Dnia 22.02.2018 r.
Sygn. akt  I Ns 629/17

„O g ł o s z e n i e”

        
                    „Postanowieniem z dnia 5 lutego 2018 roku Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim, w sprawie o sygn. akt I  Ns 629/17,, z wniosku Gminy Ostrowiec Świętokrzyski o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego, zezwolił Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na złożenie do depozytu sądowego, na okres 10 lat, kwoty w wysokości 16.709 zł (szesnaście tysięcy siedemset dziewięć złotych) tytułem odszkodowania ustalonego ostateczną decyzją Starosty Ostrowieckiego z dnia 15 maja 2017 roku, w sprawie GN.I.683.1.96.2016, za przejęcie z mocy prawa przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski nieruchomości stanowiącej własność nieżyjącego Jana Kulpińskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 4/4 o powierzchni 0,0217 ha, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim (obr. 16, ark. 5), na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Ostrowieckiego z dnia 14 lipca 2016 roku, w sprawie AB.6740.90.2016.MD o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej klasy Z na przedłużeniu ulicy Rzeczki od ulicy Siennieńskiej do skrzyżowania ulicy Bałtowskiej z ulicą Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim z zastrzeżeniem, że kwota ta ma być wypłacona na rzecz osób, które wykażą nabycie spadku po zmarłym Janie Kulpińskim  i w częściach, w jakich spadek nabyli.

Sędzia Sądu Rejonowego
        Tomasz Gawlik