Sygn. akt I Nc 2282/17

Dnia 11grudnia 2017 roku
 
POSTANOWIENIE

                  
Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim I Wydział Cywilny w składzie następującym :

Przewodniczący SSR Iwona Waśniewska

 

Po rozpoznaniu w dniu 11 grudnia 2017 roku w Ostrowcu Świętokrzyskimna posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Ultimo Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Warszawie przeciwko Rafałowi Kapuście o zapłatę w postępowaniu upominawczym postanawia:
 

I. uchylić nakaz zapłaty wydany w dniu 13 lipca 2017 roku, sygn. akt I Nc 2282/17;

II. umorzyć postępowanie w sprawie;

III. zwrócić powodowi Ultimo Niestandaryzowanemu Sekurytyzacyjnemu Funduszowi Inwestycyjnemu Zamkniętemu z siedzibą w Warszawie kwotę 125 zł (sto dwadzieścia pięć złotych) tytułem połowy uiszczonej opłaty od pozwu.

 
Uzasadnienie

 

W dniu 13 lipca 2017 roku Sąd, w sprawie z powództwa Ultimo Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Warszawie, uwzględnił żądanie pozwu w całości i wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym przeciwko pozwanemu Rafałowi Kapuście.

Korespondencja sądowa zawierająca odpis nakazu zapłaty wraz z odpisem pozwu, załącznikami oraz pouczeniami o możliwości jego zaskarżenia wysłana na adres zamieszkania pozwanego wskazany w pozwie nie została przez niego odebrana. Z informacji uzyskanej z systemu PESEL-SAD wynika, iż adres ten nie jest rzeczywistym adresem zamieszkania pozwanego.

W wykonaniu zarządzenia z dnia 20 września 2017 roku pełnomocnik powoda został wezwany do wskazania prawidłowego adresu zamieszkana pozwanego, w terminie 14 dni, pod rygorem uchylenia nakazu zapłaty i zawieszenia postępowania.

Wezwanie to zostało doręczone pełnomocnikowi powoda w dniu 27 września 2017 roku. W dniu 14 listopada 2017 roku pełnomocnik powoda nie wykonawszy zobowiązania w żądanym zakresie, wysłał za pośrednictwem poczty pismo procesowe, w którym cofnął pozew bez zrzeczenia się roszczenia i wniósł o zwrot opłaty od pozwu na wskazany przez niego numer rachunku bankowego.

 Sąd zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 5021 § 1 k.p.c. jeżeli doręczenie nakazu zapłaty nie może nastąpić z przyczyn wskazanych w art. 499 pkt 4, sąd z urzędu uchyla nakaz zapłaty, a przewodniczący podejmuje odpowiednie czynności.

Zgodnie z brzmieniem art. 355 § 1 k.p.c. sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli powód cofnął ze skutkiem prawnym pozew lub jeżeli wydanie wyroku stało się z innych przyczyn zbędne lub niedopuszczalne.

Natomiast w myśl art. 203 § 1 k.p.c. pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy, a jeżeli z cofnięciem połączone jest zrzeczenie się roszczenia - aż do wydania wyroku.

W niniejszej sprawie powód wezwany do wskazania aktualnego adresu pobytu pozwanego, cofnął pozew, rezygnując tym samym z kontynuacji zainicjowanego postępowania. Ze względu na to, iż okoliczności sprawy nie wskazują, aby tę czynność dyspozycyjną powoda uznać za niedopuszczalną, sprzeczną z prawem lub z zasadami współżycia społecznego albo zmierzającą do obejścia prawa, należało uchylić nakaz zapłaty wydany w sprawie i umorzyć postępowanie.

Nadto na podstawie art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.2016.623 j.t.) należało zwrócić powodowi połowę uiszczonej opłaty od pozwu, tj. kwotę 125 zł.

Wobec powyższego, Sąd, na podstawie powołanych przepisów orzekł, jak w sentencji postanowienia.