Sygn. akt I Ns 49/18
Dnia 13 lutego 2018 roku        Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza


W trybie art. 6363 § 3 k.p.c. w zw. z art. 6381 k.p.c. Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim I Wydział Cywilny ogłasza, że w dniu 16 stycznia 2018 roku został złożony przez Witolda Buszkiewicza wykaz inwentarza po zmarłej w dniu 19 września 2016 roku spadkodawczyni Grażynie Buszkiewicz, PESEL 58083010900, dla której ostatnim miejscem zamieszkania i zwykłego pobytu była Boksycka 162A, gmina Kunów.

Sąd poucza, że:


1. ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381 § 3 pkt. 1 k.p.c.);
2. osoby i podmioty będące spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, albo wykonawcami testamentu lub wierzycielami mającymi pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza (art. 637 § 1 k.p.c. w zw. z art. 6381 § 3 pkt 2 k.p.c.).