnia 08 maja 1992 roku w Kielcach, mającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu w miejscowości Okół, gmina Bałtów, powiat ostrowiecki, woj. świętokrzyskie, wdowie. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim od dnia wskazanego w ogłoszeniu zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku”.

 

SSR Elżbieta Niebutkowska

 

 

                 Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie w sprawie sygn. akt I Ns  721/17  wniosku Danuty Sternik o stwierdzenie nabycia przez posiadacza samoistnego  własności nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Lemierze, gmina Bałtów, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie, o powierzchni 0.37 ha, składającej się z działek gruntu oznaczonych na mapie numerami 1023 i 1059 , nie mającej założonej księgi wieczystej ani zbioru złożonych dokumentów.

                 Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się i wykazali swoje prawa do tej nieruchomości. Jeżeli w powyższym terminie nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się własności nie wykaże, Sąd stwierdzi nabycie przez posiadacza samoistnego własności nieruchomości jeżeli zostanie ono udowodnione.

 

SSR Iwona Waśniewska

Sygn. akt I Ns 1160/17

Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza

Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim I Wydział Cywilny na podstawie art. 6363 § 3 k.p.c. w zw. z art. 6381 k.p.c. zawiadamia, że w tutejszym Sądzie złożono wykaz inwentarza po zmarłej w dniu 27 grudnia 2016 roku Antoninie Trela (PESEL: 30020406829), dla której ostatnim miejscem zamieszkania i zwykłego pobytu był Ostrowiec Świętokrzyski,  27-400, ul. Kopernika 32/46

 

Sąd poucza, że:

  1. ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni,
  2. osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może złożyć do sądu spadku wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 

Sędzia Sądu Rejonowego

Anna Wołczyk

Dnia 11.01.2018 roku     
Sygn. akt. I Ns 851/17     
Wnioskodawca:
Jacek Żelazowski


Ogłoszenie


„W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie w sprawie I Ns 851/17 z wniosku Jacka Żelazowskiego, z udziałem: Stefana Bądzyńskiego, Wiesławy Bądzyńskiej, Anny Słomki, Małgorzaty Żelazowskiej, Katarzyny Gajek i Aleksandry Ziółkowskiej o stwierdzenie nabycia spadku po Stefanie Bądzyńskim s. Jakuba i Stanisławy, zmarłym dnia 22 kwietnia 1973 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim i tam mającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu. Po spadkodawcy pozostał majątek w  postaci działki nr 3.64, o pow. 0.1914 ha, położonej przy ul. Paulinowskiej 54, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski. Wzywa się wszystkich spadkobierców zmarłego, aby w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.”


                                                 Sędzia Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim 

Kinga Kosiarz – Michalska