Sygn. akt. I Ns 803/17

Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza

Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim I Wydział Cywilny na podstawie art. 6363 § 3 k.p.c. w zw. z art. 6381 k.p.c. zawiadamia, że w tutejszym Sądzie złożono wykaz inwentarza po zmarłym dnia 29 marca 2017 roku spadkodawcy Krzysztofie Marianie Miazdze (Miazga), posługującym się za życia numerem PESEL: 56010904470, ostatnio zamieszkałym przy ul. Rynek 9/12, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

 

Sąd poucza, że:

1.      ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381 § 3 pkt. 1 k.p.c.);

2.      osoby i podmioty będące spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, albo wykonawcami testamentu lub wierzycielami mającymi pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza (art. 637 § 1 k.p.c. w zw. z art. 6381 § 3 pkt 2 k.p.c.).

Dnia 16.01.20178r.                                                                                                                                                            

Sygn. akt I Ns 948/17                       

 

 

 

 

„O G Ł O S Z E N I E”

 

Na mocy art. 143 kpc ustanowiono kuratora w osobie adw. Doroty Marcinkowskiej – Kancelaria Adwokacka ul. Wardyńskiego 15 b, 27-400 Ostrowiec Św. do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika Lecha Jana Kowalskiego, syna Zygmunta i Władysławy, ostatnio  stale zamieszkałego w Ostrowcu Św. w sprawie z wniosku Ryszarda Józefa Kowalskiego o stwierdzenie nabycia spadku

 

Sygn. akt I Ns 948/17

 

 

Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby, uprawnionej do jej zastępowania.

                                                                                    

 

Sędzia Sądu Rejonowego

Tomasz Gawlik

Dnia 16.01.2018 r.                                                               

Sygn. akt I Ns  948/17

 

 

Sąd Rejonowy przesyła zamieszczone na odwrocie ogłoszenie w prośbą o podanie go do publicznej wiadomości przez umieszczenie na okres jednego miesiąca na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim jako miejsce pobytu nieznanej z miejsca pobytu uczestnika Lecha Jana Kowalskiego.

Po upływie wymienionego terminu, proszę ogłoszenie to zwrócić Sądowi Rejonowemu po odnotowaniu czasookresu, przez który było ono wywieszone.

                                                                                          

 

           Sędzia Sądu Rejonowego

                                                                                                     Tomasz Gawlik

 

Sygn. akt I Ns 946/17

Dnia 24 listopada 2017 roku

Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza

W trybie art. 6363 § 3 k.p.c. Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim ogłasza, że w dniu 17 października 2017 roku został złożony przez Stanisława Ostrowskiego wykaz inwentarza, dotyczący spadkodawcy Zdzisławy Ostrowskiej, zmarłej w dniu 25 lipca 2016 roku, posługującej się za życia numerem PESEL 37031904609, dla której ostatnim adresem zamieszkania i zwykłego pobytu był Ostrowiec Świętokrzyski, ulica Lucjana Rydla 25, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

P O U C Z E N I E
1.ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381 § 3 pkt. 1 k.p.c.);
2.osoby i podmioty będące spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, albo wykonawcami testamentu lub wierzycielami mającymi pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza (art. 637 § 1 k.p.c. w zw. z art. 6381 § 3 pkt 2 k.p.c.).

Sędzia Sądu Rejonowego

Joanna Zięba

Sygn. akt I Ns 1072/17                                                                 

Dnia 6 grudnia 2017 roku

 

 

Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza

 

W trybie art. 6363 § 3 k.p.c. Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim ogłasza, że w dniu 27 listopada 2017 roku został złożony przez Robertę Marzannę Dolatę wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy Zbigniewa Żaka, zmarłego w dniu 1 września 2017 roku, posługującego się za życia numerem PESEL 43011008555, dla którego ostatnim adresem zamieszkania i zwykłego pobytu był 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Mickiewicza 10/2.

P O U C Z E N I E

1. ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381 § 3 pkt. 1 k.p.c.);

2. osoby i podmioty będące spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, albo wykonawcami testamentu lub wierzycielami mającymi pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza (art. 637 § 1 k.p.c. w zw. z art. 6381 § 3 pkt 2 k.p.c.).

                                                                                                             Sędzia Sądu Rejonowego

                                                                                                                    Joanna Zięba

Dnia 11.01.2018 roku     
Sygn. akt. I Ns 851/17     
Wnioskodawca:
Jacek Żelazowski


Ogłoszenie


„W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie w sprawie I Ns 851/17 z wniosku Jacka Żelazowskiego, z udziałem: Stefana Bądzyńskiego, Wiesławy Bądzyńskiej, Anny Słomki, Małgorzaty Żelazowskiej, Katarzyny Gajek i Aleksandry Ziółkowskiej o stwierdzenie nabycia spadku po Stefanie Bądzyńskim s. Jakuba i Stanisławy, zmarłym dnia 22 kwietnia 1973 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim i tam mającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu. Po spadkodawcy pozostał majątek w  postaci działki nr 3.64, o pow. 0.1914 ha, położonej przy ul. Paulinowskiej 54, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski. Wzywa się wszystkich spadkobierców zmarłego, aby w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.”


                                                 Sędzia Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim 

Kinga Kosiarz – Michalska