„Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim ogłasza, że w dniu 9 kwietnia 2018 roku, w sprawie o sygn. akt I Ns 112/18, wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku pozostałego po Marii Niedbale, c. Leona i Władysławy, zmarłej w dniu 11 listopada 2017 roku,  dla której ostatnim miejscem  zwykłego pobytu był Ostrowiec Świętokrzyski, ulica Iłżecka 77/5”.

 P O U C Z E N I E

 

osoby i podmioty będące spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku  lub zapisobiercami, albo wykonawcami testamentu lub wierzycielami mającymi pisemny dowód należności przeciwko wskazanemu spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub dugi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza (art. 637 § 1 k.p.c. w zw. z art. 6381 § 4 k.p.c.)”.