Sygn. akt I Ns 337/18

Dnia 18 maja 2018 roku

 

 

OGŁOSZENIE

"Przed Sądem Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim I Wydziałem Cywilnym toczy się sprawa o sygn. akt I Ns 337/18 z wniosku Lecha Gierczaka o stwierdzenie nabycia spadku po Jerzym Żaku s. Zygmunta i Eugenii zmarłym dnia 18 lutego 1996 roku i Janinie Żak z domu Lepiarz córce Stanisława i Józefy, zmarłej dnia 27 kwietnia 2009 roku, mających ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim i udowodnili nabycie spadku, gdyż  w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku”.

 

                   Sędzia SR Elżbieta Niebutkowska

 

 

 

 

 

Dnia 08.05.2018 r.

Sygn. akt  I Ns 750/17

 „O g ł o s z e n i e”

                          

                                  W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie w sprawie sygn. akt I Ns 750/17 z wniosku Nest Bank S. A. w Warszawie, z udziałem Gminy Bodzechów, o stwierdzenie nabycia spadku po Grażynie Marii Pawłowskiej, córce Józefa i Marii, nazwisko rodowe Jakóbczak, zmarłej w dniu 15 listopada  2014 r. w Kielcach, mającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Bodzechowie. Spadkodawczyni Grażyna Maria Pawłowska pozostawiła majątek w postaci nieruchomości położonej w Bodzechowie przy ul. J. Nalazka 20 oraz dwóch samochodów osobowych.  

          Sąd wzywa spadkobierców Grażyny Marii Pawłowskiej, aby w ciągu trzech  miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się w Sądzie i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

 

 Sędzia Sądu Rejonowego

        Tomasz Gawlik

 

Sygn. akt I Ns 200/18

Dnia 02 maja 2018 roku

 

OGŁOSZENIE

 

"Przed Sądem Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim I Wydziałem Cywilnym toczy się sprawa o sygn. akt I Ns 200/18 z wniosku Katarzyny Wieczorek o stwierdzenie nabycia z dniem 04 listopada 1971 roku przez posiadacza samoistnego Waldemara Pikusa, syna Zygmunta i Teodozji, własności nieruchomości położonej w Chmielowie, gmina Bodzechów, pow. ostrowiecki, woj. świętokrzyskie składającej się z działki o numerze ewidencyjnym 1036 o powierzchni 0,3500 ha. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim i wykazali swoje prawa do wskazanej nieruchomości, bowiem w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości zgodnie z wnioskiem, jeżeli zostanie ono udowodnione”.

                   Sędzia SR Elżbieta Niebutkowska

 

 

Dnia 08.05.2018 r.

Sygn. akt  I Ns 1023/17 

   „O g ł o s z e n i e”

                          

                           W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie w sprawie sygn. akt I Ns 1023/17 z wniosku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, z udziałem Przemysława Różyckiego, o stwierdzenie nabycia spadku po Andrzeju Władysławie Różyckim, synu Władysława i Haliny, zmarłym w dniu 30 września 2015  r. w Ciechanowie, mającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Duraczowie, gmina Łagów. 

          Sąd wzywa spadkobierców Andrzeja Władysława Różyckiego, aby w ciągu trzech  miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się w Sądzie i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Sędzia Sądu Rejonowego

        Tomasz Gawlik

 

„Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim ogłasza, że w dniu 9 kwietnia 2018 roku, w sprawie o sygn. akt I Ns 112/18, wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku pozostałego po Marii Niedbale, c. Leona i Władysławy, zmarłej w dniu 11 listopada 2017 roku,  dla której ostatnim miejscem  zwykłego pobytu był Ostrowiec Świętokrzyski, ulica Iłżecka 77/5”.

 P O U C Z E N I E

 

osoby i podmioty będące spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku  lub zapisobiercami, albo wykonawcami testamentu lub wierzycielami mającymi pisemny dowód należności przeciwko wskazanemu spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub dugi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza (art. 637 § 1 k.p.c. w zw. z art. 6381 § 4 k.p.c.)”.