Sygn. akt I Ns 628/17

Dnia 17 listopada 2017 roku

Ogłoszenie

Postanowieniem z dnia 13 listopada 2017 roku Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim, w sprawie o sygn. akt I  Ns 628/17, z wniosku Gminy Ostrowiec Świętokrzyski o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego, zezwolił Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na złożenie do depozytu sądowego - na okres 10 lat - kwoty w wysokości 11.627,00 zł (jedenaście tysięcy sześćset dwadzieścia siedem złotych)  z tytułu odszkodowania ustalonego ostateczną decyzją Starosty Ostrowieckiego z dnia 17 maja 2017 roku w sprawie GN.I.683.1.111.2016 za przejęcie z mocy prawa, przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski, nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 43/1 o powierzchni 0,0151 ha, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim (obręb 16, ark. 3) na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Ostrowieckiego z dnia 14 lipca 2016 roku w sprawie AB.6740.90.2016.MD o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej klasy Z na przedłużeniu ulicy Rzeczki do ulicy Siennieńskiej do skrzyżowania ulicy Bałtowskiej z ulicą Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim z zastrzeżeniem, że kwota ta ma być wypłacona na rzecz osób, które wykażą, że do daty 25 sierpnia 2016 roku były właścicielami przedmiotowej działki gruntu lub, że przysługiwało im do niej ograniczone prawo rzeczowe bądź, że są spadkobiercami tych osób. Sąd wzywa wierzycieli do odbioru depozytu.

Sędzia