Sygn. akt I Ns 597/17

Dnia 27 grudnia 2017r.

Ogłoszenie

Postanowieniem z dnia 13 listopada 2017 roku Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim, w sprawie o sygn. akt I  Ns 597/17, z wniosku Gminy Ostrowiec Świętokrzyski o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego, zezwolił Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na złożenie do depozytu sądowego - na okres 10 lat - kwoty w wysokości 27.006,53 zł (dwadzieścia siedem tysięcy sześć złotych pięćdziesiąt trzy grosze) z tytułu odszkodowania ustalonego ostateczną decyzją Starosty Ostrowieckiego z dnia 09 maja 2017 roku w sprawie GN.I.683.1.107.2016 za przejęcie z mocy prawa, przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski, udziału stanowiącego własność nieżyjącej Danuty Dziółko, wynoszącego 1/4 (jedna czwarta) części w prawie własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 18/1 o powierzchni 0,1265 ha położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim (obręb 21, ark. 1) na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Ostrowieckiego z dnia 14 lipca 2016 roku w sprawie AB.6740.90.2016.MD o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej klasy Z na przedłużeniu ulicy Rzeczki do ulicy Siennieńskiej do skrzyżowania ulicy Bałtowskiej z ulicą Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim z zastrzeżeniem, że kwota ta ma być wypłacona na rzecz osób, które wykażą nabycie spadku po zmarłej Danucie Dziółko i w częściach, w jakich spadek nabyli. Sąd wzywa wierzycieli do odbioru depozytu.