Dnia 11 kwietnia 2018 roku

Sygn. akt I Ns 582/17

„OGŁOSZENIE”

„W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie w sprawie I Ns 582/17 z wniosku Marianny Indyka o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie  własności nieruchomości składającej się z działek: o powierzchni 0,0609  ha oznaczonej numerem ewidencyjnym 23, oraz działki o powierzchni 0,079 ha oznaczonej numerem ewidencyjnym 5/5 położonych w Ostrowcu Św., powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie, dla których nie jest prowadzona księga wieczysta ani zbiór dokumentów. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i wykazali swoje prawa do tej nieruchomości. Jeżeli w tym terminie nikt się nie zgłosi lub zgłosiwszy się własności nie wykaże, Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie na rzecz Marianny Indyka i Dyzmana Indyka jeżeli zostanie ono udowodnione.”

 

Sędzia Sądu Rejonowego

Anna Wołczyk