Sygn. akt I Ns 1072/17                                                                 

Dnia 6 grudnia 2017 roku

 

 

Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza

 

W trybie art. 6363 § 3 k.p.c. Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim ogłasza, że w dniu 27 listopada 2017 roku został złożony przez Robertę Marzannę Dolatę wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy Zbigniewa Żaka, zmarłego w dniu 1 września 2017 roku, posługującego się za życia numerem PESEL 43011008555, dla którego ostatnim adresem zamieszkania i zwykłego pobytu był 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Mickiewicza 10/2.

P O U C Z E N I E

1. ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381 § 3 pkt. 1 k.p.c.);

2. osoby i podmioty będące spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, albo wykonawcami testamentu lub wierzycielami mającymi pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza (art. 637 § 1 k.p.c. w zw. z art. 6381 § 3 pkt 2 k.p.c.).

                                                                                                             Sędzia Sądu Rejonowego

                                                                                                                    Joanna Zięba

Sygn. akt I Ns 946/17

Dnia 24 listopada 2017 roku

Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza

W trybie art. 6363 § 3 k.p.c. Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim ogłasza, że w dniu 17 października 2017 roku został złożony przez Stanisława Ostrowskiego wykaz inwentarza, dotyczący spadkodawcy Zdzisławy Ostrowskiej, zmarłej w dniu 25 lipca 2016 roku, posługującej się za życia numerem PESEL 37031904609, dla której ostatnim adresem zamieszkania i zwykłego pobytu był Ostrowiec Świętokrzyski, ulica Lucjana Rydla 25, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

P O U C Z E N I E
1.ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381 § 3 pkt. 1 k.p.c.);
2.osoby i podmioty będące spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, albo wykonawcami testamentu lub wierzycielami mającymi pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza (art. 637 § 1 k.p.c. w zw. z art. 6381 § 3 pkt 2 k.p.c.).

Sędzia Sądu Rejonowego

Joanna Zięba

Sygn. akt I Ns 853/17

OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie w sprawie sygn. akt I Ns 853/17 z wniosku Gminy Ostrowiec Świętokrzyski  o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie, oznaczonej numerem  85 o powierzchni 0,1160 ha, nie mającej założonej księgi wieczystej ani zbioru złożonych dokumentów .

Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się i wykazali swoje prawa do tych nieruchomości. Jeżeli w powyższym terminie nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się własności nie wykaże, Sąd stwierdzi zasiedzenie jeżeli zostanie ono udowodnione.

Dnia 11.01.2018 roku     
Sygn. akt. I Ns 851/17     
Wnioskodawca:
Jacek Żelazowski


Ogłoszenie


„W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie w sprawie I Ns 851/17 z wniosku Jacka Żelazowskiego, z udziałem: Stefana Bądzyńskiego, Wiesławy Bądzyńskiej, Anny Słomki, Małgorzaty Żelazowskiej, Katarzyny Gajek i Aleksandry Ziółkowskiej o stwierdzenie nabycia spadku po Stefanie Bądzyńskim s. Jakuba i Stanisławy, zmarłym dnia 22 kwietnia 1973 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim i tam mającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu. Po spadkodawcy pozostał majątek w  postaci działki nr 3.64, o pow. 0.1914 ha, położonej przy ul. Paulinowskiej 54, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski. Wzywa się wszystkich spadkobierców zmarłego, aby w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.”


                                                 Sędzia Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim 

Kinga Kosiarz – Michalska  
Dnia 09.01.2018 roku
Sygn. akt I Ns 416/17


OGŁOSZENIE


"Przed Sądem Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim I Wydziałem Cywilnym toczy się sprawa o sygn. akt I Ns  416/17 z wniosku Aurelii Kraus o stwierdzenie nabycia przez posiadaczy samoistnych Józefa i Irenę małż. Bojara własności nieruchomości położonej w obrębie Janik, gmina Kunów, powiat ostrowiecki, woj. świętokrzyskie, składającej się z działki o numerze ewidencyjnym 1057 o powierzchni 0,3874 ha. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim i wykazali swoje prawa do wskazanej nieruchomości, bowiem w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości zgodnie z wnioskiem, jeżeli zostanie ono udowodnione”.

SSR Elżbieta Niebutkowska