Sygn. akt I Ns 809/17         

 

 

„Ogłoszenie”

W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie  w sprawie sygn. akt I Ns 809/17, z wniosku Barbary Kuchnickiej, z udziałem Zofii Nowak, Romana Głuszka i Polskich Kolei Państwowych S. A. w Warszawie, o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości w postaci położonej w Kunowie  przy ul. Kolejowej 7, stanowiącej działkę gruntu o powierzchni 0,0635 ha, oznaczoną ewidencji gruntów numerem 287,  nie mającej urządzonej księgi wieczystej, ani zbioru złożonych dokumentów.  

          Sąd wzywa zainteresowanych powyższą nieruchomością, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się i wykazali własność. Jeżeli w terminie tym nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się własności nie wykaże, to Sąd stwierdzi nabycie własności, jeżeli zostanie ono udowodnione.

 

Sędzia Sądu Rejonowego

        Tomasz Gawlik

 

Sygn. akt I Ns 573/17

Dnia 22 lutego 2018 roku 

 

OGŁOSZENIE

 "Przed Sądem Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim I Wydziałem Cywilnym toczy się sprawa o sygn. akt I Ns 573/17 z wniosku Credit Agricole Banku S.A. we Wrocławiu o stwierdzenie nabycia spadku po Janie Ceglarskim, synu Walentego i Stefanii z domu Jop, zmarłym dnia 22 sierpnia 2015 roku w Mirogonowicach i tam mającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu, wdowcem. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim od dnia wskazanego w ogłoszeniu i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku”.

                        Sędzia SR Elżbieta Niebutkowska

 

 

 

 

 

 

 

Sygn. akt I Ns 142/18                                                                 

Dnia 21 lutego 2018 roku

 

 

Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza

 

W trybie art. 6363 § 3 k.p.c. Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim ogłasza, że w dniu 13 lutego 2018 roku został złożony przez Urszulę Kulikiewicz wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy Dariusza Kulikiewicza, zmarłego w dniu 12 października 2017 roku w Godowie, posługującego się za życia numerem PESEL 60052610750, dla którego ostatnim adresem zamieszkania i zwykłego pobytu był 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Agrestowa 7.

 

                        Sędzia SR Elżbieta Niebutkowska

 

 

 

 

P O U C Z E N I E

1. ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381 § 3 pkt. 1 k.p.c.);

2. osoby i podmioty będące spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, albo wykonawcami testamentu lub wierzycielami mającymi pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza (art. 637 § 1 k.p.c. w zw. z art. 6381 § 3 pkt 2 k.p.c.).

 

 

Sędzia SR Elżbieta Niebutkowska

 

Sygn. akt I Ns 573/17

Dnia 22 lutego 2018 roku 

 

OGŁOSZENIE

 "Przed Sądem Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim I Wydziałem Cywilnym toczy się sprawa o sygn. akt I Ns 573/17 z wniosku Credit Agricole Banku S.A. we Wrocławiu o stwierdzenie nabycia spadku po Janie Ceglarskim, synu Walentego i Stefanii z domu Jop, zmarłym dnia 22 sierpnia 2015 roku w Mirogonowicach i tam mającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu, wdowcem. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim od dnia wskazanego w ogłoszeniu i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku”.

                        Sędzia SR Elżbieta Niebutkowska

 

 

 

 

 

 

 

Sygn. akt I Ns 740/17

„Postanowieniem z dnia 19 lutego 2018 roku Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim, w sprawie sygn. akt I Ns 740/17, z wniosku Gminy Ostrowiec Świętokrzyski o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego, zezwolił Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na złożenie do depozytu sądowego - na okres 10 lat - odszkodowania za przejętą z mocy prawa na własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski nieruchomość położoną w Ostrowcu Świętokrzyskim, na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Ostrowieckiego znak: AB.6740.90.2016.MD z dnia 14 lipca 2016 roku – o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej klasy Z na przedłużeniu ulicy Rzeczki do ulicy Siennieńskiej do skrzyżowania ulicy Bałtowskiej  z ulicą Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim, tj. kwoty w wysokości 90.732,30 zł (dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset trzydzieści dwa złote 30/100), działek oznaczonych numerem ewidencyjnym 7/1 o powierzchni 0,0355 ha oraz numerem ewidencyjnym 8/1 o powierzchni 0,0938 ha (obręb 16, ark. 5), ustalonego ostateczną decyzją Starosty Ostrowieckiego z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie GN.I.683.1.81.2016 z zastrzeżeniem, że kwota ta ma być wypłacona na rzecz osób, które udokumentują swoje praw do spadku po Jerzy Rzepka”.

Sędzia Sądu Rejonowego

Anna Wołczyk