Dnia 15 marca 2018 roku
Sygn. akt. I Ns 837/17
Wnioskodawca: Jan Duś


Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie w sprawie I Ns 837/17 z wniosku Jana Dusia (Duś) z udziałem Stanisława Kielesińskiego o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości położonej w miejscowości Nowa Słupia, gmina Nowa Słupia, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie, oznaczonej zgodnie z ewidencją gruntów jako działka nr 1550, o powierzchni 0,1257 ha, która nie ma założonej księgi wieczystej ani nie jest objęta zbiorem dokumentów.

Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się i wykazali swoje prawa do tej nieruchomości.
Jeżeli w powyższym terminie nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się nie wykaże własności, Sąd stwierdzi nabycie przez zasiedzenie własności nieruchomości, jeżeli zostanie ono udowodnione.

Sędzia Sądu Rejonowego
w Ostrowcu Świętokrzyskim
Sygn. akt I Ns 46/18

 

„OGŁOSZENIE”

                                         W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie w sprawie sygn. akt I Ns 46/18 z wniosku Grażyny Bieleckiej i Adama Bieleckiego o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Szymanowskiego, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie, składającej się z działek gruntu oznaczonych na mapie numerami 64/2 i 64/3 o łącznej powierzchni 0,0324 ha, nie mającej założonej księgi wieczystej ani zbioru złożonych dokumentów.

                 Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się i wykazali swoje prawa do tych nieruchomości. Jeżeli w powyższym terminie nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się własności nie wykaże, Sąd stwierdzi zasiedzenie jeżeli zostanie ono udowodnione.

 

Sędzia Sądu Rejonowego

 Iwona Waśniewska

I Ns 626/17


„Postanowieniem z dnia 19 lutego 2018 roku Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim, w sprawie o sygn. akt I Ns 626/17, z wniosku Gminy Ostrowiec Świętokrzyski o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego, zezwolił Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na złożenie do depozytu sądowego - na okres 10 lat - kwoty w wysokości 96.066 zł (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćdziesiąt sześć złotych) z tytułu odszkodowania ustalonego ostateczną decyzją Starosty Ostrowieckiego z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie GN.I.683.1.110.2016 za przejęcie z mocy prawa, przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski, nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 95/5 o powierzchni 0,1224 ha, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim (obręb 21, ark. 2)      na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Ostrowieckiego z dnia 14 lipca 2016 roku w sprawie AB.6740.90.2016.MD o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej klasy Z na przedłużeniu ulicy Rzeczki do ulicy Siennieńskiej do skrzyżowania ulicy Bałtowskiej z ulicą Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim z zastrzeżeniem, że kwota ta ma być wypłacona na rzecz osób, które wykażą, że do daty 25 sierpnia 2016 roku były właścicielami przedmiotowej działki gruntu lub, że przysługiwało im do niej ograniczone prawo rzeczowe bądź, że są spadkobiercami tych osób. Sąd wzywa wierzycieli do odbioru depozytu.”

Sędzia Sądu Rejonowego
Anna Wołczyk


  I Ns 1106/17

Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza

 Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim I Wydział Cywilny na podstawie art. 6363 § 3 k.p.c. w zw. z art. 6381 k.p.c. zawiadamia, że w tutejszym Sądzie złożono wykaz inwentarza po zmarłej dnia 07 maja 2016 roku w Godowie spadkodawczyni Zofii Mariannie Grabowskiej, posługującej się za życia numerem PESEL: 28032512982, posiadającej ostatnie miejsce stałego pobytu w miejscowości Jędrzejowice, gmina Bodzechów.

Sąd poucza, że:

1.      ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381 § 3 pkt. 1 k.p.c.);

2.      osoby i podmioty będące spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, albo wykonawcami testamentu lub wierzycielami mającymi pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza (art. 637 § 1 k.p.c. w zw. z art. 6381 § 3 pkt 2 k.p.c.).

 

           

                                                                  Sędzia

 

Dnia 28.02.2018r.
Sygn. akt I Ns 621/17  


Ogłoszenie


   „W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie w sprawie I Ns 621/17 z wniosku Leokadii Kądzieli o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości położonej w miejscowości Jędrzejów, gmina Bodzechów, powiat ostrowiecki województwo świętokrzyskie stanowiącej działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 187 o pow. 0,0600 ha;
   Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się i wykazali swoje prawa do tej nieruchomości. Jeżeli w tym terminie nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się własności nie wykaże, sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.”
                                                                                   Sędzia Sądu Rejonowego
                                                                                         Joanna Zięba