Sygn. akt I Ns 692/17

Dnia 13 listopada 2017 roku

Ogłoszenie

Postanowieniem z dnia 13 listopada 2017 roku Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim, w sprawie o sygn. akt I  Ns 692/17, z wniosku Gminy Ostrowiec Świętokrzyski o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego, zezwolił Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na złożenie do depozytu sądowego - na okres 10 lat - kwoty w wysokości 2.884,00 zł (dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt cztery złote) z tytułu odszkodowania ustalonego ostateczną decyzją Starosty Ostrowieckiego z dnia 05 czerwca 2017 roku w sprawie GN.I.683.1.55.2016 za przejęcie z mocy prawa, przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski, nieruchomości stanowiącej współwłasność nieżyjących Michaliny Wójcik i Mariana Wójcika, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 12/3 o powierzchni 0,0037 ha, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim (obręb 16,ark. 5) na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Ostrowieckiego z dnia 14 lipca 2016 roku w sprawie AB.6740.90.2016.MD o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej klasy Z na przedłużeniu ulicy Rzeczki do ulicy Siennieńskiej do skrzyżowania ulicy Bałtowskiej z ulicą Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim z zastrzeżeniem, że kwota ta ma być wypłacona na rzecz osób, które wykażą nabycie spadku po zmarłych Michalinie Wójcik i Marianie Wójciku i w częściach, w jakich spadek nabyli. Sąd wzywa wierzycieli do odbioru depozytu.

Sędzia