Sygn. akt I Ns 156/18

 

Dnia 20 marca 2018 roku

 

 

OGŁOSZENIE
 

"Przed Sądem Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim I Wydziałem Cywilnym toczy się sprawa o sygn. akt I Ns 156/18 z wniosku Agaty Skowron o stwierdzenie nabycia przez posiadaczy samoistnych Stanisławę i Mariana małż. Kaczor własności nieruchomości położonej w obrębie Kunów-Miasto, powiat ostrowiecki, woj. świętokrzyskie składającej się z działki o numerze ewidencyjnym 349/1 o powierzchni 0,1218 ha. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim i wykazali swoje prawa do wskazanej nieruchomości, bowiem w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości zgodnie z wnioskiem, jeżeli zostanie ono udowodnione”.

 

 

                        Sędzia SR Elżbieta Niebutkowska

 

 

 

 

Sygn. akt I Ns 74/18                                                        

Dnia 21 lutego 2018 roku

 

Ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu uzupełniającego spisu inwentarza

W trybie art. 637 § 3 k.p.c. Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim ogłasza, że w dniu 21 lutego 2018 roku wydał postanowienie o sporządzeniu uzupełniającego spisu inwentarza majątku spadkowego pozostałego po Genowefie Krawczyk, córce Józefa i Katarzyny, zmarłej w dniu 2 listopada 2012 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim i tam ostatnio zamieszkałej, posługującym się za życia numerem PESEL 47010150992, dla którego ostatnim adresem zamieszkania i zwykłego pobytu był Ostrowiec Świętokrzyski. Sporządzenie przedmiotowego uzupełniającego spisu inwentarza Sąd polecił Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim Zygmuntowi Jarosińskiemu.

 

P O U C Z E N I E

osoby i podmioty będące spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, albo wykonawcami testamentu lub wierzycielami mającymi pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza (art. 637 § 1 k.p.c. w zw. z art. 6381 § 4 k.p.c.).

 

                                  SSR Anna Wołczyk

 

Sygn. akt I Ns 46/18

 

„OGŁOSZENIE”

                                         W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie w sprawie sygn. akt I Ns 46/18 z wniosku Grażyny Bieleckiej i Adama Bieleckiego o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Szymanowskiego, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie, składającej się z działek gruntu oznaczonych na mapie numerami 64/2 i 64/3 o łącznej powierzchni 0,0324 ha, nie mającej założonej księgi wieczystej ani zbioru złożonych dokumentów.

                 Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się i wykazali swoje prawa do tych nieruchomości. Jeżeli w powyższym terminie nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się własności nie wykaże, Sąd stwierdzi zasiedzenie jeżeli zostanie ono udowodnione.

 

Sędzia Sądu Rejonowego

 Iwona Waśniewska


Dnia 15 marca 2018 roku
Sygn. akt. I Ns 837/17
Wnioskodawca: Jan Duś


Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie w sprawie I Ns 837/17 z wniosku Jana Dusia (Duś) z udziałem Stanisława Kielesińskiego o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości położonej w miejscowości Nowa Słupia, gmina Nowa Słupia, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie, oznaczonej zgodnie z ewidencją gruntów jako działka nr 1550, o powierzchni 0,1257 ha, która nie ma założonej księgi wieczystej ani nie jest objęta zbiorem dokumentów.

Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się i wykazali swoje prawa do tej nieruchomości.
Jeżeli w powyższym terminie nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się nie wykaże własności, Sąd stwierdzi nabycie przez zasiedzenie własności nieruchomości, jeżeli zostanie ono udowodnione.

Sędzia Sądu Rejonowego
w Ostrowcu Świętokrzyskim
  I Ns 1106/17

Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza

 Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim I Wydział Cywilny na podstawie art. 6363 § 3 k.p.c. w zw. z art. 6381 k.p.c. zawiadamia, że w tutejszym Sądzie złożono wykaz inwentarza po zmarłej dnia 07 maja 2016 roku w Godowie spadkodawczyni Zofii Mariannie Grabowskiej, posługującej się za życia numerem PESEL: 28032512982, posiadającej ostatnie miejsce stałego pobytu w miejscowości Jędrzejowice, gmina Bodzechów.

Sąd poucza, że:

1.      ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381 § 3 pkt. 1 k.p.c.);

2.      osoby i podmioty będące spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, albo wykonawcami testamentu lub wierzycielami mającymi pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza (art. 637 § 1 k.p.c. w zw. z art. 6381 § 3 pkt 2 k.p.c.).

 

           

                                                                  Sędzia