Sygn. akt I Ns 597/17

Dnia 27 grudnia 2017r.

Ogłoszenie

Postanowieniem z dnia 13 listopada 2017 roku Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim, w sprawie o sygn. akt I  Ns 597/17, z wniosku Gminy Ostrowiec Świętokrzyski o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego, zezwolił Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na złożenie do depozytu sądowego - na okres 10 lat - kwoty w wysokości 27.006,53 zł (dwadzieścia siedem tysięcy sześć złotych pięćdziesiąt trzy grosze) z tytułu odszkodowania ustalonego ostateczną decyzją Starosty Ostrowieckiego z dnia 09 maja 2017 roku w sprawie GN.I.683.1.107.2016 za przejęcie z mocy prawa, przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski, udziału stanowiącego własność nieżyjącej Danuty Dziółko, wynoszącego 1/4 (jedna czwarta) części w prawie własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 18/1 o powierzchni 0,1265 ha położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim (obręb 21, ark. 1) na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Ostrowieckiego z dnia 14 lipca 2016 roku w sprawie AB.6740.90.2016.MD o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej klasy Z na przedłużeniu ulicy Rzeczki do ulicy Siennieńskiej do skrzyżowania ulicy Bałtowskiej z ulicą Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim z zastrzeżeniem, że kwota ta ma być wypłacona na rzecz osób, które wykażą nabycie spadku po zmarłej Danucie Dziółko i w częściach, w jakich spadek nabyli. Sąd wzywa wierzycieli do odbioru depozytu.

Sygn. akt I Ns 692/17

Dnia 13 listopada 2017 roku

Ogłoszenie

Postanowieniem z dnia 13 listopada 2017 roku Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim, w sprawie o sygn. akt I  Ns 692/17, z wniosku Gminy Ostrowiec Świętokrzyski o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego, zezwolił Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na złożenie do depozytu sądowego - na okres 10 lat - kwoty w wysokości 2.884,00 zł (dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt cztery złote) z tytułu odszkodowania ustalonego ostateczną decyzją Starosty Ostrowieckiego z dnia 05 czerwca 2017 roku w sprawie GN.I.683.1.55.2016 za przejęcie z mocy prawa, przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski, nieruchomości stanowiącej współwłasność nieżyjących Michaliny Wójcik i Mariana Wójcika, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 12/3 o powierzchni 0,0037 ha, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim (obręb 16,ark. 5) na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Ostrowieckiego z dnia 14 lipca 2016 roku w sprawie AB.6740.90.2016.MD o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej klasy Z na przedłużeniu ulicy Rzeczki do ulicy Siennieńskiej do skrzyżowania ulicy Bałtowskiej z ulicą Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim z zastrzeżeniem, że kwota ta ma być wypłacona na rzecz osób, które wykażą nabycie spadku po zmarłych Michalinie Wójcik i Marianie Wójciku i w częściach, w jakich spadek nabyli. Sąd wzywa wierzycieli do odbioru depozytu.

Sędzia

Dnia 19.12.2017 r. 

Sygn. akt I C 616/17                                              

O G Ł O S Z E N I E

 

Na mocy art. 143 kpc ustanowiono kuratora w osobie apl. adw. Katarzyny Krzystek Kancelaria Adwokacka w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Młyńska 1 do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim pozwanego Adriana Sarny, ostatnio zamieszkałego w Ostrowcu Św. w sprawie z powództwa  Miasta Stołecznego Warszawa - Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie o zapłatę

 

Sygn. akt I C 616/17

 

Pozew  i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby, uprawnionej do jej zastępowania.

 

 

                                                                                     

 

Sędzia Sądu Rejonowego

                                                                                                              Tomasz Gawlik

Sygn. akt I Ns 628/17

Dnia 17 listopada 2017 roku

Ogłoszenie

Postanowieniem z dnia 13 listopada 2017 roku Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim, w sprawie o sygn. akt I  Ns 628/17, z wniosku Gminy Ostrowiec Świętokrzyski o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego, zezwolił Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na złożenie do depozytu sądowego - na okres 10 lat - kwoty w wysokości 11.627,00 zł (jedenaście tysięcy sześćset dwadzieścia siedem złotych)  z tytułu odszkodowania ustalonego ostateczną decyzją Starosty Ostrowieckiego z dnia 17 maja 2017 roku w sprawie GN.I.683.1.111.2016 za przejęcie z mocy prawa, przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski, nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 43/1 o powierzchni 0,0151 ha, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim (obręb 16, ark. 3) na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Ostrowieckiego z dnia 14 lipca 2016 roku w sprawie AB.6740.90.2016.MD o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej klasy Z na przedłużeniu ulicy Rzeczki do ulicy Siennieńskiej do skrzyżowania ulicy Bałtowskiej z ulicą Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim z zastrzeżeniem, że kwota ta ma być wypłacona na rzecz osób, które wykażą, że do daty 25 sierpnia 2016 roku były właścicielami przedmiotowej działki gruntu lub, że przysługiwało im do niej ograniczone prawo rzeczowe bądź, że są spadkobiercami tych osób. Sąd wzywa wierzycieli do odbioru depozytu.

Sędzia

Sygn. akt I Ns 649/17

Dnia 17 listopada 2017 roku

                                                                                    

                                                                   

Ogłoszenie

Postanowieniem z dnia 17 listopada 2017 roku Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim, w sprawie o sygn. akt I  Ns 649/17, z wniosku Gminy Bodzechów o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego, zezwolił Gminie Bodzechów na złożenie do depozytu sądowego - na okres 10 lat - kwoty w wysokości 44,00 zł (czterdzieści cztery złote) z tytułu odszkodowania ustalonego ostateczną decyzją Starosty Ostrowieckiego z dnia 29 maja 2016 roku w sprawie GN.I.683.1.163.2016 za przejęcie z mocy prawa, przez Gminę Bodzechów, nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 183/1 o powierzchni 0,0001 ha, położonej w miejscowości Chmielów (obręb 4) na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Ostrowieckiego z dnia 15 września 2016 roku w sprawie AB.6740.315.2016.AK o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej klasy D (ulica Zacisze) wraz z odwodnieniem (rowem), przepustami, budowie kanału technologicznego oraz przebudowie sieci gazowej i energetycznej w miejscowości Chmielów, gmina Bodzechów z zastrzeżeniem, że kwota ta ma być wypłacona na rzecz osób, które wykażą, że do daty 21 października 2016 roku były właścicielami przedmiotowej działki gruntu lub, że przysługiwało im do niej ograniczone prawo rzeczowe bądź, że są spadkobiercami tych osób. Sąd wzywa wierzycieli do odbioru depozytu.