Dnia 21.12.2017 roku     
Sygn. akt. I Ns 488/17

Wnioskodawca:
Gmina Ostrowiec Świętokrzyski

Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie w sprawie I Ns 488/17 z wniosku Gminy Ostrowiec Świętokrzyski z udziałem Skarbu Państwa – Starosty Ostrowieckiego o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie, oznaczonej zgodnie z ewidencją gruntów jako działka nr 81/1 o powierzchni 0,1618 ha, która nie ma założonej księgi wieczystej ani nie jest objęta zbiorem dokumentów.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się i wykazali swoje prawa do tej nieruchomości.
Jeżeli w powyższym terminie nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się nie wykaże własności, Sąd stwierdzi nabycie przez zasiedzenie własności nieruchomości, jeżeli zostanie ono udowodnione.

Przewodniczący
I Wydziału Cywilnego
Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim
SSR Iwona Waśniewska