Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie w sprawie sygn. akt I Ns  721/17  wniosku Danuty Sternik o stwierdzenie nabycia przez posiadacza samoistnego  własności nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Lemierze, gmina Bałtów, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie, o powierzchni 0.37 ha, składającej się z działek gruntu oznaczonych na mapie numerami 1023 i 1059 , nie mającej założonej księgi wieczystej ani zbioru złożonych dokumentów.

                 Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się i wykazali swoje prawa do tej nieruchomości. Jeżeli w powyższym terminie nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się własności nie wykaże, Sąd stwierdzi nabycie przez posiadacza samoistnego własności nieruchomości jeżeli zostanie ono udowodnione.

 

SSR Iwona Waśniewska