Sygn. akt I Ns 649/17

Dnia 17 listopada 2017 roku

                                                                                    

                                                                   

Ogłoszenie

Postanowieniem z dnia 17 listopada 2017 roku Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim, w sprawie o sygn. akt I  Ns 649/17, z wniosku Gminy Bodzechów o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego, zezwolił Gminie Bodzechów na złożenie do depozytu sądowego - na okres 10 lat - kwoty w wysokości 44,00 zł (czterdzieści cztery złote) z tytułu odszkodowania ustalonego ostateczną decyzją Starosty Ostrowieckiego z dnia 29 maja 2016 roku w sprawie GN.I.683.1.163.2016 za przejęcie z mocy prawa, przez Gminę Bodzechów, nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 183/1 o powierzchni 0,0001 ha, położonej w miejscowości Chmielów (obręb 4) na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Ostrowieckiego z dnia 15 września 2016 roku w sprawie AB.6740.315.2016.AK o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej klasy D (ulica Zacisze) wraz z odwodnieniem (rowem), przepustami, budowie kanału technologicznego oraz przebudowie sieci gazowej i energetycznej w miejscowości Chmielów, gmina Bodzechów z zastrzeżeniem, że kwota ta ma być wypłacona na rzecz osób, które wykażą, że do daty 21 października 2016 roku były właścicielami przedmiotowej działki gruntu lub, że przysługiwało im do niej ograniczone prawo rzeczowe bądź, że są spadkobiercami tych osób. Sąd wzywa wierzycieli do odbioru depozytu.