Dnia 27 lutego 2018 roku     
Sygn. akt. I Ns 39/18      
Wnioskodawczyni: Gmina Ostrowiec Świętokrzyski


O g ł o s z e n i e  „W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie w sprawie I Ns 39/18 z wniosku Gminy Ostrowiec Świętokrzyski z udziałem Skarbu Państwa - Starosty Ostrowieckiego o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości położonej w miejscowości Ostrowiec Świętokrzyski, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie, oznaczonej zgodnie z ewidencją gruntów jako działka nr 15, o powierzchni 1.0763 ha, która nie ma założonej księgi wieczystej ani nie jest objęta zbiorem dokumentów.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się i wykazali swoje prawa do tej nieruchomości.
Jeżeli w powyższym terminie nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się nie wykaże własności, Sąd stwierdzi nabycie przez zasiedzenie własności nieruchomości, jeżeli zostanie ono udowodnione.”


Sędzia Sądu Rejonowego
w Ostrowcu Świętokrzyskim