Sygn. akt I Ns 329/18                                                         

Dnia 11 czerwca 2018 roku

 

Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza

 

W trybie art. 6363 § 3 k.p.c. Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim ogłasza, że w dniu 5 kwietnia 2018 roku został złożony przez wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy Ireneusza Szczęsnego s. Romana i Stanisława (PESEL: 69122508997), zmarłego dnia 24 stycznia 2018 roku w miejscowości Godów, ostatnio stale zamieszkałemu 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Wschodnia 23

P O U C Z E N I E

1.      ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381 § 3 pkt. 1 k.p.c.);

2.      osoby i podmioty będące spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, albo wykonawcami testamentu lub wierzycielami mającymi pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza (art. 637 § 1 k.p.c. w zw. z art. 6381 § 3 pkt 2 k.p.c.).

 

                                                                                                         Sędzia Sądu Rejonowego

                                                                                                                      Anna Wołczyk

 

 

 

Sygn. akt I Ns 330/18

 Dnia 5 czerwca 2018 roku        

 

 

Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza

W trybie art. 6363 § 3 k.p.c. w zw. z art. 6381 k.p.c. Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim I Wydział Cywilny ogłasza, że w dniu 5 kwietnia 2018 roku został złożony przez Artura Czajkowskiego wykaz inwentarza po zmarłym w dniu 7 kwietnia 2017 roku spadkodawcy Janie Czajkowskim, PESEL 45042001011, dla którego ostatnim miejscem zamieszkania i zwykłego pobytu była Szewna, ul. Grelecka 5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

 Sąd poucza, że:

1.ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381 § 3 pkt. 1 k.p.c.);

2.osoby i podmioty będące spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, albo wykonawcami testamentu lub wierzycielami mającymi pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza (art. 637 § 1 k.p.c. w zw. z art. 6381 § 3 pkt 2 k.p.c.).

 

Sygn. akt I Ns 152/18                                                          

Dnia 1 czerwca 2018 roku

 

 

Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza

 

W trybie art. 6363 § 3 k.p.c. Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim  ogłasza, że w dniu 14 lutego 2018 roku został złożony przez Monikę Kołodziej wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy Stanisława Kołodzieja, zmarłego w dniu 02 maja 2017 roku, posługującego się za życia numerem PESEL 44122300930, dla którego ostatnim adresem zamieszkania i zwykłego pobytu był 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, os. Ogrody 26/44.

 

P O U C Z E N I E

1. ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381 § 3 pkt. 1 k.p.c.);

2. osoby i podmioty będące spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, albo wykonawcami testamentu lub wierzycielami mającymi pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek  o sporządzenie spisu inwentarza (art. 637 § 1 k.p.c. w zw. z art. 6381 § 3 pkt 2 k.p.c.).

 

 

Sędzia Sądu Rejonowego

Łukasz Stencel

 

Dnia 06 czerwca 2018 roku

Sygn. akt I Ns 36/18                                                                     

 

Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza

 

W trybie art. 6363 § 3 k.p.c. Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim ogłasza, że w dniu 8 stycznia 2018 roku został złożony przez Weronikę Apolonię Polit wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy Marii Ewy Polit, zmarłej w dniu 17 czerwca 2016 roku, posługującej się za życia numerem PESEL 48120812145, dla której ostatnim adresem zamieszkania i zwykłego pobytu był 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, os. Ogrody 7/13.

 

P O U C Z E N I E

1. ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381 § 3 pkt. 1 k.p.c.);

2. osoby i podmioty będące spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, albo wykonawcami testamentu lub wierzycielami mającymi pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza (art. 637 § 1 k.p.c. w zw. z art. 6381 § 3 pkt 2 k.p.c.).

 

Sędzia Sądu Rejonowego

Anna Wołczyk

 

Sygn. akt I C 314/18

P O S T A N O W I E N I E

Dnia 25 maja 2018 roku

Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim I Wydział Cywilny
w składzie następującym:

Przewodniczący         SSR Iwona Waśniewska

po rozpoznaniu w dniu 25 maja 2018 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim
na posiedzeniu niejawnym
w sprawie z powództwa KGPN Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
przeciwko Lechowi Tańczykowi
o zapłatę

p o s t a n a w i a :

I.    umorzyć postępowanie w sprawie;

II.    zwrócić powodowi KGPN Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie kwotę 30 zł (trzydzieści złotych) tytułem uiszczonej opłaty od pozwu.

UZASADNIENIE

W piśmie z dnia 9 maja 2018 roku (data nadania w urzędzie pocztowym) powód KGPN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie  cofnął pozew w całości i wniósł o zwrot połowy uiszczonej opłaty od pozwu.

Sąd zważył, co następuje:

W myśl art. 355 k.p.c. sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli powód cofnął ze skutkiem prawnym pozew lub jeżeli wydanie wyroku stało się z innych przyczyn zbędne lub niedopuszczalne. Postanowienie o umorzeniu postępowania może zapaść na posiedzeniu niejawnym, jeżeli powód cofnął ze skutkiem prawnym pozew piśmie procesowym albo gdy strony zawarły ugodę przed mediatorem, którą zatwierdził sąd.

Natomiast zgodnie z treścią 203 k.p.c. pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy, a jeżeli z cofnięciem połączone jest zrzeczenie się roszczenia - aż do wydania wyroku (§ 1).  Sąd może uznać za niedopuszczalne cofnięcie pozwu, zrzeczenie się lub ograniczenie roszczenia tylko wtedy, gdy okoliczności sprawy wskazują, że wymienione czynności są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierzają do obejścia prawa (§ 4).
W niniejszej sprawie powód cofnął pozew, rezygnując tym samym z kontynuacji zainicjowanego postępowania. Sąd nie znalazł podstaw, aby tę czynność dyspozycyjną powoda uznać za niedopuszczalną, sprzeczną z prawem lub z zasadami współżycia społecznego, dlatego należało  umorzyć postępowanie w sprawie .

Stosownie do treści art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U.2018.300) sąd z urzędu zwraca stronie całą uiszczoną opłatę od pisma odrzuconego lub cofniętego, jeżeli odrzucenie lub cofnięcie nastąpiło przed wysłaniem odpisu pisma innym stronom, a w braku takich stron – przed wysłaniem zawiadomienia o terminie posiedzenia. W oparciu o wskazany przepis należało więc zwrócić powodowi całą uiszczoną opłatę od pozwu, tj. kwotę 30 zł.

Mając powyższe na uwadze, Sąd, na podstawie powołanych przepisów orzekł, jak w dyspozytywnej części postanowienia.

Pouczenie
Od doręczonego postanowienia służy zażalenie. Zażalenie wnosi się do Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie w nieprzekraczalnym terminie tygodniowym od doręczenia odpisu  postanowienia. Nadanie zażalenia na pocztę jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu.